Tule­vai­suu­den työky­kyä jo opis­ke­lun aikana

Työkyky eli kyky vastata työn vaati­muk­siin on tutki­mus­ten mukaan huomattu heiken­ty­neen nuorilla, ja työs­sä­jak­sa­mi­sen ongel­mat ovat lisään­ty­neet myös alle 50-vuotiailla työn­te­ki­jöillä. Väsy­mistä tapah­tuu entistä varhai­sem­min työuralla. Työs­sä­jak­sa­mi­seen ja työky­vyn vahvis­ta­mi­seen tulee­kin kiin­nit­tää huomiota jo opis­ke­lun aikana.

Työelä­mässä tarvit­ta­vaa työky­kyä raken­ne­taan jo opis­ke­luai­kana vahvis­ta­malla opis­ke­lu­ky­kyä ja opis­ke­li­jan taitoja huoleh­tia siitä. YTHS:n ja Työter­veys­lai­tok­sen kehit­tä­män Opis­ke­lu­ky­ky­mal­lin pohjalta nähdään, että opis­ke­lu­ky­kyyn puoles­taan vaikut­ta­vat opis­ke­li­jan omat voima­va­rat, hyvin­vointi ja opis­ke­lu­tai­dot sekä ulkoi­set tekijät kuten opetus­toi­minta, ohjaus sekä opis­ke­lu­ym­pä­ristö ja -yhtei­söt. Kare­lialla käyn­nis­ty­neen Tule­vai­suu­den työkyky -hank­keen avulla pyrimme vaikut­ta­maan näihin osate­ki­jöi­hin, joilla voidaan tukea opis­ke­li­joi­den opiskelukykyä.

1. Omat voimavarat
- Terveys ja terveyskäyttäytyminen, Sosioemotionaaliset taidot,
Kognitiiviset taidot,
Sosiaaliset suhteet,
Identiteetin kehitys,
Elämäntilanne ja olosuhteet.
2. Opiskeluympäristö:
Fyysinen opiskeluympäristö,
Digitaalinen opiskeluympäristö,
Psykososiaalinen opiskeluympäristö,
Kulttuurilliset olosuhteet,
Pedagogiset olosuhteet.
3. Opiskelutaidot:
Yleisesti opiskelutaidoista,
Pohjaosaaminen,
Opiskelumotivaatio,
Opiskeluun liittyvät tunteet,
Suunnittelun, aikatauluttamisen ja aikaansaamisen taidot,
Opiskelutekniikka,
Vuorovaikutustaidot.
4. Opetus ja ohjaus
Opiskelijalähtöisyys,
Opetuksen linjakkuus,
Arviointi ja palaute,
Saavutettavuus,
Opiskelijalähtöinen ohjaus,
Kiinnittyminen ja osallisuus
Opis­ke­lu­ky­ky­malli (YTHS ja Työter­veys­lai­tos 2022)

Opis­ke­li­jat kaipaa­vat yhtei­söl­li­syyttä, vink­kejä jaksa­mi­seen ja tukea oppimiseen

Kansal­li­nen KOHO-verkosto (Korkea­kou­lu­jen opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin ja ohjauk­sen verkosto) on koonnut laajasti korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den tarpeita ja tuonut esille niitä kohtia, joissa tuen tarvetta ilmenee. Syksyllä 2023 teimme Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den parissa kyselyä, jossa selvi­tet­tiin, kuinka opis­ke­li­jat kokevat oman opis­ke­lu­ky­kynsä, millai­set tekijät opis­ke­li­jat kokevat haas­teina ja kuinka opis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­ky­kyä voitai­siin tukea opin­to­jen aikana. Opis­ke­li­joi­den vastauk­set olivat hyvin saman­suun­tai­sia KOHO-verkos­ton teemo­jen kanssa: opis­ke­li­jat toivoi­vat mm. yhtei­söl­li­syyttä, vink­kejä jaksa­mi­seen sekä stres­sin­hal­lin­taan, tukea opis­ke­lu­tai­toi­hin ja oppi­mi­seen ja toivat esille huolen yksi­näi­syy­destä. Kyselyn tulos­ten pohjalta syntyi keväällä 2024 toteu­tet­ta­vat matalan kynnyk­sen työpa­jat, joissa käsi­tel­lään kyse­lyssä esiin tulleita teemoja.

