Raken­teel­li­nen ener­gia­te­hok­kuus korjausrakentamisessa

Raken­nus­ten korjaus­ten yhtey­dessä voidaan merkit­tä­västi paran­taa raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuutta. Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen raken­teel­li­nen ener­gia­te­hok­kuus viittaa raken­nus­ten ja raken­tei­den korjauk­sen suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa ener­gian­ku­lu­tuk­sen ja lämpö­hä­viön mini­moin­tiin. Raken­teel­li­nen ener­gia­te­hok­kuus saavu­te­taan yleensä paran­ta­malla raken­nus­ten lämmö­ne­ris­tystä, ilman­pi­tä­vyyttä ja muita ominai­suuk­sia, jotka vähen­tä­vät tarvetta lämmi­tyk­selle ja jääh­dy­tyk­selle. Raken­teel­li­nen ener­gia­te­hok­kuus pyrkii siihen, että raken­nuk­set toimi­vat ener­gia­te­hok­kaasti ilman jatku­vaa ener­gian­ku­lu­tuk­sen seuran­taa ja hallin­taa. [1]

Ener­giaa kuluu moniin eri raken­nuk­sen toimin­toi­hin. Näitä ovat lämmi­tys­jär­jes­tel­mät ja jääh­dy­tys­jär­jes­tel­mät, ilman­vaihto, käyt­tö­ve­den lämmi­tys ja sähkö­lait­teet. Huomat­ta­van suuri osuus asumi­sen ener­gian­ku­lu­tuk­sesta liittyy käyt­tö­ve­den ja raken­nuk­sen lämmi­tyk­seen. Lämpöä karkaa huomat­ta­van paljon ulkoil­maan pääasiassa raken­teista, vuoto­koh­dista ja ilman­vaih­don mukana (Kuva 1). Tämän hukka­läm­mön osuus vaih­te­lee kiin­teis­tön tyypin, geomet­rian ja raken­tei­den mukaan. Ilman­vaih­don hukka­läm­mön osuus voi olla jopa yli 30 % raken­nuk­sen ener­gian­ku­lu­tuk­sesta ja raken­teista karkaa­van lämmön osuus voi olla samaa luokkaa. Näin ollen raken­teilla ja niiden eris­tä­vyy­dellä sekä tekno­lo­gialla voidaan saavut­taa merkit­tä­viä hyötyjä raken­nuk­sen koko­nai­se­ner­gian kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­sessä. Vuonna 2022 raken­nus­ten lämmi­tyk­seen kului 27 % Suomessa käyte­tystä ener­giasta [2]. Panos­ta­malla ener­gia­te­hok­kuu­teen voidaan saavut­taa merkit­tä­viä sääs­töjä ener­gian­ku­lu­tuk­sessa ja ‑kustan­nuk­sissa vähen­tä­mällä raken­nus­ten lämmi­ty­se­ner­gian tarvetta ja hukka­pääs­töjä sekä edistää hiili­neut­raa­li­suus­ta­voit­tei­den saavut­ta­mista. [1]

Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen lähtö­kohta on aina olemassa olevan raken­nuk­sen korjaus­tarve. Ilman korjaus­tar­vetta vain ener­gian­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­seksi tehdyt korjauk­set tuovat lisä­kus­tan­nuk­sia ja ovat kalliim­pia kuin korjauk­sen yhtey­dessä tehtä­vät toimen­pi­teet ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­seksi, jolloin niitä on helppoa ja suhteel­li­sen edul­lista toteut­taa muun raken­ta­mi­sen yhtey­dessä. Korjauk­sen yhtey­dessä on poten­ti­aa­lista paran­taa merkit­tä­västi ener­gia­te­hok­kuutta huomioi­den samalla sisäil­man, kosteus­tek­ni­set asiat ja turval­li­suu­den. Ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sella saavu­te­taan rahal­li­sia sääs­töjä lämmi­tys­kus­tan­nus­ten vähe­ne­mi­sen ansiosta. Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen yhtey­dessä tehdyt raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mis­toi­men­pi­teet lisää­vät myös raken­nuk­sen käyt­töi­kää. Tyypil­li­sesti esimer­kiksi ulko­sei­nien ja talo­tek­nii­kan käyt­töikä on noin 50 vuotta.  Kun toimen­pi­teet suun­ni­tel­laan ener­gia­te­hok­kaiksi vastaa­vat raken­teet mahdol­li­sim­man hyvin myös tule­vien talo­tek­nis­ten järjes­tel­mien vaati­muk­sia. Lisäksi asumis­mu­ka­vuu­den paran­tu­mi­nen voi olla merkit­tä­vää, kun kylmien pinto­jen määrä ja ilma­vuo­to­jen vähe­ne­mi­nen saadaan korjaus­ten avulla mini­moi­tua ja vedon tunnetta vähe­ne­mään. [1] Kuvassa 1 on esitetty merkit­tä­vim­mät tekijät raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den parantamisessa.

