Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehittäminen 

Osa 1 : Opin­näy­te­työ­pro­sessi ja käytän­teet hoito­työn koulutuksessa 

Tämä on ensim­mäi­nen osa hoito­työn­kou­lu­tuk­sen opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään hoito­työn koulu­tus­oh­jel­massa tehtyä opin­näy­teoh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyä ja sen tulok­sia sekä opin­näy­te­työ­pro­ses­sin kehittämistä.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon johta­viin opin­toi­hin kuuluu opis­ke­li­jan tekemä opin­näy­te­työ (Valtio­neu­vos­ton asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista 1129/2014). Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tu­tut­kin­non opin­näy­te­työ on laaja koko­nai­suus ja oppi­mis­pro­sessi, jossa kehi­te­tään ja osoi­te­taan valmiuk­sia sovel­taa oman ammat­tia­lan tietoja ja taitoja. Opin­näy­te­työn tulee osoit­taa pereh­ty­nei­syyttä opin­näy­te­työn aihe­pii­riin sekä valmiutta tarvit­ta­vien tutki­mus­me­ne­tel­mien hallin­taan ja vies­tin­tään.   Opin­näy­te­työn laajuus on ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­nossa 15 opin­to­pis­tettä, mikä tarkoit­taa opis­ke­li­jalle ajal­li­sesti noin 405 tunnin tai 10 viikon yhtä­jak­soista työai­kaa. (Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu 2023.) Kyseessä on siten opis­ke­li­jan suurin yksit­täi­nen opin­to­ko­ko­nai­suus, joka monesti saattaa tuoda opis­ke­li­jan oppi­mi­sen matkalle monen­lai­sia vaiheita ylä- ja alamäkineen. 

Opin­näy­te­työt hoito­työn koulu­tus­oh­jel­massa 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hoito­työn (sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­set) koulu­tus­oh­jel­massa valmis­tu­nei­den opin­näy­te­töi­den määrä on vaih­del­lut vuosit­tain. Vuonna 2021 valmis­tui kaik­ki­aan 110 opin­näy­te­työtä. Viime vuonna 2022 koulu­tuk­sesta valmis­tui yhteensä 60 opin­näy­te­työtä. Kulu­vana vuonna 2023, opin­näy­te­töitä on syys­kuu­hun mennessä valmis­tu­nut 54 kappaletta.

Suurin osa töistä on perin­tei­sesti ollut toimin­nal­li­sia. Niitä oli vv.  2022-2023 83% kaikista töistä.  Viime vuonna opin­näy­te­töistä 18% oli tutki­muk­sel­li­sia opin­näy­te­töitä. Nyt syys­kuu­hun mennessä vuoden 2023 vastaava luku on 16%. Tutki­muk­sel­li­sista opin­näy­te­töistä suosi­tuim­pia ovat olleet laadul­li­sella tutki­mus­me­ne­tel­mällä tehdyt työt. Mukaan mahtuu myös muutama kirjal­li­suus­kat­saus ja määräl­li­sellä tutki­mus­me­ne­tel­mällä tehty opinnäytetyö. 

Opin­näy­te­työ aloi­te­taan jo puolessa välissä opin­toja 

Kohta väis­ty­vässä opetus­suun­ni­tel­massa (OPS19) opin­näy­te­työ aloi­te­taan viiden­nellä luku­kau­della. Koko­nai­suus on aika­tau­lu­tettu siten, että viiden­nen luku­kau­den aikana opis­ke­lija suorit­taa 5 op opin­näy­te­työn suun­ni­tel­masta ja 5 op opin­näy­te­työn toteu­tuk­sesta. Opin­näy­te­työn rapor­toin­nin 5 op:n suori­tus­mer­kin­nän opis­ke­lija saa kuuden­nella lukukaudella. 

Uudessa opetus­suun­ni­tel­massa (OPS22) opin­näy­te­työ tullaan aloit­ta­maan neljän­nellä luku­kau­della ja se on integroitu Tutki­mus- kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­minta II 4 op –opin­to­jak­soon (TKI 2-opin­to­jakso), joka jakau­tuu koulu­tusa­la­koh­tai­seen osioon (2 op) ja monia­lai­seen osioon (2 op). Inte­graa­tio toteu­te­taan koulu­tusa­la­koh­tai­sessa osiossa. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että opis­ke­lija aloit­taa opin­näy­te­työ­suun­ni­tel­man hahmot­te­lun osana TKI 2 -opin­to­jak­soa ja siirtyy noin luku­vuo­den puoli­vä­lissä kirjoit­ta­maan sitä varsi­nai­siin opin­näy­te­työ­oh­jauk­siin. Opin­näy­te­työn toteu­tus (5 op) ja viimeis­tely (5 op) osiot ajoit­tu­vat viiden­nelle lukukaudelle. 

Uudessa opetus­suun­ni­tel­massa opin­näy­te­työn aloitus tapah­tuu siis noin puoli vuotta aiemmin kuin aikai­sem­min. Opetus­suun­ni­tel­maan laadi­tun aika­tau­lun mukaan edetes­sään opis­ke­lija saa opin­näy­te­työnsä valmiiksi hyvissä ajoin ennen lopul­lista tutkin­non valmis­tu­mista.  Opetus­suun­ni­telma antaa opis­ke­li­jalle näin ollen myös jouston varaa, mikäli opin­näy­te­työ­pro­sessi venyisi opetus­suun­ni­tel­man mukai­sesta aika­tau­lusta. Tällöin työn loppuun­saat­ta­mien ei kuiten­kaan vaikut­taisi (niin merkit­tä­västi) opis­ke­li­jan lopul­li­seen valmistumiseen. 

