Ryhmäkuva jossa parikymmentä henkilöä

Innocamp23 inno­vaa­tio­haaste Nurmeksessa

InnoCamp23-tapah­tuma 5.-6.10.2023 Nurmek­sessa tarjosi Karelia-amk:n ja Rive­rian opis­ke­li­joille mahdol­li­suu­den päästä työs­ken­te­le­mään alueen yritys­ten ja Pieli­sen Karja­lan Kehit­tä­mis­kes­kuk­selta tullei­den toimek­sian­to­jen parissa. Yhtei­senä teemana kaikissa toimek­sian­noissa tuotiin selkeästi esiin huoli alueen väes­tö­ke­hi­tyk­sestä, veto­voi­masta ja osaavan työvoi­man saata­vuu­desta yrityk­sille.  Osaajia harvaan asutulle alueelle- hanke järjesti vastaa­van tapah­tu­man Ilomant­sissa syksyllä 2022. Nurmek­sen tapah­tuma oli jatkoa syksyn 2022 Inno­mantsi-tapah­tu­malle. Toteu­tusta kehi­tet­tiin aiemman koke­muk­sen perusteella.

Yhteis­työtä opis­ke­li­joi­den ja yritys­ten välillä

Opis­ke­li­ja­tii­mit koos­tui­vat eri oppi­lai­tos­ten ja alojen opis­ke­li­joista. Monia­lai­suus oli keskei­nen osa tapah­tu­man dyna­miik­kaa. Erilai­set taustat ja taidot tiimeissä tarkoit­ti­vat, että jokai­nen tiimin jäsen toi oman osaa­mi­sensa ja näke­myk­sensä yhtei­seen projek­tiin. Työs­ken­tely yritys­ten toimek­sian­to­jen parissa antoi opis­ke­li­joille tilai­suu­den sovel­taa oppi­maansa käytän­nön tilan­teissa sekä kehit­tää ongel­man­rat­kaisu- ja työelä­mä­tai­toja. Opis­ke­li­jat pääsi­vät myös tutus­tu­maan lähem­min mukana olevien yritys­ten toimin­taan ja verkos­toi­tu­maan yritys­ten edus­ta­jien kanssa.

InnoCamp23-tapah­tuma oli esimerkki siitä, miten opis­ke­li­jat ja yrityk­set voivat hyötyä tois­tensa osaa­mi­sesta ja koke­muk­sesta. Opis­ke­li­joi­den tuoreet ajatuk­set voivat auttaa yrityk­siä löytä­mään ratkai­suja vanhoi­hin ja uudem­piin­kin haas­tei­siin.  Opis­ke­li­jat saivat työs­ken­te­lys­tään posi­tii­vista palau­tetta toimek­sian­ta­jien edus­ta­jilta ja tapah­tu­man järjes­tä­jiltä.  Opis­ke­li­joi­den posi­tii­vi­nen asenne ja sitou­tu­nut työs­ken­tely tekivät heihin vaikutuksen.

Tiimeille annetut haasteet

Innocamp23-kilpai­lussa oli kaksi haas­tetta: päähaaste sekä yksi­löl­li­nen yrityk­sen laatima mini­haaste. Päähaas­teen tarkoi­tus oli yhdis­tää kaik­kien teke­mi­nen yhden teeman ympä­rille. Yksit­täi­set mini­haas­teet keskit­tyi­vät enemmän oman toimin­nan kehit­tä­mi­seen niin, että se palve­lee päähaas­tetta. Jokai­sella tiimillä oli yhteensä 15 minuut­tia aikaa pitc­hata oma esitys, sekä kuulla toimek­sian­ta­jalta ja raadilta kysy­myk­siä tai komment­teja. Kilpai­lun päät­teeksi raati kokoon­tui arvioi­maan esityk­set ja pääpal­kin­tona oli 1000€ stipendi ja toiselle sijalle tulleelle 400€ stipendi. Jokai­nen osal­lis­tuja myös sai Innocamp23 avai­men­pe­rän, jonka spon­so­roi Nurmek­sen ja Valti­mon Yrit­tä­jät. Raha­pal­kin­toi­hin osal­lis­tui­vat kaikki toimeksiantajat.

Jokai­sen tiimin piti vastata seuraa­vaan päähaasteeseen:

Kuinka kehit­tää yritys­ten toimin­taa, Pieli­sen alueen näky­vyyttä, veto­voi­maa ja toimi­joi­den yhteis­työtä.”