Talo johon merkitty tekstit: yläpohja, ikkunat, ulkoseinät, ulko-ovi, alapohja sekä hukkalämpö ilmanvaihdosta, rakenteista ja ilmaraoista
Kuva 1. Merkit­tä­vim­mät tekijät raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den parantamisessa.

Ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen materiaalivalinnoilla

Ener­gia­te­hok­kuutta voidaan paran­taa mate­ri­aa­li­va­lin­noilla korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa monin eri tavoin. Ensi­si­jai­nen pain­opiste tulisi asettaa raken­nuk­sen kuoreen, kuten yläpoh­jan, alapoh­jan ja ulko­sei­nien lämmö­ne­ris­tyk­seen, ikku­noi­hin ja oviin sekä vaipan ilman­pi­tä­vyy­teen, koska näillä osilla on suurin vaiku­tus ener­gia­te­hok­kuu­teen. Lisäe­ris­tystä voidaan toteut­taa joko eris­te­pak­suutta kasvat­ta­malla tai vanho­jen eris­tei­den vaih­dolla. Ilma­tii­vis ulko­vaippa estää lämpö­hä­viön synty­mistä ja pienen­tää lämmi­tyk­seen käytet­tä­vän ener­gian määrää. Edellä kuvatut passii­vi­set ener­gian­sääs­tö­ta­vat ovat help­poja yllä­pi­tää raken­nuk­sen koko elin­kaa­ren ajan. Ne ovat myös käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä, sillä ne eivät vaadi jatku­via säätö­toi­men­pi­teitä. Monesti tätä passii­vista ener­gia­te­hok­kuutta raken­teissa, ikku­noissa ja ovissa saadaan paran­net­tua tasolle, joka ylittää vaadi­tut määräyk­set. Määräys­ten tason ylit­tä­viä korjauk­sia voi olla perus­tel­tua tehdä, sillä korjauk­set tai paran­nuk­set ovat kustan­nus­te­hok­kaam­pia tehdä kerralla kunnolla ja laajem­min ener­gian­sääs­tön saavut­ta­mi­seksi. [1]

Eri raken­tei­den lämmön­lä­päi­sy­ker­roin eli U-arvo kertoo raken­tei­den läpi siir­ty­vää lämpö­vir­taa vakio-olosuh­teissa. Lämmön­lä­päi­sy­ker­toi­men yksikkö on watti kelvi­niä ja neliö­met­riä kohti eli  W/m^2K ja sen avulla pysty­tään vertai­le­maan eri mate­ri­aa­lien ja raken­tei­den lämmö­ne­ris­tä­vyyttä. Erilai­sille raken­teille on määri­telty oma U-arvonsa ja tämän arvon tulisi olla mahdol­li­sim­man pieni lämpö­hä­viön mini­moi­mi­seksi. [1]

