Opis­ke­li­ja­har­joit­te­lut ja oppi­lai­to­syh­teis­työ Keski-Karjalassa

Kiteellä toteu­tet­tiin loka­kuussa asian­tun­tija-alus­tuk­siin ja runsaa­seen komment­ti­kes­kus­te­luun perus­tuva tilai­suus, jossa pohdit­tiin yhdessä mistä saadaan työn­te­ki­jöitä ja kasvua Keski-Karja­laan. Tavoit­teena oli tuoda esille, kuinka harjoit­te­luja voidaan mahdol­lis­taa alueen yrityk­sissä ja kuinka Kiteen kaupunki voi panos­taa asiaan. Ilta­ti­lai­suus oli suun­nattu yrit­tä­jille, päät­tä­jille, TE- & koulu­tus­toi­mi­joille sekä muutoin­kin elin­voima-asioista kiin­nos­tu­neille. Toteu­tuk­sesta vasta­si­vat yhdessä Kiteen kaupunki, Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanke (ESR) ja Kiteen Yrittäjät.

Uusia näkö­kul­mia harjoitteluun

Avaus­pu­heen­vuo­rot tilai­suu­dessa pitivät kaupun­gin­joh­taja Pekka Hirvo­nen ja Kiteen Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Reima Luuk­kai­nen. He toivat esille, että yhteis­työtä eri oppi­lai­tos­ten, kuntien, yritys­ten ja työvoi­ma­pal­ve­lu­jen kesken on syytä pohtia, jotta alueelle voidaan turvata osaavan työvoi­man saata­vuus. Työnan­ta­jaor­ga­ni­saa­tioi­den tulisi pyrkiä jous­ta­vuu­teen työvoi­man pito­voi­man aikaansaamiseksi.

Osaajia harvaan asutulla alueille -hank­keen henki­lös­töstä Karelia-amk:n lehtori Mikko Lahti ja Pohjois-Karja­lan ammat­tio­pisto Rive­rian erityi­so­pet­taja Tarja Ruuska antoi­vat esimerk­kejä onnis­tu­neista harjoit­te­lu­jak­soista maakun­nan yrityk­sissä sekä kertoi­vat huomioita työnan­ta­ja­mie­li­ku­van, pereh­dyt­tä­mi­sen ja talou­del­li­sen tuen merki­tyk­sestä opis­ke­li­ja­har­joit­te­luissa. Käytän­nön kehit­tä­mis­työnä on synty­nyt ns. Ilomant­sin malli, jossa yhdis­tyy oppi­lai­tos­ten, työan­ta­jien ja kunnan sekä säätiö­ra­hoi­tuk­sen turvin toimin­ta­tapa mahdol­lis­ta­maan opis­ke­li­ja­har­joit­te­lut maakun­nan reuna-alueilla. Tilai­suu­dessa esitel­tiin myös opis­ke­li­ja­mark­ki­noin­tiin suun­nattu työhar­joit­te­luun kannus­tava video The Pohjois-Karjala Project

Yrit­tä­jiä puhut­teli myön­tei­sesti esitelty yhteis­har­joit­te­lu­malli, jossa esimer­kiksi kaksi mikro­y­ri­tystä suun­nit­te­lee työteh­tä­vät niin, että opis­ke­lija voi tehdä pidem­pi­kes­toi­sen harjoit­te­lunsa näihin yrityk­siin yhte­ne­väi­sesti. Tämän koetaan madal­ta­van korkeaa kynnystä ja mahdol­li­sesti edis­tä­vän myös työl­lis­tä­mistä, jolloin yhden hengen yrityk­sestä ehkä tuli­si­kin ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän työl­lis­tävä yritys.

Sali jossa ihmisiä istuu pöytien ääressä. Taustalla kaksi miestä seisomassa.
Avaus­pu­heen­vuo­rot tilai­suu­dessa pitivät Kiteen kaupun­gin­joh­taja Pekka Hirvo­nen ja Kiteen Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Reima Luukkainen. 

Työl­lis­tä­mistä edis­tä­viä kokei­luja Kiteellä

Inspi­raa­tiona keskus­te­luun nähtiin katkel­mia alueen veto­voi­mai­suu­desta Kiteen vies­tin­tä­pääl­likkö Janne Tolosen toteut­ta­mas­ta­vi­deo­sar­jasta ”Pitäjän piipah­duk­set”, jonka näyt­tö­ker­rat ovat suhteel­li­sen hyvät. Videoilla Keski-Karja­lassa yritys­toi­min­taa tekevät antoi­vat näke­myk­si­ään siitä, millaista on asua ja yrittää Kiteellä.