Mini­haas­teet koko­nai­suu­des­saan sekä tiimien esityk­set löyty­vät koko­nai­suu­des­saan hank­keen netti­si­vuilta täältä.  Mate­ri­aa­lit löyty­vät sivujen lopussa. Mini­haas­teet olivat kitey­tet­tynä seuraavanlaisia:

PIKES: Mitä ja miten viestiä nuorille Nurmek­sen työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­mah­dol­li­suuk­sista ja yritysneuvontapalveluista?

PKO/Bomba: Miten houkut­te­lemme nuoria hake­maan avoi­miin työpaikoihin?

Ylä-Karja­lan lehti: Miten nuorista aikui­sista (alle 35-vuoti­aat) saadaan uusia tilaa­jia paikallislehdelle?

Hyvä­rilä: Kehitä hiili­neut­raa­lia matka­pa­ket­tia & niiden tuotteistaminen

Valtimo Compo­nents: Miten järjes­tää kotout­ta­mi­sen proses­sia niin, että ulko­maa­lais­taus­tai­set työn­te­ki­jät jäisi­vät paik­ka­kun­nalle (ja yritykseen)?

Tiimit ryhtyi­vät välit­tö­mästi toimeen ja saivat hyvin spar­rausta haas­tei­den toimek­sian­ta­jilta sekä hank­keen henki­lö­kun­nalta. Tiimit saivat työs­ken­nellä eri tiloissa, mikä mahdol­listi luovuu­den ja ideoin­nin syntyä. Osa tiimeistä työsti vielä yöllä esityk­si­ään, eli teke­mi­sen meinin­kiä löytyi. Seuraa­vana aamuna tiimeillä oli aikaa hioa esityk­set kasaan ja harjoi­tella pitchausta.

Tulok­set

Jokai­sen esityk­sen aikana oma toimek­sian­taja pääsi kuulolle, joko paikan päällä tai etälin­joja pitkin. Ryhmillä oli maksi­mis­saan 15 minuut­tia aikaa esitellä tuotok­set ja vastaa­not­taa toimek­sian­ta­jalta lisä­ky­sy­myk­siä. Jos aikaa riitti, ylei­söl­lä­kin oli mahdol­lista kysyä muutama kysymys. Keskei­set tulok­set esityk­sistä on listattu alla.

PIKES:

 • Lyhyitä infor­ma­tii­vi­sia pysty­vi­deoita someen
 • Visu­aa­li­suu­den koros­ta­mi­nen markkinoinnissa/viestinnässä
 • Yhteis­työtä paikal­lis­ten yrit­tä­jien kanssa – yritystarinoita
 • Nurmek­sen valtti – luonto!
 • Yrit­tä­jille suun­nattu “pop-up kahvila”, teemailtoineen
 • Some­kam­pan­jat mm. “Why Nurmes”

PKO/Bomba:

 • Speed Dating –tyyli­nen rekry­toin­ti­päivä. Rekry­päivä olisi bile-tyylinen.
 • Kausi­lai­sille yhtei­söl­listä asumista
 • Vakka­reille muut­toa­pua, jos muuttaa Nurmekseen
 • Vaikut­ta­ja­per­soona (esim. Kiti Kokko­nen) mark­ki­noin­nissa mukana

Ylä-Karja­lan lehti:

 • Yhteis­työssä Nurmek­sen kanssa kehit­tää “Go Nurmes –appli­kaa­tio”
 • Digi­lehti osana suurem­paa palvelukokonaisuutta
 • Go Nurmes – appli­kaa­tio kokoaisi kaikki Nurmek­sen tapah­tu­ma­ka­len­te­rit, palve­lut, infot, yhteistyömahdollisuudet
 • Kampanja ilmai­seen lehden kokei­luun appli­kaa­tion ladanneille

Hyvä­rilä:

 • Virkis­täy­ty­mis­pa­ketti: Paint­ball, fris­bee­golf, boul­de­rointi, lento­pallo jne.
 • Reivi­pa­ketti: Majoi­tus, ruokailu & tilai­suus. K18. Kohde­ryh­mänä opiskelijat
 • Lapsi­per­he­pa­ketti: Askar­te­lua, maalausta, soit­ti­mia, sauna, yhdessä tekemistä
 • Kaupun­ki­seik­kai­lu­pa­ketti: Kaupun­gissa seik­kai­lua appli­kaa­tion kautta, eri palve­lu­jen koke­mi­nen ympäri kaupun­kia, hyötyliikuntaa

