Vantaan energian lämpölaitoksen esittelytila

Lämpö­pum­puilla hukkae­ner­giaa talteen ja ener­gian­tuo­tan­non hyöty­suhde kasvuun

Kävimme Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun 2. vuoden energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan opis­ke­li­joi­den kanssa ekskur­siolla pääkau­pun­ki­seu­dulla, jossa pääsimme tutus­tu­maan tuli­te­rään Vuosaa­ren bioläm­pö­lai­tok­seen. Bioläm­pö­lai­tok­sen inves­tointi on yksi toimen­pide Helsin­gin ener­gian eli Helenin hiili­neut­raa­li­suus­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi, mutta mielen­kiin­toi­seksi hank­keen tekevät erityi­sesti absorp­tio­läm­pö­pum­put, joilla laitok­sen ener­gia­te­hok­kuutta ja hyöty­suh­detta saadaan parannettua.

Kivi­hiiltä korva­taan biomassalla

Helen on sulke­nut Hana­saa­ren hiili­voi­ma­lan ja Salmi­saa­ren hiili­voi­mala sulje­taan huhti­kuussa 2025. Näiden hiili­voi­ma­loi­den lämmön­tuot­toa korva­taan useilla erilai­silla ratkai­suilla, kuten lämpö­pum­puilla ja Vuosaa­reen raken­ne­tulla bioläm­pö­lai­tok­sella, joka sijoit­tuu maakaa­su­voi­ma­lai­tos­ten kanssa samalle tontille. Polt­toai­neen muutok­sen ohella myös ener­gian­tuo­tan­to­ra­kenne muuttuu, koska bioläm­pö­lai­tos tuottaa jatkossa vain lämpöä. (Helen.)

Bioläm­pö­lai­tok­sen kauko­läm­pö­teho on noin 260 MW. Pääpolt­toai­neena lämpö­lai­tos hyödyn­tää metsä­ha­ketta, joka hanki­taan pääasiassa noin 100 km:n säteeltä laitok­selta. Tämän ohella laitok­sessa hyödyn­ne­tään metsä­teol­li­suu­den sivu­tuot­teita, kuten purua ja kuorta. Koska polt­toaine laitok­selle saapuu kumi­pyö­rillä, tarkoit­taa se 12 000 saapu­vaa rekkaa vuositasolla.

Ener­gia­te­hok­kuus huipussaan

Fysii­kan tunneilla opis­ke­li­jat ovat oppi­neet, että katti­lan hyöty­suhde on aina vähem­män kuin 100 %, koska kaikkea ener­giaa ei saada muutet­tua halut­tuun muotoon. Opin­to­jen edetessä törmä­tään kuiten­kin lämpö- ja voima­lai­tok­siin, joiden hyöty­suh­teeksi ilmoi­te­taan yli 100 %. Onkin hyvä paneu­tua hetkeksi hyöty­suh­teen määrittämiseen.

EU-stan­dar­din mukai­sella lasken­ta­me­ne­tel­mällä voidaan hyöty­suh­teessa päästä yli 100 prosent­tiin, koska lasken­nassa huomioi­daan lämmön­tal­teen­otto savu­kaa­suista. Lämmön­tal­teen­ot­toa varten tarvi­taan savu­kaa­su­pe­suri, jonka avulla saadaan piipusta ilma­ke­hään pääs­tet­tä­vien savu­kaa­su­jen lämpö­ti­laa alen­net­tua esimer­kiksi reilusta 100 asteesta noin 50 astee­seen. Taltee­no­tettu lämpö saadaan hyödyn­net­tyä esimer­kiksi katti­lan pala­mi­sil­man esiläm­mi­tyk­sessä. Lämmön­tal­teen­ot­toa ja hyöty­suh­detta saadaan edel­leen tehos­tet­tua lämpö­pump­pu­jen avulla. Tällöin savu­kaa­su­jen lämpö­ti­laa saadaan tipu­tet­tua reilusti alle 20 asteeseen.