Lisäe­ris­tä­mi­sen avulla voidaan vähen­tää lämpö­hä­viötä yläpoh­jassa, alapoh­jassa ja ulko­sei­nissä. Lisä­läm­mö­ne­ris­tyk­seen ei ole olemassa yleis­pä­te­viä ohjeita, vaan ratkai­suja on monia ja lisäe­ris­tys­rat­kai­sun toimi­vuus on tapaus­koh­tai­sesti asian­tun­ti­jan kanssa suun­ni­tel­tava. Ylei­sesti korjaus­ra­ken­ta­mi­sen lisäe­ris­tys toteu­te­taan lisää­mällä raken­tei­siin lisäe­ris­tys­ker­ros, joka lisää raken­tei­den koko­nais­pak­suutta tai vaih­ta­malla vanhoja eris­te­ker­rok­sia uusiin, aiempia parem­man eris­tys­ky­vyn omaa­viin mate­ri­aa­lein.  Usein ulko­sei­nien merki­tys eris­tyk­sessä on suurin, koska niiden koko­nais­pinta-ala on isoin suhteessa ala- ja yläpoh­jaan. Myös yläpoh­jan lisäe­ris­tä­mi­nen on merkit­tävä toimen­pide sen laajuu­den ja usein myös sen help­pou­den vuoksi. Varsin­kin pien­ta­loissa saavu­te­taan merkit­tä­vää hyötyä, sillä yläpoh­jan pinta-ala ei ole merkit­tä­västi ulko­sei­niä pienempi. Yläpoh­jan lämmö­ne­ris­tyk­sessä tulee kiin­nit­tää huomiota myös palo­tur­val­li­suu­teen, varsin­kin kun eris­tystä lisä­tään savu­pii­pun lähei­syy­dessä, jolloin lämpö­ti­lat raken­teissa voivat nousta aiempaa huomat­ta­vasti korkeam­miksi. Alapoh­jan lisäe­ris­tys suosi­tel­laan tehtä­väksi muun alapoh­jan korjaus­tar­peen, esimer­kiksi putki­re­mon­tin yhtey­dessä. [1]

Korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa ylei­sim­min käyte­tyt lisäe­ris­tys­ma­te­ri­aa­lit ovat esimer­kiksi lasi- ja kivi­vil­la­poh­jai­set eris­teet, puukui­tue­ris­teet, solu­po­lys­ty­ree­nie­ris­teet sekä suula­ke­pu­ris­te­tut polys­ty­ree­nie­ris­teet. Näiden mate­ri­aa­lien U-arvot ovat ylei­sesti välillä 0,03–0,04 W/m^2K ja puukui­tui­silla eris­teillä välillä 0,037–0,050 W/m^2K2 . Lisäe­ris­tä­mi­sessä on kuiten­kin huomioi­tava, että eris­tys­ta­son paksuu­den kasvaessa ei saavu­teta rajaansa enempää lisä­hyö­tyjä eris­tys­ker­rok­sen paksuutta enti­ses­tään kasvat­ta­malla. Liian paksu eristys voi heiken­tää lämmön haih­tu­mista kesäi­sin, joka mahdol­li­sesti aiheut­taa raken­nuk­sen viilen­nys­kus­tan­nus­ten huomat­ta­vaa nousua, sillä eris­te­tyt raken­teet eris­tä­vät liian hyvin ja raken­teet kuume­ne­vat enti­ses­tään. Myös muut raken­nus­fy­si­kaa­li­set vaiku­tuk­set tulee huomioida, kuten ääne­ne­ris­tys, palo­tur­val­li­suus, raken­tei­den tuulet­tu­vuus sekä eris­teen sisäi­nen konvek­tio. [1]

Ikku­noilla on suuresti vaiku­tusta lämmö­ne­ris­tä­vyy­teen. Ikku­noi­den lasi­ra­ken­ne­vaih­toeh­to­jen määrä on kasva­nut kaksi­la­si­sesta kolme- ja neljä­la­si­siin mallei­hin. Kolmi- tai kaksois­la­si­sien ikku­noi­den, joissa on lisäksi eris­tävä kaasu täyt­teenä, lämmö­ne­ris­tä­vyys on merkit­tä­västi parempi 20 vuoden takai­siin lasei­hin verrat­tuna. [1] Nykyään parhaim­man ener­gia­luo­kan ikkunat ovat ener­gia­te­hok­kaam­pia kuin 1960-luvun talojen seinä­ra­ken­teet [3].

Ovien merki­tys on ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sessa huomat­ta­vasti vähäi­sempi kuin ikku­noi­den. Ovien koko­nais­pinta-ala on pieni ja niiden eris­tä­vyys on ikku­noita parempi. Merkit­tä­vim­piä huomioita ovien ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sessa on ovien, tiivis­tei­den ja ovipump­pu­jen huolto sekä kierou­tu­mi­sen tark­kailu, jotta ilma­vuo­toja ei pääse synty­mään. Ikku­noi­den ja ovien tiivis­tä­mi­nen on avai­na­se­massa ilma­vuo­to­jen mini­moi­mi­sessa. Huolella tiivis­te­tyt ovet ja ikkunat vähen­tä­vät merkit­tä­västi ener­gia­huk­kaa. Sään­nöl­li­sellä tiivis­tei­den vaih­dolla ehkäis­tään uusien ilma­vuo­to­jen synty­mi­nen, kun kovet­tu­neet tiivis­teet vaih­de­taan uusiin.  Oikein asen­ne­tuilla ja tiivis­te­tyillä raken­teilla saadaan usein apu asunnon vedon­tun­teen vähe­ne­mi­seen, sillä ilman­pi­tä­vät raken­teet estävät talvella lämpi­män ilman pääsyn raken­nuk­sen ulko­puo­lelle ja kylmän ilman pääsyn raken­nuk­sen sisälle hallit­se­mat­to­masti. [1]

