Erasmus+ Digital Decath­lon -kilpai­lun päätös­ti­lai­suus Firenzessä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­tiimi ja kaksi valmen­ta­jaa Kare­lian henki­lös­töstä osal­lis­tui­vat Erasmus+ Digital Decath­lon -kilpai­lun päätös­ti­lai­suu­teen Italiassa, Firenzessä, 13.-16.2.2024. Tilai­suus oli päätös syksyllä 2023 Wupper­ta­lissa, Saksassa, käyn­nis­ty­neelle projek­tille. Meno­matka Itali­aan käyn­nis­tyi seik­kai­lul­li­sesti, kun kauko­ju­na­vuo­rot perut­tiin vain hetkeä ennen lähtöä ja matka Helsinki-Vantaalle tehtiin vuokra-autolla. Lopulta perille pääs­tiin kuiten­kin aika­tau­lun mukaisesti.

Suun­nit­te­lu­kil­pailu halli­ra­ken­nuk­sen uudelleenkäytöstä

Digital Decath­lon -suun­nit­te­lu­kil­pai­lussa opis­ke­li­ja­ryh­mät tekivät halli­ra­ken­nuk­sen uudel­leen­käy­tön suun­nit­te­lun viiden hengen ryhmissä. Suun­nit­te­lu­työ oli jaettu kymme­neen eri pienem­pään koko­nai­suu­teen liit­tyen arkki­teh­tuu­riin, rakenne- ja talo­tek­niik­kaan, tuotan­non­suun­nit­te­luun, digi­ta­li­saa­tioon ja vastuul­li­suu­teen. Opis­ke­li­ja­ryh­mät muodos­tui­vat eri korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­joista ja työtä he tekivät loka­kuun ja helmi­kuun väli­senä aikana.

Digital Decath­lon -kilpai­luun osal­lis­tu­neet opis­ke­li­jat ja valmen­ta­jat Firenzessä. Kuva: Chris­tian Heins. 

Ohjelma paikan päällä

Paikan päällä Italiassa opis­ke­li­joi­den agen­dalla oli töiden viimeis­tely, esil­le­pano ja esit­tä­mi­nen. Korkea­kou­lu­jen henki­löstö puoles­taan suun­nit­teli seuraa­vaa toteu­tusta ja arvioi työt. Ohjel­man ohessa osal­lis­tu­jat pääsi­vät osal­lis­tu­maan samaan aikaan kampuk­sella järjes­tet­tyyn MedGreen Forum -konfe­rens­siin, jossa käsi­tel­tiin ilmas­ton­muu­tosta ja raken­net­tua ympä­ris­töä Väli­me­ren maiden kontekstista.

Kilpai­lun huipen­nuk­sena tiimit esit­te­li­vät työnsä ja voit­ta­jat julkis­tet­tiin. Voit­ta­jaksi valit­tiin neljän­nen tiimin työ, joka oli tasa­pai­noi­nen ja hyvä koko­nai­suus. Kilpai­lun ohessa vietet­tiin aikaa Firenzessä tutus­tuen kaupun­kiin ja naut­tien italia­lai­sesta kult­tuu­rista. Kotiin palat­tiin väsy­neinä, mutta tyyty­väi­sinä koke­muk­seen. Digital Decath­lon -kilpailu jatkuu vuoden 2024 syksyllä uudella aiheella. Tavoit­teena on innos­taa mukaan yli 100 opis­ke­li­jaa viidestä oppilaitoksesta.

Kuvat: Juuso Kokkonen.

Laajempi matka­ra­portti on luet­ta­vissa täältä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tiimi:

  • Anas­ta­sia Antoniadou
  • Akusti Toivo­nen
  • Mitja Turunen
  • Niko Norr­back
  • Ossi Laak­ko­nen (valmen­taja)
  • Juuso Kokko­nen (valmen­taja)

Digital Decath­lon -kilpai­lussa on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun lisäksi mukana seuraa­vat korkeakoulut:

  • Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
  • Bergische Univer­si­taet Wuppertal
  • Univer­sita Degli Studi Di Firenze
  • Poli­tech­nika Warszawska

Lisä­tie­toja Digital Decath­lon -kilpai­lusta:
http://www.digitaldecathlon.projekt.jade-hs.de/
https://www.instagram.com/digitaldecathlon


Kirjoit­ta­jat:
Juuso Kokko­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Ossi Laak­ko­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kansi­kuva: Matheus De Moraes Gugelmim