Uusi tieto­kanta: Bisneskirjasto

Alma Talen­tin Bisnes­kir­jasto sisäl­tää suomen­kie­li­siä liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kirjoja. Kirjas­tossa on yli 100 kirjaa, ja se täyden­tyy sään­nöl­li­sesti uutuuk­silla ja joskus myös klas­si­koilla.​ Kun kirjan painettu versio ilmes­tyy, tulee Bisnes­kir­jas­toon sähköi­nen versio kirjasta. 

Kirjo­jen aihe­pii­rit käsit­te­le­vät muun muassa johta­mista, liike­toi­min­nan kehit­tä­mistä, sijoit­ta­mista ja itsensä kehit­tä­mistä, kestä­vää kehi­tystä tai teko­ä­lyä unoh­ta­matta. Esimerk­kejä kirjoista palvelussa:

 • Arvoa liike­toi­min­taan – brändin lansee­raus vuodessa
 • Asiak­kaista ansain­taan – asia­kas­kes­kei­nen liiketoimintamalli
 • Digi­mark­ki­nointi
 • Esihen­kilö muutok­sen johtajana
 • Haas­ta­jasta hitti­pal­ve­luksi – tuot­teista ideas­tasi menestyjä
 • Johda ihmistä – psyko­lo­giaa johtajille
 • Johta­mi­nen hyvin­voin­tia­lu­eella – miten ratkaista henkilöstöpula?
 • Johta­mi­nen ja globaali talous
 • Kestävä mark­ki­nointi
 • Kokei­lu­kult­tuuri
 • Menesty kestä­västi! – vastuul­li­suus johdon ja halli­tuk­sen agendalla 
 • Menesty yrit­tä­jänä
 • Moni­kie­li­sen työyh­tei­sön opas
 • Laita tieto töihin – tiedolla johta­mi­sen käsikirja
 • Näin menes­tyt moni­paik­kai­sessa työssä
 • Palve­lu­muo­toilu
 • Palve­lu­muo­toi­lun bisneskirja
 • Stra­te­gia­kirja – 25 työkalua
 • Teko­ä­lyn vallan­ku­mous – käsikirja
 • Työhy­vin­vointi
 • Vies­tin­nän johta­mi­nen – stra­te­giasta tuloksiin
 • Yritys­kult­tuuri käytän­nössä – konkre­tiaa tavoi­te­kult­tuu­rin johtamiseen
 • Älykäs julki­nen johta­mi­nen – miten raken­taa älykäs verkostoyhteiskunta?
 • ja monia muita, käy tutus­tu­massa kirjavalikoimaan!

Kirjat ovat selain­käyt­töi­siä, eril­listä lukuoh­jel­maa et siis tarvitse. Tällä hetkellä kirjoja pääset luke­maan, kun menet Bisnes­kir­jas­toon joko Karelia-Finnan kautta tai ensim­mäi­sessä kappa­leessa olevan linkin kautta. Lisäämme kirjo­jen tiedot myös Karelia-Finnaan näky­ville, mutta siinä luet­te­loin­ti­työssä menee jonkin aikaa.

Mukavia luku­het­kiä toivot­te­lee Kare­lian kirjasto