Jääh­dy­tyk­seen käytet­tyä ener­giaa voidaan säästää raken­teel­li­sesti ikku­noi­den lähei­syy­teen julki­si­vui­hin sijoi­te­tuilla varjos­ti­milla ja ikku­na­pin­noit­teilla, jotka estävät aurin­gon lämpö­sä­tei­lyn siir­ty­mistä sisä­ti­loi­hin. Ikku­noille määri­tetty G-arvo kertoo ikkunan aurin­gon­sä­tei­lyn koko­nais­lä­päi­sy­ker­toi­men, eli kuinka suuri määrä aurin­gon­sä­tei­lystä lämmit­tää huone­ti­laa [3]. Ikku­noi­den G-arvoa voidaan paran­taa erilai­sin ulko­la­sin pinnoi­tus­tek­nii­koin, jolla osa aurin­gon infra­pu­na­sä­tei­lystä saadaan heijas­tet­tua takai­sin, eivätkä ne siirry lasin läpi. Pinnoi­tuk­sen avulla vähen­ne­tään asun­to­jen ylikuu­men­tu­mista kesä­hel­teillä. Ikku­noi­den pinnoit­ta­mi­sen lisäksi aurin­gon suojauk­sen katta­vuus ja peit­tä­vyys tulee maksi­moida siellä missä tämä on mahdol­lista ja järke­vää toteut­taa. [1]

Kaiken kaik­ki­aan mate­ri­aa­li­va­lin­noilla on suuri merki­tys raken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuu­teen, ja ne voivat vaikut­taa merkit­tä­västi raken­nuk­sen lämmi­tys- ja jääh­dy­tys­tar­pei­siin sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin. Tästä syystä mate­ri­aa­li­va­lin­toja tulisi harkita huolel­li­sesti ener­gia­te­hok­kai­den ja kestä­vien raken­nus­rat­kai­su­jen saavut­ta­mi­seksi. Samalla on myös tärkeää muistaa, että ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen ei ole käytän­nössä mahdol­lista kaik­kien raken­tei­den osalta. Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen on koko­nai­suus, jossa tulisi välttää osaop­ti­moin­tia. Yhden mate­ri­aa­lin tai tuot­teen osaop­ti­moin­nilla ei saavu­teta yksi­nään ratkai­suja ener­gia­te­hok­kuu­teen, vaan toimiva ratkaisu saavu­te­taan hyvällä suun­nit­te­lulla, toteu­tuk­sella ja yllä­pi­dolla. Koko­nai­suu­den hahmot­ta­mi­nen tuottaa korjaus­ra­ken­ta­mi­sen ener­gia­te­hok­kuu­dessa parhaim­mat ratkai­sut. Myös­kään kaikkia raken­nus­ten osia ei ole aina talou­del­li­sesti järke­vää päivit­tää tai paran­taa ener­gia­te­hok­kuu­den näkö­kul­masta, joten on tärkeää keskit­tyä niihin osiin, joissa se on mahdol­lista ja tuottaa suurim­mat hyödyt. [1]

Raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen käytännössä

Ener­gia­re­mon­tit on hyvä pyrkiä aina ajoit­ta­maan kiin­teis­tön muiden remont­tien yhtey­teen. Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen yhtey­dessä tehdyt ener­gia­te­hok­kuu­den paran­nus­toi­men­pi­teet ovat yleensä aina kustan­nus­te­hok­kaam­pia toteut­taa korjaus­ten yhtey­dessä. Koska korjaus­ra­ken­ta­mi­sen perus­tana on korjaus­tarve, tehdään korjaus­ra­ken­ta­mista tyypil­li­sesti osakor­jauk­sina. [1] Kustan­nus­ten sääs­tä­mi­seksi ja ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­seksi osakor­jaus­ten suun­nit­te­lussa tulisi kiin­nit­tää huomiota pitkän aika­vä­lin suun­nit­te­luun, enna­koin­tiin ja erityi­sesti koko­nai­suu­den hallin­taan, sillä kiin­teistö on raken­nus­tek­ni­nen koko­nai­suus. Esimer­kiksi julki­si­vu­re­mon­tin yhtey­dessä ulko­sei­nän lisä­läm­mö­ne­ris­tyk­sen paran­ta­mi­nen eris­te­pak­suutta lisää­mällä sekä ikku­noi­den vaihto on perus­tel­tua tehdä saman­ai­kai­sesti, koska samalla saadaan arkki­teh­tuu­ri­sesti kasva­tet­tua ikkunan karmin paksuutta, jolloin mitta­suh­teet raken­nuk­sessa säily­vät. Myös varaus­ten teke­mi­nen tule­vai­suutta varten osana pitkän aika­vä­lin suun­nit­te­lua on kustan­nus­te­ho­kasta. Esimer­kiksi talo­yh­tiössä on hyvä tehdä varauk­set vesi­ka­tolle mahdol­lista tule­vai­suu­den aurin­koe­ner­gia­jär­jes­tel­mää varten, jotta mahdol­li­nen asennus tule­vai­suu­dessa onnis­tuu ilman merkit­tä­viä lisä­toi­men­pi­teitä. [4]

Ener­gia­re­montti on kiin­teis­tö­jen pääs­tö­jen ja käyt­tö­ku­lu­jen pienen­tä­mi­seen tähtää­vää korjaus­ra­ken­ta­mista.  Ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa voi lisätä korjaus­ten kustan­nuk­sia, mutta sen avulla säästää energia- ja yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia pitkällä aika­vä­lillä. [1] Raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sesta aiheu­tu­neet kustan­nuk­set saadaan pidem­mällä tarkas­te­lu­vä­lillä makset­tua pienen­ty­neillä ener­gia­kus­tan­nuk­silla ja suhteel­li­sen lyhyellä takai­sin­mak­sua­jalla. Raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen ja sen vaiku­tus­ten arviointi on keskei­sin asia, kun arvioi­daan hank­keesta saatuja hyötyjä, yllä­pi­don ener­gia­kus­tan­nus­sääs­töjä ja inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sia. [5] Lisäksi ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen lisää asuk­kai­den asumis­mu­ka­vuutta ja vähen­tää vedon tunnetta. Ener­gian­sääs­tö­re­mon­tit ja korjauk­set voivat vaikut­taa myös kiin­teis­tön arvoon posi­tii­vi­sesti. [1]

Korjaus­ra­ken­ta­mi­nen on useim­mi­ten aina vähä­pääs­töi­sem­pää ja ympä­ris­töä vähem­män kuor­mit­ta­vaa verrat­tuna uudis­ra­ken­ta­mi­seen. Uudis­ra­ken­ta­mi­sen suurim­mat päästöt synty­vät uusien mate­ri­aa­lien käytöstä, vaikka raken­teissa käytet­täi­siin­kin hiiltä sitovaa puuma­te­ri­aa­lia kompen­soi­maan mate­ri­aa­li­pääs­töjä. Garriga ym. [6] havaitsi tutki­muk­ses­saan, että korjaus­ra­ken­ta­mi­sella voidaan saavut­taa jopa 60 % vähen­nys asui­na­lu­een hiili­ja­lan­jäl­keen ja tehok­kain keino oli raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den ja talo­tek­nii­kan paran­ta­mi­sessa. Raken­teel­li­sella ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sella talven ener­gia­ku­lu­tus­piik­kejä voidaan pienen­tää merkit­tä­västi, kun ener­giaa tarvi­taan yksin­ker­tai­sesti vähem­män. [4]

Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä on hyvä huomioida tule­vai­suu­dessa ener­gia­tuo­tan­non pääs­tö­jen ennus­tettu lasku, joka vähen­tää olemassa olevien raken­nus­ten lämmi­ty­se­ner­gian pääs­töjä. Tämän myötä uudis­ra­ken­ta­mi­sen pääs­töillä on aina vain suurempi merki­tys raken­ta­mi­sen koko­nais­pääs­töissä, joten korjaus­ra­ken­ta­mi­sen lisää­mi­nen ja purka­van uudis­ra­ken­ta­mi­sen vähen­tä­mi­nen ovat merkit­tä­viä toimen­pi­teitä, joilla saavu­te­taan suuria pääs­tö­vä­hen­nyk­siä tule­vai­suu­dessa. [7] Kuiten­kaan pelk­kien pääs­tö­jen arviointi ja vähen­tä­mi­nen ei riitä, vaan myös ostetun ener­gian kustan­nuk­set tulee huomioida, koska ne vaikut­ta­vat koko­nai­suu­teen. Raken­teel­li­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen vähen­tää ostetun ener­gian tarvetta ja sitä kautta vähen­tää raken­nuk­sen käytön aikai­sia kustannuksia.

