Rohkeasti digiä kaikille! – tapah­tu­ma­vii­kolla yhdessä edis­tä­mässä digiosallisuutta

Miten voisimme jakaa hank­keen tulok­sia ja tuotok­sia mahdol­li­sim­man laajalle joukolle ja samalla edistää meille tärkeitä teemoja? Tätä pohdimme, kun SoTy­Digi -hank­keen tiimillä suun­nit­te­limme, millai­sen tilai­suu­den järjes­täi­simme hank­keen päät­tyessä loppu­vuo­desta 2023. Halusimme tuoda hank­keessa kerty­nyttä tietoa ja koke­muk­sia esille sekä saada näky­vyyttä digi­roh­keu­den edis­tä­mi­selle raik­kaalla ja vaikut­ta­valla tavalla.

Idea tapah­tu­ma­vii­kosta syntyi kesällä 2022, kun hank­keen viimei­nen puolen vuoden toimin­ta­kausi oli käyn­nis­ty­mässä. Perin­tei­sesti hank­keissa pide­tään kaikille tuttu loppuse­mi­naari tai tätä nykyä usein webi­naari. Näin mekin aluksi ajat­te­limme, mutta pian tote­simme, että haluamme tälle tärkeälle digi­roh­keu­den teemalle pidem­piai­kaista ja laajem­paa näky­vyyttä. Kansal­li­sella tasolla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (2023) järjes­tää digi­tee­mai­sia tapah­tu­ma­viik­koja verkossa. Tämä toimin­ta­tapa hakea tärkeille asioille näky­vyyttä toimi meille innoit­ta­jana. Lisäksi maakun­nan alueella tehdään paljon hyvää työtä digio­sal­li­suu­den eteen­päin viemi­seksi ja digi­tuen järjes­tä­mi­seksi, mille halusimme tarjota näkyvyyttä.

Teema­vii­kon kohde­ryh­mäksi valit­simme niin kansa­lai­set kuin sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan ammat­ti­lai­set­kin. Hank­kees­samme on kehi­tetty sekä asiak­kai­den että ammat­ti­lais­ten digio­saa­mista, joten tuntui luon­te­valta jatkaa molem­pien kohde­ryh­mien parissa tapah­tu­ma­vii­kol­la­kin. Lisäksi tapah­tu­ma­viikko on suun­nattu sote-alan opis­ke­li­joille ja opet­ta­jille, jotka ovat olleet myös isossa roolissa mukana hank­keemme toteuttamisessa.

Teema­vii­kon järjes­tä­mi­nen yhteistyöllä

Alusta asti oli selvää, että pyydämme tapah­tu­ma­vii­kolle mukaan myös yhteis­työ­kump­pa­nei­tamme toteut­ta­maan ohjel­maa. SoTy­Digi-hank­keen keskei­senä työs­ken­te­lyn peri­aat­teena on ollut osal­li­suus ja yhdessä teke­mi­nen sekä hyvien käytän­tö­jen jaka­mi­nen muiden kanssa. Saim­me­kin mukaan runsaan joukon toimi­joita sosi­aali- ja työl­li­syys­aloilta, joita yhdisti halu kehit­tää digi­roh­keutta maakun­nas­samme. Viikkoa järjes­tä­vät SoTy­Digi-hank­keen kanssa Välke ry, YTYÄ! – Yhteis­TYÖLLÄ tulok­siin ‑hanke, Kyvyk­kyys ‑hanke, Arki digit­tää ‑hanke, SOTE HYTE Living Lab ‑ Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­laan -hanke ja Kehi­tys­vam­mais­ten palve­lusää­tiö, Joen Severi ry, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto, Siun sote, Pohjois-Karja­lan sosi­aa­li­tur­vayh­dis­tys, Digi­loik­ka­rit, Digio­sal­li­suus Pohjois-Karja­lassa-hanke, Tule­vai­suu­den työ-hanke, CoFast-hanke, Digi­Vi­sio ‑hanke.

Tapah­tu­ma­vii­kon suun­nit­telu alkoi huhti­kuussa 2023, jolloin aloimme kontak­toida sopivia kump­pa­neita mukaan. Vähi­tel­len mukana olevien toimi­joi­den joukko kasvoi. Tapah­tu­ma­viik­koa suun­ni­tel­tiin pitkin kesää ja syksyä etäyh­teyk­sien väli­tyk­sellä kaik­kien toimi­joi­den kesken. Jokai­nen toimija sai ideoida vapaasti ohjel­maa, minkä toteut­taisi osana tapah­tu­ma­viik­koa. Ohjelma muodos­tui hybri­dinä toteu­tet­ta­van pääti­lai­suu­den ympä­rille, sisäl­täen niin ammat­ti­lai­sille suun­nat­tuja webi­naa­reja kuin kansa­lai­sille suun­nat­tua digi­tu­kea­kin. Lopulta tapah­tu­ma­vii­kon ohjel­masta saatiin varsin kattava ja helposti lähes­tyt­tävä kaikille kohderyhmille. 

