Ilmastoriskien arvioinnilla ennakoidaan muuttuvaa maailmaa

Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman 2. vuoden opiskelijat perehtyivät yritysten ilmastoriskien kartoittamiseen ja arviointiin osana ympäristöterveys ja -turvallisuus -opintojaksoa. Opintojaksolla perehdytään muun muassa yritysten ympäristöriskeihin sekä niiden arviointiin ja hallintaan. Syksyllä 2023 projektityössä otettiin painopisteeksi yritysten ilmastoriskit.

Ilmastoriskien arviointi toteutettiin yhteistyössä Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen kanssa. Hankkeen kautta haettiin mukaan yrityksiä, joille ilmastoriskien arviointi toteutettiin. Mukaan arviointiin ilmoittautuivat Huoneistohotelli Lietsu, Hotel Green Star, Pyhäselän Oma Osuuskunta, Savon Voima, Surfactor Finland ja Ouneva Group. Yrityksiltä pyydettiin arvioinnin pohjaksi taustamateriaalia, jonka avulla opiskelijat perehtyivät yrityksen toimintaan ja arvoketjuihin. 

Projektissa oli mukana kuusi keskenään hyvin erilaista yritystä, joiden ilmastoriskejä kartoitettiin ja arvioitiin yritysten omista lähtökohdistaan. Arvioinnit toteutettiin pääosin oppituntien aikana syys-lokakuussa 2023. 

Toimintamalli räätälöitiin sopivaksi

Ilmastoriskien arviointiin ei ole olemassa yhtä tiettyä standardisoitua tapaa. Metodin ilmastoriskien kartoittamiseen, joka perustuu useisiin erilaisin riskienarviointitapoihin, kehitti Karelia-ammattikorkeakoulun lehtori Anniina Kontiokorpi, joka myös ohjasi arviointien toteuttamista.

On todettu, että 90 % yrityksistä on törmännyt ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin viime vuosina, mutta siitä huolimatta vain 30 % on tehnyt toimenpiteitä uhkiin vastaamiseksi. Kuitenkin 80 % yrityksistä tunnistaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit kasvavat tulevaisuudessa.

Toistaiseksi yritysten ilmastotyö on keskittynyt vahvasti kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja niiden vähentämispotentiaaliin. Tämän ohella on tärkeää tarkastella myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja niiden seurauksia. Yritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella ja sen seurauksilla voi olla yrityksen liiketoiminnalle. Riskienhallinnan näkökulmasta ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia tuleekin arvioida systemaattisesti ja analyyttisesti kytkien ne osaksi yritysten riskienhallintaprosesseja.

Mitä ilmastoriskit ovat?

Ilmastonmuutos vaikuttaa väistämättä yhteiskuntiin ja yrityksiin. Säähän ja ilmastoon liittyvät ilmiöt ovat jo aiheuttaneet yrityksille toimintahäiriöitä muun muassa infrastruktuuriin ja kuljetuksiin kohdistuneiden vahinkojen osalta sekä satotappioita tai hankaloittanut raaka aineiden saatavuutta. Näiden vaikutusten kautta ilmastonmuutoksella on merkittävät vaikutukset maailman taloudelle. Ilmastoriskien ohella tulisi kuitenkin muistaa, että ilmastonmuutos voi tarjota myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sitran määritelmä ilmastoriskille:

”Ilmastonmuutoksen suorista tai välillisistä vaikutuksista aiheutuvat riskit yritysten liiketoiminnalle sekä yhteiskunnalle laajemmin. Suora vaikutus on esimerkiksi sääilmiöistä johtuva kuivuus ja välillisiä vaikutuksia esimerkiksi kuivuudesta johtuva viljasatojen heikentyminen ja siitä seuraava ruoan hinnan nousu.”

Ilmastoriskien hallinta tarkoittaa ensisijaisesti yrityksen toimintaan kohdentuvien riskien hallintaa. Ilmastoriskien hallinnan toimenpiteet liittyvät vahvasti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen eli siihen, kuinka ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin ja riskeihin voidaan varautua ja, kuinka riskejä voidaan ennakoida. Voidaan puhua myös ilmastoresilienssin eli ilmastokestävyyden vahvistamisesta, joka tarkoittaa tietoista ja ennakoivaa kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen, toimia joustavasti säähän ja ilmastoon liittyvissä häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä niiden jälkeen.

Yritysten sopeutumiskyky perustuu yrityksen toteuttamaan riskienhallintaan. Tässä on kuitenkin huomioitava se, että eri toimijat voivat ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyvät riskit eri tavoilla. Tämän ohella huomiota tulisi kiinnittää siihen, kuinka sopeutumiskyky huomioidaan osana päätöksentekoprosesseja. Yritysten toimintaympäristö on muutoksessa ja sen seurauksena myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutuksien tunnistaminen on tärkeää, että niihin voidaan reagoida. 

