Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­rumi: HYÖDY DATASTA – Miten raken­nan työor­ga­ni­saa­tioni tiedolla johtamista?

Terve­tu­loa keskus­te­le­maan tieto- ja tiedolla johta­mi­sen kysy­myk­sistä ja koke­muk­sista työor­ga­ni­saa­tioi­den arjessa.

Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­rumi tors­taina 22.2.2024 klo 14.30–16.00, Teams

Tieto ja sen hyödyn­tä­mi­nen tiedolla johta­mi­sessa ovat ydin­ky­sy­myk­siä orga­ni­saa­tioi­den toimin­nan tehos­ta­mi­sessa ja menes­tyk­sessä. Miten hyödyn­tää tietoa ja raken­taa siitä lisä­ar­voa orga­ni­saa­tiolle? Miten raken­taa sujuvaa tiedolla johta­mista työyh­tei­sö­jen eri tasoilla?

Ohjelma

Klo 14.30 Terve­tu­loa – Tiedolla johta­mi­sen osaa­mi­sen merki­tyk­sestä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa
Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Klo 14.35 Tieto- ja tiedolla johta­mi­nen voima­va­rana liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä
Tiina Soini­nen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Mira Alhon­suo, yliopet­taja, Lapin ammattikorkeakoulu

Klo 14.50 Tiedon merki­tys ja koke­muk­sia tiedolla johta­mi­sen käytän­nöistä orga­ni­saa­tioissa
4-5 työor­ga­ni­saa­tion alustusta 

  • Jani Liste­maa, CEO, Crea­tido Oy
  • Olli Rissa­nen, CEO, Viimet Oy
  • Mikko Pent­ti­nen, tieto­tuo­tan­non asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Pekka Pent­ti­nen, Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö, Joen­suun kaupunki 

Klo 15.10 Panee­li­kes­kus­telu tiedolla johta­mi­sen kysy­myk­sistä
Fasi­li­toi­jana, Tiina Soini­nen, lehtori Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Keskus­te­lu­pa­nee­lissa mukana työor­ga­ni­saa­tioi­den edustajat. 

Klo 15 40 Yhteen­veto panee­li­kes­kus­te­lusta
Tiina Soini­nen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Mira Alhon­suo, yliopet­taja, Lapin ammattikorkeakoulu

Klo 16.00 Tilai­suus päättyy

Lisä­tie­toja

Tiina Soini­nen, tiina.soininen(at)karelia.fi, p. 050 594 9493
Anne Prepula, anne.prepula (at)karelia.fi, p. 050 311 9167


Orien­toidu ennak­koon Kump­pa­nuus­foo­ru­min Howspace-työtilassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kump­pa­nuus­foo­rumi on käytän­nön­lä­hei­nen kanava luoda, yllä­pi­tää ja kehit­tää yhdessä teke­mistä työelä­män sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lun välillä. Sään­nöl­li­sesti järjes­tet­tä­viin Kump­pa­nuus­foo­ru­mei­hin ovat terve­tul­leita kaikki Kare­lian kanssa yhteis­työstä kiin­nos­tu­neet maakun­nan asuk­kaat, yhtei­söt, yhdis­tyk­set ja yritykset.