Hyvällä suun­nit­te­lulla pitkä­ai­kai­sia hyötyjä

Korjaus­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lulla voidaan opti­moida raken­teel­li­nen ener­gia­te­hok­kuus ja kustan­nus­ta­voit­teet. Tavoit­teena on saavut­taa erin­omai­nen ener­gia­te­hok­kuus mahdol­li­sim­man pienillä kustan­nuk­silla, ja perin­tei­set vertai­lu­me­ne­tel­mät eivät aina tuota parhaita tulok­sia, koska vaih­toeh­toja on valta­vasti. Moni­ta­voi­teop­ti­mointi on tehokas keino valita parhaat korjaus­ra­ken­ta­mi­sen ratkai­sut erityi­sesti suun­nit­te­lun alku­vai­heessa. Raken­nuk­sissa on monia opti­moi­ta­via muut­tu­jia. Esimer­kiksi ikku­noi­den perus­kor­jauk­sessa vaih­toeh­toja on 5, ulko­sei­nien perus­kor­jauk­sessa 10 ja aurin­ko­pa­nee­lei­den pinta-alavaih­toeh­toja on jo itses­sään 100. Aurin­ko­pa­nee­li­vaih­toeh­to­jen luku­määrä on suuri, kun huomioi­daan, että asennus voidaan tehdä eri panee­li­mää­rillä, eri tehoi­silla panee­leilla, eri valmis­ta­jien panee­leilla, eriko­koi­silla invert­te­reillä ja vieläpä eri asen­nus­kul­miin.  Muut­tu­jien eri yhdis­te­le­millä perus­kor­jaus­vaih­toeh­to­jen luku­määrä on jopa 100 000 000 000. [8] Näin ollen asian­tun­te­valla ja enna­koi­valla korjaus­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lulla saadaan merkit­tä­viä kustan­nus­sääs­töjä ja ener­gia­sääs­töjä, kun korjaus toteu­te­taan opti­moi­dulla tavalla.

Esimer­kiksi 1970-luvun kerros­ta­lo­koh­teessa ulko­sei­nien lisä­läm­mö­ne­ris­tä­mi­sellä, jossa lisäe­ris­tyk­sen paksuus on yli 10 cm, voidaan saavut­taa n. 5–10 % säästö lämmi­ty­se­ner­giassa. Yläpoh­jan lisä­läm­mö­ne­ris­tä­mi­sellä säästö lämmi­ty­se­ner­giassa on arviolta 2–6 %. Raken­teel­li­sesti merkit­tä­vin hyöty voidaan saavut­taa ikku­noi­den uusi­mi­sella, joka toi säästöä lämmi­ty­se­ner­giassa 5–15 %. Huomioi­ta­vaa on, että raken­teel­lis­ten ener­gian­pa­ran­nus­ten lisäksi erit­täin merkit­tävä 10–30 % säästö lämmi­ty­se­ner­giassa saadaan ilman­vaih­don uudis­ta­mi­sella koneel­li­seksi tulo−poisto-järjestelmäksi lämmön­tal­tee­no­tolla sekä 30–50 % säästö lämmi­ty­se­ner­giassa pois­toil­man lämmön­tal­tee­no­tolla lämpö­pump­pu­jär­jes­tel­mällä. Kuiten­kaan raken­teel­li­sen eris­tä­vyy­den merki­tystä ei tule aliar­vioida ja raken­teel­lis­ten vuoto­jen korjaa­mi­nen paran­taa huomat­ta­vasti ener­gia­te­hok­kuutta. [9] Ilma­tii­vis ja eris­tetty raken­nus edesaut­taa kiin­teis­tön talo­tek­nii­kan toimi­vuutta ja mahdol­lis­taa tehok­kaam­mat ener­gian­sääs­tö­pro­ses­sit talo­tek­nii­kan avulla. Kiin­teis­töi­hin voidaan lisäe­ris­tyk­sen ja ilma­vuo­to­jen vähe­ne­mi­sen myötä asentaa teho­tar­peil­taan pienem­pää talo­tek­niik­kaa ja sitä kautta säästää rahaa myös laite­han­kin­noissa. [1]