Yrityksen toimintaan kohdistuvat ilmastoriskit ovat erilaisia riippuen muun muassa yrityksen toimialasta, toimialueesta ja toimitusketjuista. Riskien tunnistamisessa tunnistetaan ne muutokset, joihin yrityksen tulee varautua. Samalla voidaan oppia uudenlaisia toimintatapoja sekä löytää ilmastokestävämpiä ratkaisuja. Ilmastoriskien tunnistaminen ja arviointi voi nostaa esille myös uudenlaisia ilmastonmuutokseen kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta se ei ole arviointityön pääasiallinen tehtävä.

Yritys voi kytkeä ilmastoriskit ja niiden hallinnan osaksi strategiaa, vastuullisuustyötä ja liiketoimintaa. Se voi olla esimerkiksi yksi osa-alue ISO14001 ympäristöjärjestelmään liittyvässä ympäristökatselmuksessa ja sen pohjalta kehitettävissä ympäristöohjelmissa.

Ilmastoriskien arviointi herättänee kasvavaa kiinnostusta yrityksissä tulevaisuudessa, koska asteittain voimaan tulevat Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, sekä EU:n taksonomia-asetus edellyttävät myös ilmastoriskien arviointia. Näiden ohella monet sijoittajat ovat jo vuosien ajan vaatineet läpinäkyvää ilmastoriskien arviointia ja hallintaa.

Toimintamalli ilmastoriskien tunnistamiseen ja arviointiin

Opiskelijat hyödynsivät ilmastoriskien tunnistamisessa ja arvioinnissa toimintamallia, joka räätälöitiin työn pohjaksi. Perehdyttäessä olemassa oleviin ilmastoriskien arviointitapoihin törmättiin muutamiin toistuviin haasteisiin, jotka on lueteltu alla.

  • Ilmastoriskien arviointi oli suunniteltu vain tietyn toimialan yrityksille.
  • Dokumentit ilmastoriskien arviointiin olivat saatavissa vain englanniksi.
  • Ilmastoriskien arviointi oli vain pieni osa laajempaa kestävyysraportointia.

Räätälöity toimintamalli yritysten ilmastoriskien tunnistamiseen on kehitetty tarkastelemalla olemassa olevia työkaluja ilmastoriskien arviointiin. Tämän ohella toimintamalli huomioi riskienhallinnan perusperiaatteet, jotka ohjaavat arviointiprosessia. Alla on lueteltuna eri työkalut ja toimintamallit, joiden perusteella ilmastoriskien tunnistaminen ja arviointi toteutettiin.

Alla oleva kuva tiivistää toimintamallin keskeisen sisällön yrityksen/organisaation ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arviointiin:

Kuvio jossa kuvattu neljä askelta: Askel 1: • Yritykseen, toimintaympäristöön ja arvoketjuihin perehtyminen
Askel 2: Ideariihityöskentely: Mitkä ilmastoriskit ja -mahdollisuudet kohdentuvat yritykseen ja sen arvoketjuihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
Askel 3: Ilmastoriskien luokittelu: Millä todennäköisyydellä riski toteutuu ja kuinka merkittävät ovat sen vaikutukset?
Askel 4: Alustavien toimenpiteiden suunnittelu merkittävimpien riskien pienentämiseksi

Pohdintaa ja jatkokehittämistä

Toimintamallia testattiin nyt ensimmäistä kertaa ja kokemukset olivat pääosin positiivisia. Toimintamallia ja etenkin työskentelyä opintojaksolla voidaan kehittää edelleen erityisesti siitä näkökulmasta, että yritysten moninaisten arvoketjujen hahmottuminen helpottuisi.

Tämä räätälöity toimintamalli on hyödynnettävissä yrityksille myös tällaisenaan, jolloin sitä voidaan käyttää myös sisäiseen tai sidosryhmien kanssa toteuttavaan ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arviointiin.

Yksi mahdollisuus yrityksen ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien kattavaan kartoittamiseen ja analysointiin on opinnäytetyön kautta. Tämä mahdollistaisi sekä sisäisten että sidosryhmille suunnattujen työpajojen vetämisen yrityksessä. Työpajatoiminnan jälkeen toteutettaisiin ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arviointi sekä tulosten kattava analysointi. Tässä työssä päästäisiin paremmin kiinni myös jatkotoimenpiteisiin.

Ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen oli opiskelijoille uutta. Yhteistyö yritysten kanssa koettiin motivoivaksi, koska he pääsivät työskentelemään vahvassa työelämäyhteistyössä ja sitä kautta kehittämään yrityksen tai organisaation kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaa. Mukana olleet yritykset saivat hyvän lähtölaukauksen yksityiskohtaisemman ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien analysointiin.

Mikäli kiinnostuit tietämään tarkemmin ilmastoriskien arvioinnin menetelmästä, voit olla yhteydessä artikkelin kirjoittajaan.


Kirjoittaja:

Anniina Kontiokorpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

[email protected]

Artikkelikuva: NOAA / Unsplash