Yritys- ja rekry­toin­ti­pal­ve­lui­den johtava asian­tun­tija Jaana Hukka kertoi, että Te-palve­lui­den palve­luja on moni­puo­li­sesti käytet­tä­vissä työnan­ta­jaor­ga­ni­saa­tioille työl­lis­tä­mi­seen niin talou­del­li­sena tukena kuin esimer­kiksi kohden­net­tuina kieli­kou­lu­tuk­sina sekä rekry­toi­mi­sen tukena. Maahan­muut­to­asian­tun­tija Sini Hukka puoles­taan käytti esimerk­kinä kansain­vä­li­siä asuk­kaita ja opis­ke­li­joita Kiteellä esitel­les­sään onnis­tu­neita käytän­töjä työl­lis­tä­mi­seen Kiteellä.

Yrityk­sille osaavaa työvoimaa

Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Rive­rian orga­ni­saa­tio­muu­tok­sen myötä valitut, luku­vuo­den alussa aloit­ta­neet uudet toimia­la­joh­ta­jat esit­täy­tyi­vät ylei­sölle.    Keskus­te­lua käytiin esimer­kiksi siitä, miten oppi­lai­tos­ten eri tavoin toteut­ta­mat koulu­tuk­set ovat merki­tyk­sel­li­siä alueen elin­kei­noille, sillä niiden myötä saadaan oppia uutta toisi­naan kansain­vä­li­ses­ti­kin. Oppi­lai­tok­set lisää­vät osaa­mista niin työnan­ta­jay­ri­tyk­sissä kuin opis­ke­li­jois­saan. Korkea­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen sisäl­löistä ja yhteys­hen­ki­löistä kaivat­tai­siin työnan­ta­jaor­ga­ni­saa­tioissa ajan­ta­saista tietoa netti­si­vu­jen sijaan.          

Tilai­suu­den tauolla ja jälki­puin­neissa käytiin tiedot­ta­vaa keskus­te­lua arjen tilan­teista, jotka haas­ta­vat kasvua yritys­toi­min­nassa kasvat­ta­vasti. Olisi merki­tyk­sel­listä, ettei kannat­ta­vaa yritys­toi­min­taa lope­tet­taisi, vaan pyrit­täi­siin löytä­mään mahdol­li­set uudet jatka­vat toimi­jat sekä hyödyn­net­täi­siin eri keinoja kasvat­taa yritys­ten työl­lis­tä­vyyttä. Yritys­ken­tän kokemus on, että yksi­löistä kumpua­vaa muutos­vas­ta­rin­taa voi pyrkiä muut­ta­maan, saada aikaan ajat­te­lu­ta­po­jen muutosta perustellusti.

Esille tuli havainto, ettei Kiteellä ole tarjolla opis­ke­li­joille sovel­tu­via osa-aika­töitä, vaan voi tapah­tua niinkin, että käydään teke­mässä pääkau­pun­ki­seu­dulla viikon­lop­pui­sin urak­ka­palk­kio­töitä. Keskus­tel­tiin moti­vaa­tioi­den merki­tyk­sistä, koska opis­ke­li­ja­har­joit­te­li­joi­den henki­lö­koh­tai­sen moti­vaa­tion lisäksi työl­lis­ty­mis­ten onnis­tu­mi­seksi tarvi­taan myös yrit­tä­jien ja oppi­lai­tos­ten­kin moti­voi­tu­nei­suutta mahdol­lis­taa harjoit­te­lut. Kansain­vä­lis­ten osaa­jien työl­lis­tä­mi­sen tueksi on TE-palve­lui­den lisäksi hyödyn­net­tä­vissä kehit­tä­mis­hank­keita, jotka antavat täsmä­tu­kea työnan­ta­jaor­ga­ni­saa­tioi­den eri tarpei­siin. Kuul­tiin myös koke­muk­sia harjoit­te­lu­jen kautta löyty­neistä työn­te­ki­jöistä esimer­kiksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun insi­nöö­rio­pis­ke­li­joista, joita on autettu asumi­seen liit­tyen. Keskus­te­lussa tunnus­tet­tiin pende­löinti tosi­asiana, monet läsnä­oli­joista kulki­vat Kiteelle töihin toiselta paik­ka­kun­nalta, joten liiken­nein­fraan panos­tusta toivotaan.

Loka­kuun viimei­senä tiis­taina Kiteellä Ilma­ri­sen ruoka­sa­liin oli kokoon­tu­nut 35 henki­löä luomaan Keski-Karja­lalle yhteistä suuntaa. Osaajia harvaan asutulla alueella -hanke­hen­ki­löstö koki tilai­suu­den mahdol­lis­ta­neen ääneen ajat­te­lun ja keskus­te­lua­lus­tan alueen tunnis­tet­tui­hin haas­tei­siin. Ratkai­su­ja­kin tuotiin esille. Kuulosti siltä, että asioita tulee tapah­tu­maan myös hank­keen päät­ty­mi­sen jälkeen.


Kirjoit­taja:

Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen, TKI-asian­tun­tija, Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keen projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: 8photo / Freepik