Opis­ke­li­jat mukana tapah­tu­ma­vii­kon toteuttamisessa

Teema­vii­kon järjes­te­lyissä mukana olivat Karelia-amk:n resto­no­mio­pis­ke­li­jat Jenni Joronen ja Sari Härkin. He osal­lis­tui­vat tapah­tu­ma­vii­kon mark­ki­noin­tiin ja tiedot­ta­mi­seen, ohjel­man suun­nit­te­luun sekä muihin käytän­nön järjestelyihin.

  • Pääsin mukaan Rohkeasti Digiä! -tapah­tu­ma­vii­kon suun­nit­te­luun. SoTy­Digi-hanke kuulosti minusta todella mielen­kiin­toi­selta. Digio­saa­mi­nen ja sen muka­naan tuomat haas­teet ovat tärkeitä ja ajan­koh­tai­sia asioita niin työelä­mässä kuin arjes­samme. Hank­kee­seen liit­tyvä tapah­tu­ma­viikko on mieles­täni tarpeel­li­nen digio­saa­mi­sen tuke­mi­sessa. Sain monen­laista oppia pääs­tes­säni suun­nit­te­le­maan viikkoa ja sain hieman lisää digi­roh­keutta itsel­le­ni­kin, kertoo resto­no­mio­pis­ke­lija Sari.

Lisäksi media-alan opis­ke­li­jat olivat mukana toteut­ta­massa haas­tat­te­lu­vi­deoita digio­sal­li­suu­den teemasta, jotka julkais­tiin viikon jälkeen, ja kolman­nen vuoden sosio­no­mio­pis­ke­li­jat toteut­ti­vat Projekti- ja yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen opin­to­jak­solla asiak­kaille tiedon­ke­ruu­ky­se­lyn matalan kynnyk­sen digi­tuen palve­luista ja niiden käyt­tä­mi­sestä. Kyselyn lisäksi jokai­nen sai osal­lis­tua yhtei­sö­tai­de­teok­sen luomi­seen, johon kerä­tään keinoja, miten ja mistä saa neuvon­taa ja apua digikysymyksiin.

SoTy­Digi-hank­keen tavoit­teena oli integroida opis­ke­li­joita eri koulu­tus­aloilta tapah­tu­ma­vii­kon toteut­ta­mi­seen ja mahdol­lis­taa yhteis­työ opis­ke­li­joi­den ja viikkoa toteut­ta­vien toimi­joi­den kanssa. Tässä onnis­tut­tiin hyvin. Erityis­kii­tos rohkeille opis­ke­li­joille, jotka lähti­vät uuden­lai­seen kokei­luun mukaan!

Yhteen­ve­tona voisi sanoa, että kannus­tamme muita­kin hanke­toi­mi­joita suun­nit­te­le­maan ja järjes­tä­mään teema­vii­kon tietyn aiheen ympä­rille. Se kokoaa aiheista kiin­nos­tu­neita toimi­joita yhteen ja tekee tunne­tuksi työtä, jota aiheen parissa alueella tehdään. Esimer­kiksi teema­viik­komme toi esille digi­tu­kea, jota tarjoa­vat Pohjois-Karja­lassa monet eri toimi­jat. Tapah­tu­ma­vii­kolla saimme myös näky­vyyttä hank­keen tulok­sille paikal­li­sessa mediassa. Yksit­täi­seen päätös­ti­lai­suu­teen verrat­tuna tapah­tu­ma­vii­kolla tavoi­timme yleisöä laajem­min, ja pääsimme jaka­maan hank­keessa opittua suurem­malle joukolle. Hanke­toi­min­nan vaikut­ta­vuu­den kannalta näky­vyys ja laajem­pien kohde­ryh­mien tavoit­ta­mi­nen on tärkeää.

Lähde:

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto. Digi­tai­to­viikko. Viitattu 31.10.2023. https://dvv.fi/digitaitoviikko

 Kirjoit­ta­jat: Jaana Kurki ja Salla Anttila