Vuosaa­ren bioläm­pö­lai­tok­sessa on savu­kaa­su­pe­su­rin ohella otettu käyt­töön kaksi absorp­tio­läm­pö­pump­pua. Näillä toimen­pi­teillä laitok­sen koko­nais­hyö­ty­suh­teeksi saadaan jopa 122 % ja savu­kaa­su­jen lämpö­tila alen­net­tua jopa 12 astee­seen. Vuosaa­ren lämpö­lai­tos on Suomen ener­gia­te­hok­kain ja ensim­mäi­nen Pohjois­maissa, jossa hyödyn­ne­tään absorp­tio­läm­pö­pump­puja. Euroo­passa absorp­tio­läm­pö­pum­put tulivat osaksi kauko­läm­pö­jär­jes­tel­mää jo 1990-luvulla.

Vuosaa­ren bioläm­pö­lai­tok­selle savu­kaa­su­jen lauh­du­tus­jär­jes­tel­män toimitti Valmet. Bioläm­pö­lai­tok­sessa on Sumi­mo­ton toimit­tama kier­to­lei­ju­tek­no­lo­giaa (CFB, circu­la­ting flui­dized bed) hyödyn­tävä kattila, josta otetaan savu­kaa­sut talteen lauh­dut­ta­malla niiden kosteus märkä­pe­su­rissa. Savu­kaa­su­jen kosteus­pi­toi­suutta saadaan lisät­tyä kostut­ta­malla katti­laan menevää pala­mi­sil­maa. Lämmön­tal­teen­otto savu­kaa­suista kasvat­taa laitok­sen kauko­läm­mön­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia 69 megawat­tia, joka vastaa yli 30 prosent­tia polt­toai­ne­te­hosta perus­tuen tehol­li­seen lämpö­ar­voon. (Valmet 2020.)

Mikä ihmeen absorptiolämpöpumppu?

Lämpö­pum­pun toimin­ta­pe­ri­aat­teena on siirtää lämpöä mata­lam­masta lämpö­ti­la­ta­sosta korkeam­malle lämpö­ti­la­ta­solle. Jos asiaa tarkas­tel­laan termo­dy­na­mii­kan toisen pääsään­nön avulla, voidaan todeta, että lämpö ei voi siirtyä itses­tään mata­lam­masta lämpö­ti­lasta korkeam­paan, vaan siihen vaadi­taan työtä.

Absorp­tio­läm­pö­pumppu eroaa kompres­so­ri­läm­pö­pum­pusta siten, että sähkön sijaan lämmön­tuo­tan­toon hyödyn­ne­tään ener­giana lämpöä. Absorp­tio­läm­pö­pum­pussa keitin-imey­tin­lait­teisto korvaa kompres­so­rin. Kompres­so­ri­läm­pö­pum­pun lämpö­ker­roin on absorp­tio­läm­pö­pump­pua korkeampi. Absorp­tio­läm­pö­pump­puja voidaan hyödyn­tää esimer­kiksi lämmön talteen­ot­toon ja jääh­dy­tyk­seen. Niissä on vähän liik­ku­via osia, ne ovat raken­teel­taan yksin­ker­tai­sia ja kestäviä.

Absorp­tio­läm­pö­pum­pun toiminta perus­tuu kylmä­ai­neen ja absor­ben­tin eli liuo­tin­nes­teen ominai­suuk­siin vastaa­not­taa ja luovut­taa lämpö­ener­giaa. Tämän lisäksi tarvi­taan ulkoi­nen lämmön­lähde. Vuosaa­ressa ulkoi­sena lämmön­läh­teenä hyödyn­ne­tään mata­la­pai­ne­höy­ryä (Valmet 2020). Absorp­tio­läm­pö­pum­put sovel­tu­vat suhteel­li­sen mata­la­läm­pö­ti­lai­sen hukkae­ner­gian hyödyn­tä­mi­seen. Alla olevassa kuvassa on esitetty absorp­tio­läm­pö­pum­pun pääkom­po­nen­tit sekä ener­gia­vir­rat, joista kerro­taan tarkem­min kuvan alla.

Kaaviokuva pumpun toiminnasta. Ylhäällä laihdutin ja keitin, joista virtaus höyrystimeen
Absorp­tio­läm­pö­pum­pun pääkom­po­nen­tit ja ener­gia­vir­rat. Lähde: Ramboll 2022.

