Yhteis­har­joit­telu uutena harjoittelumuotona

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keen keskei­nen kysymys on, millä keinoilla Kare­lian ja Rive­rian opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lut mahdol­lis­tui­si­vat myös harvaan asutulla alueella. Hank­keen toiminta-alueella, eli maakun­nan reuna-alueilla, järjes­tet­tiin kunta­koh­tai­sia tapaa­mi­sia, joissa oli mukana kunnan edus­ta­jia ja alueen yrit­tä­jiä. Tapaa­mi­set mahdol­lis­ti­vat yhtei­sen keskus­te­lun ja ideoin­nin, miten alueelle saadaan uusia osaajia.

Maakun­nassa on paljon pieniä yrityk­siä, joilla ei vielä ole koke­musta opis­ke­li­ja­har­joit­te­li­joista. Kiin­nos­tusta on, mutta moni pohtii, riit­tääkö yrityk­sessä töitä tai harjoit­te­lua­jalle tehtä­vää, jos yrityk­seen tulee kokoai­kai­nen harjoit­te­lija. Keskus­te­luissa tulikin esiin pienten yritys­ten kiin­nos­tus yhteis­har­joit­te­luun. Tämä tarkoit­taisi sitä, että opis­ke­li­jan harjoit­te­lu­jakso jakaan­tuu usean työnan­ta­jan kesken.

Idea yhteis­har­joit­te­lun kehit­tä­mi­seksi lähti kypsy­mään vauh­dilla eteen­päin. Osatyö­ky­kyi­siä palka­taan töihin RATKO-mallin avulla kahteen tai kolmeen yrityk­seen. Miksipä ei opis­ke­li­jalle voisi tehdä harjoit­te­luso­pi­musta useam­malle työnan­ta­jalle kerral­laan. Vastuu jaetaan yrit­tä­jien kesken, samoin työaika. Sopi­muk­sen mukaan tehdään harjoit­te­lua kussa­kin yrityksessä.

Yhteis­har­joit­te­lun mallia hahmo­tel­tiin Kolin alueella

Vierailu Kolin alueelle Kare­lian ja Rive­rian matkai­lua­lan opis­ke­li­joi­den kanssa oli ponnah­dus­lau­tana yhteis­har­joit­te­lun suun­nit­te­luun. Vierai­lun aikana heräsi kolmessa yrityk­sessä innos­tus ottaa 1-2 harjoit­te­li­jaa ns. “yhtei­seksi harjoit­te­li­jaksi”. Yrityk­set, jotka olivat tässä mukana ovat Kolin Keidas, Villa Oras ja Koli Freetime.

Pidimme vierai­lun jälkeen yrit­tä­jien kanssa useita Teams-pala­ve­reja suun­ni­tel­len yhteis­har­joit­te­lun harjoit­te­lu­ku­vausta. Pikku­hil­jaa yrit­tä­jät saivat sanoi­tet­tua sen, mihin tehtä­viin heille harjoit­te­lija mahdol­li­sesti sovel­tuisi. Mietimme työteh­tä­viä yksin ja yhdessä, ja minkä alojen opis­ke­li­joille tehtä­vät sopi­si­vat, unoh­ta­matta tutkin­non sekä harjoit­te­lun tavoitetta.

Suun­nit­te­lu­vai­heessa pohdit­tiin myös Kolin alueen sijain­tia ja opis­ke­li­joi­den liik­ku­mista harjoit­te­lu­paik­kaan. Yrit­tä­jät pysty­vät tarjoa­maan yöpy­mis­pai­kan harjoit­te­li­jalle, mikäli se on tarpeen. Työaika ja sen jakau­tu­mi­nen puhu­tutti yrit­tä­jiä. Mietimme, että harjoit­te­lija voisi olla koko päivän tai useam­man­kin päivän samassa paikassa, ja vaihtaa sitten paikkaa. Kesken päivän vaihdot toiseen paik­kaan vaati­vat kulku­neu­von ja tätä ei katsottu mielek­kääksi jo ajan­käy­tön takia. Vastuu­ky­sy­myk­set ovat näin myös paljon selkeäm­piä harjoit­te­luso­pi­musta tehtäessä. Yhdessä suun­nit­telu antoi hyvän kuvan, mitä kaikkea yhteis­har­joit­te­lussa tulee ottaa huomioon ja näille yrityk­sille on nyt selkeää, miten yhteis­har­joit­te­lun voisi tule­vai­suu­dessa toteuttaa.

Yhteis­har­joit­te­lu­ko­keilu Ilomantsissa

Hank­keen aikana toteu­tui kaksi yhteis­har­joit­te­lua, kun kaksi Kare­lian opis­ke­li­jaa tekivät harjoit­te­lunsa Ilomant­sissa kesällä 2023. Media-alan opis­ke­li­jat tekivät harjoit­te­lunsa kahdelle eri työnan­ta­jalle, STC Tuotanto Oy:lle ja Pogos­tan Sano­mille. Yhteis­har­joit­te­lun toteu­tu­mista edelsi hanke­hen­ki­lös­tön käymät keskus­te­lut työnan­ta­jien kanssa.