Valtimo Compo­nents:

 • Yhteis­työ oppi­lai­tok­sien kanssa
 • Vuokrat­ta­vissa olevia yrityk­sen autoja/sähköpyöriä
 • Ristiin työs­ken­tely muiden yrityk­sien kanssa kunnan sisällä
 • Työpai­kalle tuki­hen­kilö, joka auttaa virka-asioi­den selvittelyssä
 • Koulu­tuk­sia työn­te­ki­jöille, mm. kielikursseja

Raatiin kuului tilai­suu­den juon­taja Riikka Räsänen, yrit­tä­jät Hannu Urjan­heimo (Kuntou­tu­mis- ja päiv­kes­kus Ilona Oy) ja Antti Ikonen (STC Tuotanto Oy) sekä Outo­kum­mun Yrit­tä­jien halli­tuk­sen puheen­joh­taja Anne-Mari Kart­tu­nen. Raati kokoon­tui esityk­sien jälkeen ja keskus­teli pitkään esityk­sistä. Raati pääsi yhtei­sym­mär­ryk­seen ja valitsi voit­ta­jaksi PIKES-tiimin. Pääl­lim­mäi­set perus­te­lut olivat koko­nais­val­tai­nen tuotos ja tiimi oli hyvin osannut huomioida sekä päähaas­tetta että mini­haas­tetta. Tulok­set olivat konkreet­ti­sia kehi­ty­seh­do­tuk­sia ja toteu­tet­ta­vissa olevia ratkai­suja. Toiselle sijalle raati valitsi Ylä-Karja­lan lehden tiimin.  Perus­te­lut olivat mm. Rohkeaa ideoin­tia, vahva linki­tys päähaas­teen sekä mini­haas­teen kanssa. Tässä raati halusi koros­taa yhteis­työn tärkeyttä.

Seitsemän henkilöä ryhmäkuvassa. Taustalla roll-up jossa Karelian ja Riverian logot.
Voit­ta­ja­tiimi (PIKES) & tuoma­risto. Kuva: Tarja Ruuska
Ryhmäkuva jossa seitsemän ihmistä. Taustalla Karelian ja Riverian logot.
InnoCamp23:n toiseksi sijoit­tu­nut tiimi (Pogos­tan Sanomat) & raati. Kuva: Tarja Ruuska. 
Ryhmäkuva jossa parikymmentä henkilöä
Innocamp23 kisai­li­jat, järjes­tä­jät & raati. Kuva: Tarja Ruuska

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke

Karelia-amk:n ja Rive­rian toteut­ta­massa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hank­keessa edis­te­tään opis­ke­li­joi­den harjoit­te­luita yritys­ten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Mukana ovat myös alueen kunnat, yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja elinkeinoyhtiöt.

Kehit­tä­mi­nen on lähte­nyt liik­keelle Ilomant­sista syksyllä 2021. Toiminta on laajen­tu­nut myös Keski-Karja­laan, Pieli­sen Karja­laan, Outo­kum­puun ja Heinä­ve­delle. Hank­keen kohde­ryh­miä ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Rive­rian opis­ke­li­jat sekä heidän harjoit­te­lu­jaan ohjaa­vat yrityk­set.

Hank­keen toimen­pi­teillä luodaan edel­ly­tyk­siä opis­ke­li­joi­den sijoit­tu­mi­seen harvaan asutulle alueelle, helpo­te­taan opis­ke­li­joi­den ja yrit­tä­jien kohtaa­mista ja aute­taan opis­ke­li­joita löytä­mään harjoit­te­lu­paik­koja. Hank­keessa toteu­te­taan myös uuden­lai­sia opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lu­pol­ku­jen pilot­teja, valmen­ne­taan työmah­dol­li­suuk­sista ja luodaan tule­vai­suu­den toimin­ta­mal­leja yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten kesken. Hank­keen toiminta-aika: 1.8.2021–31.12.2023.

Hank­keen rahoit­ta­jina Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto sekä William ja Ester Otsa­kor­ven säätiö.


Kirjoit­ta­jat:

Mikko Lahti, lehtori, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riikka Räsänen, opet­taja, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu