Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­työ vahvis­taa Pohjois-Karja­lan työelämää

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Rive­rian yhtei­nen Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­hanke päättyy vuoden vaih­tee­seen. Tavoit­teena on ollut vahvis­taa alueen työelä­mää ja poistaa työl­lis­ty­mi­sen esteitä.

– Olemme edis­tä­neet opis­ke­li­joi­den harjoit­te­luja yritys­ten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Mukana ovat olleet myös alueen kunnat, yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja elin­kei­no­yh­tiöt, kertoo lehtori Tarja Ruuska Riveriasta.

Kehit­tä­mi­nen lähti liik­keelle Ilomant­sista syksyllä 2021, jonka jälkeen toiminta on laajen­tu­nut myös Keski-Karja­laan, Pieli­sen Karja­laan, Outo­kum­puun ja Heinä­ve­delle. Kehit­tä­mis­työn kohde­ryh­miä ovat olleet Kare­lian ja Rive­rian opis­ke­li­jat sekä heidän harjoit­te­lu­jaan ohjaa­vat yritykset.

– Yhteis­työ oppi­lai­tos­ten, yritys­ten ja alueen toimi­joi­den kanssa on tuot­ta­nut konkreet­ti­sia tulok­sia: vahvem­paa yhteis­työtä, uusia harjoit­te­lu­paik­koja ja toimin­ta­mal­leja. Yritys­ten hyvät toimin­tae­del­ly­tyk­set ja palve­lui­den säily­mi­nen alueilla vahvis­ta­vat Pohjois-Karja­lan harvaan asut­tu­jen aluei­den elin­voi­maa, jatkaa lehtori Mikko Lahti Kareliasta.

Keskei­siä kehit­tä­mis­työn saavutuksia:

  • Osaavan työvoi­man varmis­ta­mi­nen alueella. Opis­ke­li­joi­den sijoit­tu­mi­sen vahvis­ta­mi­nen harvaan asutuille alueille. Estei­den purka­mi­nen ja veto­voi­man kehit­tä­mi­nen yhdessä yrit­tä­jien kanssa.
  • Vahva yhteis­työ: Oppi­lai­tos­ten, opis­ke­li­joi­den ja yritys­ten yhteis­työn kehit­tä­mi­nen sekä kohtaa­mi­seen liit­ty­vien toimin­ta­mal­lien pilotointi.
  • Yritys­ten ohjaus­osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen: Pereh­dy­tys­käy­tän­nöt ja työpaik­kaoh­jaus­kou­lu­tus yrittäjille.
  • Inno­va­tii­vi­set harjoit­te­lu­po­lut: uusia harjoit­te­lu­pol­kuja ja tapoja harjoit­te­lu­jak­so­jen toteuttamiseen.
  • Kestä­vät toimin­ta­mal­lit: toimin­ta­mal­lit, jotka luovat vahvan perus­tan jatku­vaa yhteis­työtä varten. 

Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­työn päätös­ti­lai­suus järjes­te­tään tiis­taina 5.12.2023 klo 14-16 Ilomant­sissa Kale­va­la­sa­lissa sekä strii­ma­taan suorana Kare­lian Youtube-kanavalla.

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita mukaan keskus­te­le­maan paikan päällä tai verkossa kirjau­tu­neena Youtu­ben chat:n kautta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.12.2023 mennessä https://urly.fi/3iGc -linkin kautta, niin kahvi­tar­joi­lun kuin yhtey­den jaka­mi­sen takia. Etäosal­lis­tu­jille lähe­te­tään osallistumislinkki.

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keen (1.8.2021–31.12.2023) rahoit­ta­jina ovat olleet Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto sekä William ja Ester Otsa­kor­ven säätiö.

Lisä­tie­toja: TKI-asian­tun­tija Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen, puh. 050 597 0882.