Opet­ta­jan reaa­liai­kai­nen etäoh­jaa­mi­nen fysioterapiatilanteessa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun (Karelia) fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa opetus­suun­ni­tel­man mukai­nen 3. harjoit­telu toteu­tuu lasten ja nuorten hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­seksi. Harjoit­te­lu­paik­koina opis­ke­li­joilla toimii mm. Siun soten koulu­ter­vey­den­huolto, Joen­suun varhais­kas­va­tusyk­si­köt sekä Joen­suun seudun urhei­luseu­rat. Fysio­te­ra­peut­ti­sesta ohjauk­sesta vastaa­vat Kare­lian fysio­te­ra­pian opet­ta­jat liik­kuen harjoit­te­lu­pai­koissa, koska harjoit­te­lua ei ohjaa harjoit­te­lu­pai­kalla fysio­te­ra­peutti (Issa­kai­nen & Musto­nen 2021). Opet­ta­jan läsnä­oloa tarvi­taan fysio­te­ra­pian yksi­lö­vas­taan­ot­to­jen ensim­mäi­sellä käyn­nillä, jotta varmis­te­taan toteu­tet­ta­van fysio­te­ra­pian turval­li­suus ja ohja­taan lapsi tarvit­taessa jatkotutkimuksiin.

Kare­lian stra­te­gi­aan kuulu­vat kestävä hyvin­vointi, älykäs tuotanto ja palve­lut sekä ratkai­sut vihre­ään siir­ty­mään (Karelia 2030). Harjoit­te­lu­paik­koja tarjo­taan opis­ke­li­joille koko Pohjois-Karja­lan alueella, jonka vuoksi fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa on pohdittu keinoja matkus­ta­mi­sen vähen­tä­mi­seen harjoit­te­lu­jen ohjauk­sessa.  Osana Tule­vai­suu­den työ -hanketta suun­ni­tel­tiin opet­ta­jan reaa­liai­kaista harjoit­te­lun etäoh­jausta huomioi­den sote-alan tieto­turva ja tieto­suoja. Hank­keessa toteu­tet­tiin kokeilu, jonka tarkoi­tuk­sena oli pilo­toida fysio­te­ra­pian opet­ta­jan reaa­liai­kaista etäoh­jausta asia­kas­ti­lan­teessa. Tässä artik­ke­lissa kuvaamme kokei­lun eri vaiheet.

Etäkun­tou­tuk­sen erityispiirteet

Kokeilu aloi­tet­tiin hahmot­ta­malla sosi­aali- ja tervey­sa­lan etäkun­tou­tuk­sen erityis­piir­teet (kuva 1). Etäkun­tou­tus tarkoit­taa verk­ko­yh­tey­den väli­tyk­sellä toteu­tet­tua tavoit­teel­lista kuntou­tusta. Kuntou­tus voi olla reaa­liai­kaista, ajasta tai paikasta riip­pu­ma­tonta tai molem­pia. (Stern­berg & Park­kila 2023). Fysio­te­ra­piaa on perin­tei­sesti pidetty hands-on ammat­tina, jota on toteu­tettu pääsään­töi­sesti lähioh­jauk­sessa. Fysio­te­ra­peut­tien toteut­tama etäkun­tou­tus kuiten­kin lisään­tyi Covid-pande­mian myötä, mutta sen määrä on edel­leen vähäistä. (Hellstén ym. 2022.) 

Kuva 1. Hahmo­telma harjoit­te­lun etäoh­jauk­sen järjestämisestä.

Hellsté­nin ym. (2023) tekemän tutki­muk­sen mukaan etäkun­tou­tus sovel­tuu suoma­lais­ten fysio­te­ra­peut­tien mielestä parhai­ten konsul­taa­tioi­hin sekä ohjauk­seen ja neuvon­taan. Tutki­muk­sessa huomat­tiin, että enemmän etäkun­tou­tusta käyt­tä­nei­den fysio­te­ra­peut­tien mielestä etäkun­tou­tus sovel­tuu moni­puo­li­sem­min fysio­te­ra­pian eri osa-aluei­siin. Suomessa etäkun­tou­tusta toteu­te­taan fysio­te­ra­piassa eniten seuran­ta­käyn­neillä ja näyttää siltä, että fysio­te­ra­peu­tit halua­vat tavata asiak­kaan kasvo­tus­ten jossa­kin fysio­te­ra­pia­pro­ses­sin vaiheessa. Etäkun­tou­tus vaatii fysio­te­ra­peu­teilta uuden­laista työta­paa ja tekno­lo­gia­tai­toja. Etäkun­tou­tus vaatii myös uuden­laista koulu­tusta, jota on tois­tai­seksi Suomessa vain vähän tarjolla. (Hellstén ym. 2023.)