Opis­ke­li­jan ohjaus­pro­sessi  


Työn vaiheet
Opinnäytetyön aloittaminen
Opinnäytetyön tekeminen pienryhmässä
Opinnäytetyön
esittäminen
seminaarissa
Opinnäytetyön jättäminen tarkastukseen
Muista; sinulla tulee olla
tehtynä tutkielma- opinnot
Wihi
• Opparistartti työn aloittamista edeltävällä
lukukaudella
ONT aloitusinfo sen lukukauden alussa, jolloin aloitat työsi
Wihi on Karelian ONT:n hallinnointi- ja ohjausohjelma.
Aihe-ehdotus
• Opinnäytetyön suunnitelma
• Toimeksiantosopimus Tiedonhankinnan opas Kirjoittamisen pajat • Opinnäytetyön toteutus ja raportin kirjoitus
Opiskelija särtää aihe- ehdotuksen Whiin, missä tapahtuu myös jatkossa työn eri versioiden palautukset ja niiden kommentointi.
ONT seminaari
• Vertaisarviointi Tiivistelmä suomen
kielen opettajalle
• Tiivistelmä ja Abstract englannin kielen opettajalle
Viimeisteltyäsi työsi laita se tarkastukseen Wihissä.
• Työ Wihin Plagioinnin tarkastukseen
• Toimeksiantajan
palautekysely
• Kypsyysnäyte
• Työn linkitys Theseukseen
Saat arviointilausunnon tehtyäsi yllä mainitut asiat.
Onnea! Työ on
valmis!
Suoritus- merkintä
Tästä ei vielä
Aikataulu
Opinnäytetyö, suunnitelma
5 op Hyväksytty
Opinnäytetyö, toteutus Sop Hyväksytty
Opinnäytetyö, viimeistely 5 op Hyväksytty
Työ valmistuu askel kerrallaan Ohjauksessa käyminen auttaa viemään työtä eteenpäinC
Opin­näy­te­työ­pro­ses­sin etene­mi­nen. (Lähde: Hoito­työn opinnäytetyö) 

Hoito­työn koulu­tus­oh­jel­massa opis­ke­li­joita ohja­taan niin sano­tulla yhdis­te­tyllä pari- ja yksi­lö­oh­jaus­mal­lilla. Ohjaa­vat opet­ta­jat aloit­ta­vat uusien opis­ke­li­joi­den kanssa pareit­tain, mutta proses­sin edetessä eriy­ty­vät opis­ke­li­joi­den tarpeen mukaan ohjaa­maan itsel­leen Wihissä pääoh­jat­ta­vaksi merkit­tyjä töitä yksin. Tällä hetkellä opet­ta­ja­pa­reja on yhdek­sän, mutta toden­nä­köi­sesti niitä lisät­tään niin, että niitä olisi kaiken kaik­ki­aan 11 ohjaajaparia. 

Ohjauk­set toteu­tu­vat pääsään­töi­sesti kahden viikon välein. Ohjausa­jat on varattu opis­ke­li­joi­den luku­jär­jes­tyk­seen, joten opis­ke­li­joi­den on helppo varau­tua tule­viin ohjauk­siin etukä­teen. Ohjauk­set toteu­te­taan hybri­dinä eli opis­ke­li­jalla on halu­tes­saan mahdol­li­suus osal­lis­tua niihin koululla tai kotoa käsin verkkoyhteydellä. 

Wihi-järjes­tel­mää käytet­tiin hoito­työn koulu­tuk­sessa aluksi vain opin­näy­te­työn proses­sin lopussa eli tarkas­tuk­sessa, mutta pian siir­ryimme käyt­tä­mään sitä koko proses­sin ajan. Sen on ajateltu ja huomat­tu­kin helpot­ta­van käytössä olevaa jous­ta­vaa pari- ja yksi­lö­oh­jausta. Yksi­lö­oh­jausta voi toteut­taa opis­ke­li­jan edettyä työs­sään toteu­tus­vai­hee­seen helposti pelkäs­tään Wihissä. 


Kirjoit­ta­jat: 

Terhi Hagman, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Suvi Liimatta, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Irja Väisä­nen, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Lähteet:

Hoito­työn opin­näy­te­työ. 2023. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Moodle-oppi­mi­sym­pä­ristö. Viitattu 29.9.2023 

Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. 2023. Tutkin­to­sääntö. Karelia-intra. Viitattu 29.9.2023 

OPS19. 2019. Opetus­suun­ni­telma. Sairaan­hoi­ta­jan­kou­lu­tus­oh­jelma. Karelia ammattikorkeakoulu. 

OPS22. 2022. Opetus­suun­ni­telma. Sairaan­hoi­ta­jan­kou­lu­tus­oh­jelma. Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. https://opintoopas.karelia.fi/47/fi/94/122 Viitattu 25.10.2023 

Valtio­neu­vos­ton asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista. (1129/2014) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129#Pidm46494958388800 viitattu 29.9.2023 

Artik­ke­li­kuva: drobot­dean / Freepik