Kare­lian opis­ke­li­joille Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tuki­sää­tiön stipendejä

Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tuki­sää­tiö myönsi 11.12.2023 yhteensä 66 000 euroa apura­hoja yliopisto-, ammat­ti­kor­kea­koulu-, sekä Rive­rian perus- ja ammat­ti­tut­kin­toa suorit­ta­vien kaupal­li­sen alan opiskelijoille.

Apura­hat jakau­tui­vat seuraavasti:

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu
8 opis­ke­li­jaa saivat kukin 2000€ apura­han menes­tyk­sel­li­sestä opin­to­jen suorittamisesta.

Riveria perus­tut­kinto
29 opis­ke­li­jaa saivat kukin 1000€ apura­han menes­tyk­sel­li­sestä opin­to­jen suorittamisesta.

 Riveria ammat­ti­tut­kinto
11 opis­ke­li­jaa saivat kukin 1000€ apura­han menes­tyk­sel­li­sestä opin­to­jen suorittamisesta.

Itä-Suomen Yliopisto
Väitös­kir­ja­tut­ki­jat Mari Eeri­käi­nen ja Anatoly Lvov saivat kumpi­kin 5000 € apura­han erin­omai­sesti eden­nei­den väitös­kir­ja­tut­ki­mus­tensa johdosta.

Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tuki­sää­tiö on perus­tettu vuonna 2006 ja se jatkaa jo 100 vuotta toimi­nutta tuki­toi­min­taa, jonka aloit­ti­vat Tuki­sää­tiön edel­tä­jät Joen­suun Kaup­pa­kou­lu­ta­lon Kanna­tusyh­dis­tys r.y. (1922-1998) ja Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tukiyh­dis­tys r.y. (1998-2006).

Säätiö edistää, kehit­tää ja tukee aatteel­li­sesti ja talou­del­li­sesti Pohjois-Karja­lassa opetusta tarjoa­vien yleis­hyö­dyl­lis­ten tai julki­soi­keu­del­lis­ten orga­ni­saa­tioi­den järjes­tä­mää kaup­pao­pe­tusta, kaup­pa­tie­teel­listä tutki­musta sekä kaupal­lis­ten ainei­den opiskelua.

Vuodesta 2006 lähtien Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tuki­sää­tiö on jakanut apura­hoja yhteensä jo yli 750 000 euroa.

Säätiön halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana toimii Antti Heliö­vaara, vara­pu­heen­joh­ta­jana Rauno Törrö­nen ja halli­tuk­sen jäse­ninä Jarkko Miinin, Juha Mäki­honko, Seppo Pölönen ja Markku Timonen.