Sairaanhoitajaopiskelijoiden simulaatioharjoitus

SIMULA – Työyh­tei­sön kysy­myk­siä simu­laa­tio­pe­da­go­gii­kan keinoin 29.11.2023

Kare­lian SIMULA – oppi­mi­sym­pä­ris­tössä on avoimet ovet keski­viik­kona 29.11.2023 klo 9-16.

Terve­tu­loa tutus­tu­maan simu­laa­tio­ti­loi­hin ja -toimin­taan opas­te­tusti! Vierai­li­joille mahdol­lis­te­taan ohjat­tuun simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, jonka aiheet liit­ty­vät työyh­tei­sössä toimi­mi­sen teemoihin.

Simu­laa­tion avulla voidaan turval­li­sesti ja käytän­nön­lä­hei­sesti harjoi­tella tosie­lä­män tilan­teita toden­tun­tui­sessa ympä­ris­tössä. Simu­laa­tiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len yhtei­söl­li­sesti ja luottamuksellisesti.

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin on mahdol­lista osal­lis­tua keski­viik­kona 29.11. klo 9, 10.30 ja 14. Harjoi­tuk­sen kesto on noin tunti.
Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi ennak­ko­val­mis­tau­tu­mista. Harjoi­tuk­seen on mahdol­lista osal­lis­tua myös etänä. Etäosal­lis­tu­jille linkki harjoi­tuk­seen lähe­te­tään sähkö­pos­tiin ennen tilai­suu­den alkua.

Paikka: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, Joensuu, E-talo, Simula

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.2023 mennessä.

Lisä­tie­toja

lehtori Jaana Pant­sari, [email protected]

Tilai­suu­den järjestäjä

Tilai­suu­den toteut­taa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun SOTE HYTE Living Lab – Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­lassa -hanke. Hanketta rahoit­taa Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto (ESR).