Etäkun­tou­tusta lapsille Suomessa toteu­te­taan paljon ja siinä on omat erityis­piir­teensä. Lapsen kanssa etänä toimiessa enna­kointi ja enna­kolta sovitut toimin­ta­ta­vat ovat tärkeitä. Lapsille on esimer­kiksi tärkeää tietää, kuka on etäyh­tey­den takana (Sten­berg & Park­kila 2023). Opis­ke­li­jan ja lapsen välinen vuoro­vai­ku­tus ja tera­pia­suhde voi vahvis­tua, kun ohjaa­vao­pet­taja ei ole fyysi­sesti läsnä. Etäkun­tou­tuk­sessa on huomioi­tava, että ulko­puo­li­silla ei ole mahdol­li­suutta nähdä tai kuulla tera­piaa (Naamanka 2023, 38).

Sosi­aali- ja tervey­sala vaatii tekno­lo­gialta tietoturvaa

Sosi­aali- ja tervey­sa­lalla käsi­tel­lään arka­luon­toi­sia ja salassa pidet­tä­viä potilas- ja asia­kas­tie­toja. Tieto­tur­valla pyri­tään varmis­ta­maan asiak­kai­den ja poti­lai­den tieto­suo­jan toteu­tu­mista. Tieto­tur­va­vaa­ti­mus­ten tarkoi­tus onkin varmis­taa, että käytössä olevat tieto­jär­jes­tel­mät mahdol­lis­ta­vat asiakas- ja poti­las­tie­to­jen luot­ta­muk­sel­li­sen, eheän ja käytet­tä­vän käsit­te­lyn (Valvira 2023). Etäkun­tou­tusta suun­ni­tel­taessa ja toteut­taessa ammat­ti­lai­sen tulee huoleh­tia tieto­tur­vasta, tieto­suo­jasta ja yksi­tyi­syy­den suojasta, kuten kasvok­kain toteu­tu­vassa kuntou­tuk­sessa (Sten­berg & Park­kila 2023).

Yksi­löl­li­seen etäkun­tou­tuk­seen tarvi­taan tyypil­li­sesti tieto­kone (kannet­tava tieto­kone, tablet-tieto­kone) tai älypu­he­lin ja nopea verk­ko­yh­teys. Tarvit­taessa voidaan lisätä kamera ja mikro­foni (Kela 2021). Palve­lun tuot­ta­jan tulee suojata järjes­tel­mät niin, ettei järjes­tel­mien kautta tule viruk­sille tai hait­taoh­jel­mille pääsyä asiak­kaan tietoi­hin tai aiheudu muuta­kaan vahin­koa (Kela 2021). Tutki­muk­sien mukaan bluet­hoot-yhtey­dellä ei saa jakaa arka­luon­tei­sia asioita, eli sosi­aali- ja tervey­sa­lalla potilastietoja.

Kokei­lun tieto­turva ja tietosuojaratkaisut 

Tässä kokei­lussa opis­ke­li­jan tutkiessa asia­kasta, opet­ta­jan tehtä­vänä oli varmen­taa poti­las­tur­val­li­suus ja tilan­teen etene­mi­nen, johon video­vä­lit­tei­nen etäyh­teys osoit­tau­tui parhaaksi vaih­toeh­doksi. Poti­las­tur­val­li­suu­den varmen­ta­mi­seksi etäkun­tou­tuk­sessa on huomioi­tava riit­tä­vän tarkka kuva, oikeat kuva­kul­mat, riit­tävä ääni ja mahdol­li­suus ohjata opis­ke­li­jaa kesken tilan­teen. Oikei­den kuva­kul­mien mahdol­lis­ta­mi­nen vaatii usein kameran siir­tä­mistä, jolloin on huomioi­tava myös asep­tii­kan näkö­kulma. Lisäksi lait­teis­to­jen käyt­tä­mät ohjel­mat on oltava tietoturvallisia.

Kokei­lussa lähdet­tiin etsi­mään ratkai­sua harjoit­te­luun, joka toteu­tuu Siun soten koulu­ter­vey­den­huol­lon yksi­köissä. Opis­ke­li­jat sekä oppi­laat ovat fyysi­sesti koulu­ra­ken­nuk­sessa, jossa Siun soten maakun­ta­verk­koon pääsee kiin­teän yhtey­den kautta määri­tel­lyissä tiloissa. Lisäksi koulu­ra­ken­nuk­sessa on tarjolla koulun oma verkko. Hank­keessa päädyt­tiin käyt­tä­mään Kare­lialla jo käytössä olevan Nordic Health connect –ohjel­maa. Ohjel­man valin­nassa huomioimme tieto­tur­van lisäksi käytön mahdol­li­suu­den mobii­lina, sekä ylei­sim­pien kuva- ja ääni­lait­tei­den tunnistamisen.

