Muistiasiantuntijuuden täydennyskoulutus

Välitän sinusta -tapah­tu­massa kohda­taan yhdis­tä­vän toimin­nan äärellä

Seit­se­män eri järjes­tö­toi­mi­jaa astuu esille Välit­tä­mi­sen päivän kunniaksi perjan­taina 24.11. klo 15-17 Iso Myyssä järjes­tet­tä­vässä Välitän Sinusta -tapah­tu­massa. Välit­tä­mi­sen päivän tarkoi­tus on innos­taa ja kannus­taa kaike­ni­käi­siä ihmisiä välit­tä­mään toisis­taan. Välitän sinusta -tapah­tu­massa pohdi­taan erilai­sia tapoja toisista välit­tä­mi­seen ja huoleh­ti­mi­seen. Samalla tutus­tu­taan järjes­tö­jen toimin­toi­hin, joissa on ihmis­ten kohtaa­mi­nen onnis­tuu yhtei­sen teke­mi­sen ja mielen­kiin­non kohtei­den äärellä. Välitän Sinusta -tapah­tuma on suun­ni­teltu ja toteu­tettu järjes­tö­jen yhteistyöllä.

Tapah­tu­maa teke­mässä ovat Pohjois-Karja­lan Martat, Pohjois-Karja­lan Sydän­piiri, Pohjois-Karja­lan sosi­aa­li­tur­vayh­dis­tys, Pohjois-Karja­lan Syöpäyh­dis­tys, Soroppi, SPR, Joen­suun Setle­mentti sekä Karelia-AMK:n Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO. Tapah­tu­man järjes­te­lyjä koor­di­noi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Sote Hyte Living Lab -hanke.

Osal­li­suus koskee kaikkia

Osal­li­suus ja yhtei­söl­li­syy­den kokemus ovat asioita, joita kaikki tapah­tu­massa esillä olevat toimi­jat halua­vat maakun­nas­samme vahvis­taa. Yksi­näi­syy­den ehkäi­se­mi­nen ja osal­li­suu­den vahvis­ta­mi­nen on myös yksi Pohjois-Karja­lan Hyvin­voin­ti­stra­te­gian 2020-2025 pain­opis­teistä. Jokai­sella meistä on tarve tulla nähdyksi ja kuul­luksi. Pienet­kin kohtaa­mi­set ihmis­ten välillä ovat arvok­kaita. Välitän sinusta -tapah­tu­man taus­talla onkin ajatus siitä, että meistä jokai­nen voi omalla toimin­nal­laan osoit­taa huomaa­vai­suutta, auttaa liit­ty­mään ja helpot­taa jonkun toisen yksi­näi­syy­den kokemusta.

Kohtaa­mi­sia syntyy luon­tai­sen teke­mi­sen ja yhteis­ten mielen­kiin­non kohtei­den kautta. Mahdol­li­suuk­sia tällai­seen yhtei­seen teke­mi­seen löytyy paikal­lis­ten järjes­tö­jen toimin­nasta, ja välit­tä­mi­sen päivän tapah­tu­massa näihin on helppo päästä tutus­tu­maan. Samalla saattaa tulla tehneeksi pienen välit­tä­mi­sen teon vaikka ihan vahingossa!