On tärkeää, että opis­ke­lija pääsee teke­mään harjoit­te­lus­saan omien tavoit­tei­densa mukai­sia tehtä­viä ja oppi­maan niistä uutta. Tämän vuoksi on pohdit­tava, millai­sia tehtä­viä kaksi toimek­sian­ta­jaa tarjoaa opis­ke­li­jalle yhteis­har­joit­te­lun aikana, miten työteh­tä­vät aika­tau­lu­te­taan, miten jaetaan toimek­sian­ta­jan vastuut, jne. Ilomant­sin yhteis­har­joit­te­lussa työnan­ta­jien toimek­sian­not linkit­tyi­vät yhdeksi selkeäksi koko­nai­suu­deksi, jotka tukivat toisi­aan. Harjoit­te­lun tuotok­sena media-alan opis­ke­li­jat suun­nit­te­li­vat ja toteut­ti­vat yhdessä Ilomant­sin Karhu­fes­ti­vaa­lien markkinointimateriaalia.

Hank­keessa kehi­te­tyn Ilomant­sin mallin mukai­sesti kunnan kautta järjes­tyi asunto harjoit­te­lun ajaksi. Toinen harjoit­te­li­joista hyödynsi tämän mahdol­li­suu­den. Asunto oli sovittu etukä­teen, kun ennen harjoit­te­lun alka­mista kävimme opis­ke­li­joi­den kanssa pereh­ty­mis­käyn­nillä paikan päällä Ilomant­sissa. Tutus­tuimme tule­viin harjoit­te­lu­paik­koi­hin ja työnan­ta­jiin. Samalla keskus­tel­tiin harjoit­te­lun toimek­sian­noista ja käytän­nön asioista, kuten liik­ku­mi­sesta paik­ka­kun­nalla. Reissun aikana hoidet­tiin opis­ke­li­jan kanssa kuntoon asunnon vuokra­so­pi­mus kunnan asun­to­toi­mis­tolla, käytiin katso­massa asunto ja tutus­tut­tiin myös lähipalveluihin.

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hank­keessa opis­ke­li­jan oli mahdol­lista saada tukea asumis- Ja liik­ku­mis­kus­tan­nuk­siin Otsa­kor­ven säätiöltä, mikäli harjoit­te­lu­paikka oli Ilomant­sissa ja opis­ke­li­jan koti­paikka ei sillä hetkellä ollut Ilomantsi. Yhteis­har­joit­te­lua tehneet opis­ke­li­jat saivat harjoit­te­luunsa Otsa­kor­ven säätiön tukea. Tuki mahdol­listi toisen opis­ke­li­jan edul­li­sen asumi­sen koko harjoit­te­lun ajan Ilomant­sissa ja toisen opis­ke­li­jan liik­ku­mi­sen Joen­suun kodin ja Ilomant­sin välillä harjoit­te­lun ajan.

Yhteis­har­joit­te­lu­mah­dol­li­suus syntyy Ylä-Karjalaan

Ylä-Karja­lassa Pieli­sen Retken ja Hyvä­ri­län nuoriso- ja matkai­lu­kes­kuk­sen kanssa pidet­tiin yhteis­pa­la­veri Kare­lian ja Rive­rian opis­ke­li­joi­den harjoit­te­luista. Pala­ve­ria sovit­taessa emme olleet hiis­ku­neet lain­kaan mahdol­li­sesta yhteis­har­joit­te­lusta kummal­le­kaan osapuo­lelle. Yhtei­sen pöydän ääressä otet­tiin puheeksi mahdol­li­suus yritys­ten yhtei­sestä harjoit­te­li­jasta. Ehdotus sai aikaan vilkasta keskus­te­lua ja mielen­kiinto asian suhteen heräsi.

Harjoit­te­lu­ku­vausta ryhdyt­tiin työs­tä­mään jo saman tien yhdessä yrit­tä­jien kanssa. Keskus­te­lua ja harjoit­te­lu­ku­vauk­sen tarken­nusta jatket­tiin muuta­milla sähkö­pos­teilla ja puhe­lin­kes­kus­te­luilla. Näin syntyi kaik­kien näkö­kul­masta osuva harjoit­te­lu­paik­ka­ku­vaus jaet­ta­vaksi opis­ke­li­joille ja laitet­ta­vaksi Osaajia-hank­keen netti­si­vuille. Yhteis­har­joit­te­lu­paikka sovel­tuu hyvin sekä Kare­lian että Rive­rian cate­ring- matkailu-, tai liike­ta­lou­den alojen opiskelijoille.

Hank­keessa saatu­jen koke­mus­ten mukaan harjoit­te­lu­paik­koja saatai­siin myös harvaan asutun alueen pieniin yrityk­siin hyödyn­tä­mällä enemmän yhteis­har­joit­te­lu­mah­dol­li­suutta. Tämä vaatii edel­leen aktii­vista vuoro­pu­he­lua maakun­nan yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten välillä.


Kirjoit­ta­jat:

Niina Penna­nen, projek­ti­asian­tun­tija Karelia-ammattikorkeakoulu

Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria

Artik­ke­li­kuva: rawpixel.com / Freepik