Kuuden kerran Voi hyvin ja opi -työpa­joissa on mahdol­lista oppia edellä mainit­tu­jen asioi­den lisäksi lisää ajan­hal­lin­nasta, löytää moti­vaa­tiota ja itse­myö­tä­tun­toa ja pohtia tule­vai­suutta toisten opis­ke­li­joi­den kanssa. Niin opinto-ohjaa­jilta kuin opis­ke­li­ja­kunta POKAl­ta­kin on tullut palau­tetta tuen tarpeesta, mutta osal­lis­tu­jien saami­nen mukaan työpa­joi­hin on haas­ta­vaa. Onneksi jokai­sella kerralla on tähän mennessä ollut muuta­mia opis­ke­li­joita mukana, vaikka enem­män­kin olisi sopinut. KOHO-verkos­ton mate­ri­aa­lin mukaan täsmä­pal­ve­luista tiedot­ta­mi­nen tukea tarvit­se­ville opis­ke­li­joille on tehok­kainta ryhmä­koh­tai­sen ja henki­lö­koh­tai­sen vies­tin­nän avulla. Siksi tarvi­taan­kin myös opetus- ja ohjaus­hen­ki­löstö mukaan vies­ti­mään opis­ke­li­joille hank­keen tarjoa­masta tuesta.

Työpa­jo­jen lisäksi eri opis­ke­li­ja­ryh­mille on opin­to­je­noh­jaa­jien kautta tarjottu täsmä­luen­toja niistä opis­ke­lu­ky­kyyn vaikut­ta­vista teemoista, joille ryhmässä on ollut tarve. Tälle palaute on ollut hyvää tuen oikea-aikai­suu­den vuoksi. Näitä hyvin­vointi- ja työky­ky­luen­toja tarjoamme myös ensi syksylle. Tavoit­teena on kohdata luen­to­jen kautta myös moni­muoto- ja kv-opis­ke­li­joita. Ensi syksynä opis­ke­li­joille on tarjolla myös itse­näi­sesti opis­kel­tava hyvin­voin­tiin liit­tyvä opin­to­jakso, jonka voi sisäl­lyt­tää osaksi täyden­tä­viä opintoja.

Opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­tia voidaan lisätä mm. saavu­tet­ta­villa Moodle-ympä­ris­töillä ja opetus­hen­ki­lös­tölle on tulossa saavu­tet­ta­vuus-mate­ri­aa­lia Peda-akate­mian ja ns. Malli­mood­len avulla. Opetus­hen­ki­lös­tölle on myös tarjolla koulu­tusta lyhyi­den webi­naa­rien kautta. Huhti­kuun 2024 aikana pide­tään kolme puolen tunnin mittaista miniwe­bi­naa­ria, joiden tarkoi­tus on tarjota konkreet­ti­sia työvä­li­neitä opet­ta­jan arkeen erilais­ten opis­ke­li­joi­den huomioi­mi­sesta opetuksessa.

Lisä­tie­toja:
Korkea­kou­lu­jen opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin ja ohjauk­sen verkosto

Tule­vai­suu­den työkyky – Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­ky­vyn ja opin­to­jen edis­tä­mi­nen digi­taa­li­suutta hyödyn­täen -hanke on EU:n osara­hoit­tama ja sen toiminta-aika on 1.8.2023-31.7.2026. Hank­keen toteut­ta­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Joen­suun seudun erilai­set oppijat ry ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tulevaisuuden työkyky hankkeen toteuttajien ja rahoittajien logot

Kirjoit­ta­jat:

Niina Penna­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Johanna Luos­ta­ri­nen, projek­ti­asian­tun­tija, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Freepik