Lähteet:

  1. Ojanen ym. 2017. Raken­teel­li­nen ener­gia­te­hok­kuus korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa. Saata­villa: https://www.motiva.fi/files/15180/Rakenteellinen_energiatehokkuus_korjausrakentamisessa.pdf [Viitattu 11.10.2023]
  2. Tilas­to­kes­kus 2023. Suomen viral­li­nen tilasto (SVT). Ener­gian hankinta ja kulutus. Saata­villa: https://www.stat.fi/julkaisu/cl8lnt36ar51h0duts69hbekz [Viitattu 10.10.2023]
  3. Motiva 2023. Ikku­noi­den ener­gia­luo­ki­tus. Saata­villa: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/ikkunoiden_energialuokitus/ikkunoiden_energiatehokkuus [Viitattu 19.10.2023]
  4. Eris­te­teol­li­suus 2023. EPBD – Pakko­re­montti vai inves­tointi tule­vai­suu­teen. Webi­naari 17.10.2023. ”Pakko­re­mon­tin” sijaan hyötyjä kiin­teis­tön omis­ta­jalle. Saata­villa: https://www.mediaserver.fi/live/investointi-tulevaisuuteen# [Viitattu 18.10.2023]
  5. Micro­po­lis 2019. Ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mis­vaih­toeh­to­jen talou­del­li­suus. Vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen mahdol­li­suu­det kunnissa – Semi­naari 19.3.2019. Saata­villa: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet /Hankkeet/Elinvoimaa_PohjoisPohjanmaalle_vahahiilisilla_ja_resurssiviisailla_ratkaisuilla__VARE/Vahahiilisen_rakentamisen_mahdollisuudet(49911) [Viitattu 20.10.2023]
  6. Garriga S.M., Dabbagh M. & Krarti M. 2020. Optimal carbon-neutral retro­fit of resi­den­tial commu­ni­ties in Barce­lona, Spain. Energy and Buil­dings, Vol. 208. Saata­villa: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109651
  7. Raken­nus­lehti 2023. Ener­gia­tuo­tan­non pääs­tö­jen ennus­te­taan romah­ta­van, ener­gia­te­hok­kuu­della ei enää saa kiinni purka­van uudis­ra­ken­ta­mi­sen hiili­piik­kiä Saata­villa: (https://www.rakennuslehti.fi/2023/10/energiantuotannon-paastojen-ennustetaan-romahtavan-energiatehokkuudella-ei-enaa-saa-kiinni-purkavan-uudisrakentamisen-hiilipiikkia/) [Viitattu 19.10.2023]
  8. One Click LCA 2017. Raken­nus­ten ener­giain­ves­toin­tien moni­ta­voi­teop­ti­mointi, Gran­lund Consul­ting. Saata­villa: https://www.oneclicklca.com/wp-content/uploads/2017/01/Rakennusten-energiaoptimointi_14022017.pdf [Viitattu 20.10.2023]
  9. Motiva 2023. Korjaus­hank­keet ja ener­gia­te­hok­kuu­den huomioi­mi­nen. Saata­villa: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/korjaushankkeet_ja_energiatehokkuuden_huomioiminen [Viitattu 12.10.2023]

Kirjoit­ta­jat:

Beata Rantaes­kola, Jarmo Mäkelä, Tero Leppä­nen ja Pinja Kasvio, Welado Oy

Tämä artik­keli on tuotettu osana Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Vähä­hii­li­nen ja ener­gia­te­ho­kas korjaus­ra­ken­ta­mi­nen EAKR-projek­tin toimen­pi­teitä. Projek­tin tavoit­teena on tuottaa uuttaa tietoa ja mene­tel­miä vähä­pääs­töi­seen, ener­gia­te­hok­kaa­seen sekä raken­ta­mi­sen kier­to­ta­loutta edis­tä­vään korjaus­ra­ken­ta­mi­seen. Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­tin rahoi­tuk­sesta vastaa Etelä-Savon Elin­keino-, Liikenne- ja Ympä­ris­tö­kes­kus EAKR-ohjel­masta.

ELy-keskus, Business Joensuu, Vipuvoimaa EU:lta

Artik­ke­li­kuva: Freepik