sairaanhoitaja harjoittelevat nuken avulla ja opettaja opastaa

Avoimet ovet Simu­lassa 29.11.2023

Tule tutus­tu­maan Kare­lian simu­laa­tio­ti­loi­hin ja -toimin­taan opastetusti! 

Vierai­li­joille mahdol­lis­te­taan ohjat­tuun simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, jonka aiheet liit­ty­vät työyh­tei­sössä toimi­mi­sen teemoi­hin. Simu­laa­tion avulla voidaan turval­li­sesti ja käytän­nön­lä­hei­sesti harjoi­tella tosie­lä­män tilan­teita toden­tun­tui­sessa ympä­ris­tössä. Simu­laa­tiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len yhtei­söl­li­sesti ja luottamuksellisesti. 

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin on mahdol­lista osal­lis­tua keski­viik­kona 29.11. klo 9, 10.30 ja 14. Harjoi­tuk­sen kesto on noin tunti. Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi ennakko-valmistautumista.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.2023 mennessä