Starckjohann-säätiön kannustusstipendit 43 Karelian opiskelijalle

Starck­jo­hann-säätiön kannus­tuss­ti­pen­dit 43 Kare­lian opiskelijalle

Starck­jo­hann-säätiön stipen­dit jaet­tiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joille keski­viik­kona 29.11.2023. Wärt­silä-kampuk­sella järjes­te­tyssä tilai­suu­dessa oli mukana säätiön edus­taja Leena Rekola-Niemi­nen. Säätiö haluaa antaa stipen­dien avulla Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle yhden lisä­työ­vä­li­neen opis­ke­li­joi­den moti­voi­mi­seksi hyvään työhön.

Tänä vuonna kannus­tuss­ti­pen­dejä jaet­tiin 43 opis­ke­li­jalle yhteensä 38 700 euroa eli 900 euroa/opiskelija.

– Olemme erit­täin kiitol­li­sia Starck­jo­hann-säätiölle tuesta, jota he ovat osoit­ta­neet ammat­ti­kor­kea­kou­lumme opis­ke­li­joille. Nämä stipen­dit ovat tunnus­tus opis­ke­li­joille määrä­tie­toi­sesta ja tulok­sek­kaasta opis­ke­lusta, kertoo rehtori Petri Raivo.

Eileen Starck­jo­hann ja Thelma Starck­jo­hann-Bruun säätiö ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ovat tehneet yhteis­työtä vuodesta 2002 alkaen ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­nois­saan hyvin menes­ty­nei­den opis­ke­li­joi­den hyväksi. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on ainoa oppi­lai­tos, jolle Starck­jo­hann-säätiö jakaa stipen­dejä. Muu avus­tus­toi­minta kohdis­tuu vete­raa­ni­jär­jes­töi­hin sekä erilai­siin yhdis­tyk­siin ja toimi­joi­hin. Avus­tus­ten saami­seen ei ole haku­me­net­te­lyä, vaan päätök­set tekee säätiön kuusi­jä­se­ni­nen halli­tus sään­tö­jensä puitteissa.