Hank­keen alussa testat­tiin puheoh­jat­ta­vaa pääka­me­raa. Kameran käyt­tämä ohjel­misto ei sovellu tieto­tur­va­syistä sosi­aali- ja tervey­sa­lalle. Lisäksi kameran akun kesto on liian lyhyt asia­kas­ti­lan­tei­siin ja sen käyt­tämä kuulo­ke­rat­kaisu ei sovel­tu­nut tähän kokei­luun. Fyysi­sesti tilassa on paikalla vähin­tään fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jan lisäksi tutkit­tava oppilas, ja mahdol­li­sesti hänen huol­ta­jansa, jotka eivät kuule kuulok­keen kautta ohjaa­van opet­ta­jan puhetta.  Fysio­te­ra­peut­ti­nen tutki­mi­nen vaatii liik­ku­mista, jonka vuoksi etänä seuraa­van voi olla haas­tava seurata liik­ku­vaa kuvaa, kun kuva­kulma muuttuu kuvaa­jan pään liik­kei­den mukaisesti.

Opti­maa­li­sen kuva­kul­man saavut­ta­mi­seksi pohdit­tiin seuraa­vaksi opis­ke­li­jan rintaan kiin­ni­tet­tä­vää kameraa. Mark­ki­noilla on myyn­nissä rinta­val­jaita, joihin voi kiin­nit­tää esimer­kiksi matka­pu­he­li­men tai Go Pro -kameran. Rinta­val­jai­den käyt­tä­mi­nen vaatisi kame­ralta bluet­hoot-yhtey­den, jonka vuoksi sen ei katsottu sovel­tu­van sosi­aali- ja tervey­sa­lan poti­las­ti­lan­tee­seen tietoturvasyistä.

Henkilö seisoo päällään rintavaljaat, joihin kiinnitettynä kamera
Kuva 2. Rinta­val­jai­den käyttö vaatisi kame­ralta bluet­hoot-yhtey­den, joka voi olla sosi­aali- ja tervey­sa­lan poti­las­ti­lan­teessa tietoturvariski.

Tieto­tur­van näkö­kul­masta päädyimme valit­se­maan laaja­kuva web-kameran pitkällä johdolla. Pitkä johto mahdol­lis­taa kameran siir­te­lyn huoneessa eri kohtiin. Ohjaa­van opet­ta­jan ohjaa­mi­nen ja turval­li­suu­den varmis­ta­mi­nen vaatii erilai­sia kuva­kul­mia. Hank­keessa raken­net­tiin kame­ralle jalusta, jolla mahdol­lis­tet­tai­siin kuvaus tarvit­taessa hoito­pöy­dän yläpuo­lel­ta­kin. Jalus­tan säätä­mi­nen poti­las­työs­ken­te­lyn lomassa vaatii asep­tii­kan huomioi­mi­sen, jonka vuoksi löydet­tiin ratkaisu mahdol­lis­ta­maan kalte­vuu­den säätö yhdellä kädellä. 

Ohjaa­van opet­ta­jan tulee olla sulje­tussa tilassa, jossa voidaan reaa­liai­kai­sesti katsoa video­ku­vana tutkit­ta­vaa asia­kasta, sekä kuulla poti­las­tie­dot. Kare­liassa opet­ta­jien työhuo­neet eivät mahdol­lista sulje­tun tilan kritee­rejä ovissa olevien lasien vuoksi ilman eril­listä järjes­te­lyä. Tikka­rinne-kampuk­sella on kuiten­kin olemassa useita suljet­tuja tiloja, jotka mahdol­lis­ta­vat tieto­tur­val­li­sen etäyhteyden.

Reaa­liai­kai­sen ohjaa­mi­sen kokeilu

Ennen maakun­tiin lait­tei­den viemistä asia­kas­ti­lan­netta testat­tiin Kare­lian Tikka­rinne-kampuk­sella. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija haas­tat­teli sekä tutki kahdek­san­vuo­ti­aan demo-oppi­laan fysio­te­ra­pian hoito­huo­neessa. Opis­ke­li­jalla oli käytössä Kare­lian kiin­teässä verkossa oleva tieto­kone, sekä hank­keen laaja­kuva web-kamera pitkällä johdolla. Ohjaava opet­taja oli Nord­healt connect –ohjel­man kautta yhtey­dessä hoito­huo­neen toisesta tilasta. Tilan­teen alussa oppi­laalle esitel­tiin etänä oleva opet­taja, jotta tilanne oli mahdol­li­sim­man luonteva.