Absorp­tio­läm­pö­pum­pun toiminta edel­lyt­tää riit­tä­vän lämpi­män käyt­tö­ener­gian, lauh­du­tuk­seen käytet­tä­vän väli­jääh­dy­tys­vir­ran sekä jääh­dy­tet­tä­vän virran. Absorp­tio­läm­pö­pum­pun pääkom­po­nen­tit on esitelty tarkem­min alla.

1. Imeytin: Kylmä­aine-höyry absor­boi­daan väke­vään liuo­tin­nes­tee­seen. Neste noste­taan korkeam­paan paine­ta­soon keit­ti­melle. Absorp­tiossa vapau­tuva lämpö johde­taan väli­jääh­dy­tyk­sen avulla pois.

2. Keitin: Kylmä­aine höyrys­tyy käyt­tö­ener­gian avulla ja siirtyy lauh­dut­ti­melle. Väke­vöi­ty­nyt liuo­tin­neste palaa keit­ti­meltä imeyttimelle.

3. Lauh­du­tin: Höyrys­ty­nyt kylmä­aine lauhtuu ja se ohja­taan paisun­ta­vent­tii­lin kautta mata­lam­massa paine­ta­sossa toimi­valle höyrys­ti­melle. Lauh­tu­mi­sesta vapau­tuva lämpö johde­taan väli­jääh­dy­tyk­sen avulla pois.

4. Höyrys­tin: Kylmä­aine höyrys­tyy jääh­dy­tet­tä­vän nesteen sisäl­tä­män ener­gian avulla. Jääh­dy­tys­neste jäähtyy. (Ramboll 2022.)

Absorp­tio­läm­pö­pum­put yleis­ty­ne­vät tulevaisuudessa

Tois­tai­seksi absorp­tio­läm­pö­pump­puja on kauko­läm­mön sijaan hyödyn­netty enemmän teol­li­suu­dessa proses­seissa muodos­tu­vien hukka­läm­pö­jen hyöty­käyt­töön. Tällai­sina hukka­läm­pö­vir­toina voidaan pitää esimer­kiksi savu­kaa­su­jen, proses­sien jääh­dy­tys­ve­den tai pois­toil­man mukana pois­tu­vaa lämpöenergiaa.

Kuten edellä todet­tiin, absorp­tio­läm­pö­pump­pu­jen avulla voidaan paran­taa proses­sin koko­nais­hyö­ty­suh­detta ja pienen­tää ener­gian­tuo­tan­non ominais­pääs­töjä. Tämän ohella absorp­tio­läm­pö­pump­puja voidaan kesä­ai­kaan hyödyn­tää kauko­kyl­män tuotan­nossa. Niiden käyttö kauko­läm­pö­lai­tok­silla tulee varmasti yleis­ty­mään tule­vai­suu­dessa, mutta ainakin tois­tai­seksi kauko­läm­pöyh­tiöt ovat inves­toi­neet enemmän kompres­so­ri­läm­pö­pump­pui­hin, kuten Joen­suun Iiksen­vaa­ralla toimiva Savon Voiman yhteistuotantolaitoskin.


Lähteet:

Helen. Vuosaa­ren bioläm­pö­lai­tos. Saata­villa: https://www.helen.fi/tietoa-meista/energia/tulevaisuuden-energia/biolampolaitokset/vuosaari. Viitattu 14.11.2023.

Ramboll. 2022. Prizz­tech – Hukka­läm­pö­sel­vi­tys. Saata­villa: https://www.prizz.fi/media/energiaratkaisut/energiaratkaisut-materiaalit/ramboll_hukkalamposelvitys_loppuraportti.pdf. Viitattu 14.11.2023.

Valmet. 2020. Valmet toimit­taa savu­kaa­su­jen lauh­du­tus­jär­jes­tel­män Helenin Vuosaa­ren bioläm­pö­lai­tok­selle Helsin­kiin. Saata­villa: https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-savukaasujen-lauhdutusjarjestelman-helenin-vuosaaren-biolampolaitokselle-helsinkiin/. Viitattu 15.11.2023.


Kirjoit­taja:

Anniina Kontio­korpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Ekskur­siolla vierail­tiin myös Vantaan Ener­gian jätteen­polt­to­lai­tok­sella, jossa tuote­taan merkit­tävä määrä kauko­läm­möstä Vantaan alueelle.