Verkkomainen kuvio ja maapallo, piirroskuva

Avoin työpaikka: Digituottaja

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme jouk­koomme DIGITUOTTAJAA vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ajalle 5.3.-31.8.2024

Digi­tuot­ta­jan keskei­sim­piä työteh­tä­viä ovat
– digi­taa­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­nen yhteis­työssä Kare­lian henki­lös­tön kanssa (esim. podcas­tit, videot, kuvien editointi, animaa­tiot ja teks­ti­tyk­set)
– digi­taa­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­nen
– henki­lös­tön ohjaa­mi­nen ja tuki digi­taa­lis­ten työka­lu­jen ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen käytössä
– Digi­pe­dan ja vies­tin­nän tiimeissä toimi­mi­nen ja yhteis­työ muun Kare­lian henki­lö­kun­nan kanssa.
– vies­tin­tä­tii­min tehtä­viä, kuten valo­ku­vaa­mi­nen, erilai­set video­tuo­tan­not, strii­mauk­sien toteut­ta­mi­nen sekä visu­aa­li­sen suun­nit­te­lun tehtä­vät sekä
– muut erik­seen määri­tel­tä­vät työtehtävät

Digi­tuot­ta­jana laadit yhteis­työssä Kare­lian henki­lös­tön kanssa erilai­sia digi­taa­li­sia oppi­ma­te­ri­aa­leja ja sisäl­töjä. Sinun tehtä­vä­näsi on toimia tekni­senä asian­tun­ti­jana, sisäl­löstä vastaa Kare­lian henki­löstö. Digi­tuot­ta­jan työ pitää sisäl­lään esimer­kiksi podcas­tien nauhoit­ta­mista, video- ja valo­ku­va­ma­te­ri­aa­lin kuvausta ja editoin­tia sekä teks­tit­tä­mistä. Osal­lis­tut myös digi­taa­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen raken­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen sekä ohjaat opet­ta­jia ja työelä­män kump­pa­nei­tamme niiden käytössä. Tukena työs­säsi on Kare­lian digi­pe­da­tiimi sekä viestintätiimi.

Odotamme sinulta
– kykyä hyödyn­tää erityyp­pi­siä väli­neitä digi­tuo­tan­noissa (mm. video- ja ääni­tuo­tan­not)
– koke­musta verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­töistä ja digi­taa­lis­ten mate­ri­aa­lien tuot­ta­mi­sesta
– hyviä yhteis­työ- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toja
– hyviä itsensä johta­mi­sen taitoja ja projek­tin­hal­lin­ta­ky­kyä
– hyvää suul­lista ja kirjal­lista suomen ja englan­nin kielen vies­tin­tä­osaa­mista
– halua kehit­tää ja syven­tää omaa amma­til­lista osaamista

Edel­ly­tämme haki­jalta vähin­tään sovel­tu­vaa alan ammatti- tai korkea­kou­lu­tut­kin­toa (esim. media-assis­tentti, media­nomi tai tieto­jen­kä­sit­te­lyn tradenomi).

Varmis­tat­han hakies­sasi, että täytät alla olevista vuorot­te­lu­va­paan sijai­suuseh­doista vähin­tään yhden.

Vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi tulee palkata TE-toimis­tossa työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana oleva henkilö. Sijai­seksi voidaan palkata henkilö, joka on
– ollut työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana TE-toimis­tossa vähin­tään 90 kalen­te­ri­päi­vää sijai­suutta edel­tä­nei­den 14 kuukau­den aikana tai
– alle 30-vuotias äsket­täin ammatti- tai korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­nut tai
– vuorot­te­lu­va­paa­si­jai­suu­den alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävä on kokoai­kai­nen (100 % työaika) ja määrä­ai­kai­nen ja sen ehdot määräy­ty­vät Sivis­tys­työ­nan­ta­jat ry:n yksi­tyi­sen työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­tai­sine palka­no­si­neen on 2622,46-3093,70. euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tai­nen palkan­osa määräy­tyy tehtä­vän vaati­vuu­den, vaikut­ta­vuu­den ja moni­puo­li­suu­den sekä valit­ta­van henki­lön osaa­mi­sen ja tutkin­non perus­teella. Lisäksi makse­taan koke­mus­li­sää 4-16 prosent­tia. Tehtä­vässä on toimis­to­työ­aika 36,25 t./vko.

Tehtävä edel­lyt­tää työs­ken­te­lyä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kampuk­silla Joen­suussa viikoit­tain. Tehtä­vässä on mahdol­lista tehdä osit­tain etätyötä.

Jätä hake­muk­sesi ja ansio­luet­te­losi perjan­tai­hin 16.2.2024 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/digituottaja-581756/

Lisä­tie­toja tehtä­västä antavat
digi­tuo­tan­non tehtä­vien osalta koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen, [email protected], p. 050 362 7074 ja vies­tin­tä­tii­min tehtä­vien osalta vies­tin­tä­pääl­likkö Ville Kivi­halme, [email protected], p. 050 433 5819 sekä työsuh­teen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, 050 408 7932, [email protected]