Ohjaus­ti­lan­teessa opis­ke­lija hoiti haas­tat­te­lun, jonka jälkeen opet­taja jatkoi tarvit­taessa tarken­ta­villa kysy­myk­sillä. Haas­tat­te­lu­ti­lan­teessa potilas ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija istui­vat kameran lähellä, jolloin kameran kuva­kul­malla ei ole niin suurta merki­tystä. Verk­ko­yh­teys toimi kokei­lussa äänen osalta reaa­lia­jassa, mutta kuvan välit­ty­mi­sessä oli alusta saakka haas­teita. Poti­laan tutki­mi­sessa havait­tiin, että pieni­kin viive verk­ko­yh­tey­dessä haastaa opet­ta­jan ohjaa­mi­sen oikea-aikai­sesti. Viiveen vuoksi opis­ke­li­jan on haas­tava enna­koida, milloin opet­ta­jalla on tarkoi­tus ohjata tilannetta.

Kuvan etualalla kameran jalusta johon ylhäälle kiinnitetty kamera. Taustalla opiskelija polvistuneena lattialle ohjaamassa poikaa joka seisoo selin kameraan
Kuva 3. Kameran jalus­tan korkeus aiheutti haas­teita ohjaustilanteessa.

Kokei­lussa havait­tiin, että kokeiltu kameran jalka ei sovellu suun­ni­tel­tuun käyt­töön. Kameran jalusta raken­net­tiin mahdol­lis­ta­maan kallis­tuk­sen hoito­pöy­dän yläpuo­lelle, jonka seurauk­sena kamera oli liian korkealla suhteessa lapsen pituu­teen. Turval­li­suutta varmis­taessa ohjaa­van opet­ta­jan pitäisi pystyä näke­mään lapsen tasolla tapah­tu­vat liik­keet. Kameran jalan säädöt olisi­vat vaati­neet fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jalta erityistä huomioi­mista, jolloin asia­kas­ti­lanne olisi keskey­ty­nyt ja asep­tiikka kärsinyt. 

Reaa­liai­kai­nen ohjaa­mi­nen vaatii kehittelyä

Jatkossa olisi tärkeää testata kameraa vielä uudes­taan, suun­ni­tel­len valmiiksi mihin ja milloin kameraa siir­re­tään, jotta opet­taja näkee tarvit­ta­vat asiat. Tilan­teen suun­nit­te­lussa olisi tärkeää huomioida erityi­sesti lapsen pituus. Kameran asemoin­nin lisäksi voisi toimia tutki­mis­ti­lan­teen harjoit­telu ja ennak­koon sopi­mi­nen, milloin opet­taja ohjaa tilan­netta tai voi osal­lis­tua esit­täen kysymyksiä. 


Kirjoit­ta­jat:

Hilppa Musto­nen, opet­taja, fysio­te­ra­pia­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Noora Silven­noi­nen, opet­taja, fysio­te­ra­pia­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Maiju Issa­kai­nen, lehtori, fysio­te­ra­pia­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Hellstén, T., Arokoski, J-, Sjögren, T., Jäppi­nen, M. & Kettu­nen J. 2022. JMIR Rehabil Assist Technol 9(2): e35569. doi: 10.2196/35569

Hellstén, T., Arokoski, J-, Sjögren, T., Jäppi­nen, M. & Kettu­nen J. 2023. Euro­pean Journal of Physiot­he­rapy https://doi.org/10.1080/21679169.2023.2233560.

Kela. 2021. Kelan järjes­tä­mässä etäkun­tou­tuk­sessa käytet­tävä tekno­lo­gia. Kelan opas palve­lun tuot­ta­jille. Etäkun­tou­tuk­sessa käytet­tävä tekno­lo­gia (kela.fi)

Naamanka, J. 2016. Tekno­lo­gia ja turval­li­suus etäkun­tou­tuk­sessa. Teok­sessa Salmi­nen, A.-L., Hiek­kala, S. & Sten­berg, J.-H. (toim.) Etäkun­tou­tus. https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/731dd5ea-1a52-4ea1-b07a-b5458e4a6e12/content

Sten­berg, J. & Park­kila, M. 2023. Opas etäkun­tou­tuk­sen käytän­nön toteu­tuk­seen. Kuntou­tus nyt 1/23. Etäkun­tou­tuk­sen opas (helsinki.fi)

Valvira. 2023. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tieto­jär­jes­tel­mät. https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmat 7.12.2023