Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyyttä paran­net­tiin PIKESin ja Kare­lian yhteishankkeessa

Korona-pande­mia aiheutti yrityk­sille talous­vai­keuk­sia ja muita suuria toimin­ta­haas­teita. Niitä helpot­ta­maan luotiin REACT-EU rahoi­tus­vä­line, jonka tarkoi­tuk­sena oli tukea COVID-19-pande­mian aiheut­ta­mien vahin­ko­jen korjaa­mista alueilla, joiden talous ja työl­li­syys kärsi­vät pande­miasta erityi­sen paljon. REACT-EU oli toimin­nassa vuosina 2021-2023.

React-rahoi­tuk­sen vahvana erityis­ta­voit­teena oli digi­ta­li­saa­tio, pk-yritys­toi­min­nan vahvis­ta­mi­nen erityi­sesti digi­ta­li­saa­tion ja vihreän talou­den näkö­kul­masta sekä tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan kehit­ty­mi­nen digi­ta­li­saa­tiota edis­tä­mällä. Tämä huomioi­den Pieli­sen Karja­lan Kehit­tä­mis­kes­kus Oy (PIKES) haki React-rahaa hank­keelle ”Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyy­den paran­ta­mi­nen” kump­pa­ni­naan ja osato­teut­ta­jana Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Hank­keen toiminta-aika oli 01.05.2021 – 31.12.2023.

Digi­taa­lis­ten palve­lu­jen ja sisäl­tö­jen lisää­mi­nen yritys­ten toiveena

Hake­muk­sen taus­talla oli PIKES:n selvi­tys, jonka mukaan alueen yrityk­set olivat tuoneet esille tarpeen pystyä parem­min hyödyn­tä­mään digi­taa­li­suu­den sekä uusien media­tek­no­lo­gioi­den antamia mahdol­li­suuk­sia. Yritys­ten näkö­kul­masta digi­taa­li­suu­den avulla ne pystyi­si­vät tuot­ta­maan moni­puo­li­sem­min palve­luita asiak­kaille ja lisää­mään jo tarjolla olevien palve­lui­den elämyk­sel­li­syyttä esimer­kiksi virtu­aa­li­suu­den ja AR-tekno­lo­gian keinoin. Digi­taa­lis­ten palve­lui­den suju­vuus sekä löydet­tä­vyys sosi­aa­li­sessa mediassa on edel­ly­tys sille, että asiak­kaat löytä­vät tarpei­taan vastaa­via palveluita.

Hank­keessa tavoi­tel­tiin mukana olevien yritys­ten muutos­ky­vyk­kyy­den para­ne­mista, jolloin ne olisi­vat valmiim­pia selviä­mään tämän­het­ki­sestä ja mahdol­li­sesti yritystä jatkossa kohtaa­vista krii­si­ti­lan­teista. Tavoit­teena oli myös yrit­tä­jien ja yritys­ten työn­te­ki­jöi­den liike­toi­min­nan osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen ja työs­sä­jak­sa­mi­sen para­ne­mi­nen hank­keen toimen­pi­tei­den vaikutuksesta.

Osaa­mis­pa­ketti tule­vai­suu­den yritys­val­miuk­sien parantamiseen

Kare­lian rooli hank­keessa oli toteut­taa tule­vai­suu­den yritys­val­miuk­sia vahvis­tava osaa­mis­pa­ketti. Paketin ensim­mäi­nen versio valmis­tel­tiin yhdessä PIKES:n kanssa PIKES:n kerää­män yritys­ky­se­lyn tulos­ten pohjalta. Ensim­mäi­set koulu­tus­ti­lai­suu­det järjes­tet­tiin osaa­mis­pa­ke­tin ensim­mäi­sen version mukaisesti.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu kävi jatku­vaa vuoro­pu­he­lua osaa­mis­pa­ke­tista PIKES:n kanssa, joka toimi tässä yhteys­ta­hona paikal­li­sin yrityk­siin. Osaa­mis­pa­ket­tia muokat­tiin muuta­maan ottee­seen yrityk­siltä tullei­den toivei­den mukai­sesti. Yhtei­senä tavoit­teena oli osaa­mis­pa­ke­tin hyödyn­tä­mi­nen yritys­toi­min­nassa mahdol­li­sim­man kattavasti.

Koulut­ta­jina hank­keessa toimi­vat Kare­lian lehto­rit Lotta Lilja, Keijo Koski­nen ja Aarno Savo­lai­nen sekä tuntio­pet­taja Juha Leppä­nen. Projek­ti­pääl­likkö Timo Rui ja koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moila­nen osal­lis­tui­vat hank­keen hallintoon.

Osaa­mis­pa­ketti piti sisäl­lään seuraa­vat koulutustilaisuudet:

  • Yritys­ten verk­ko­nä­ky­vyy­den kehittäminen
  • Mark­ki­nointi Googlessa ja Facebookissa
  • Sisäl­lön­tuo­tan­non tekno­lo­giat ja sovel­luk­set – esimerk­kinä dronekuvaus
  • Insta­gram ja Youtube – käyt­töön­otto ja julkaiseminen
  • Some-mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan suun­nit­te­lun periaatteet
  • Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen ja markkinointi
  • Video­si­säl­tö­jen tuotanto ja jakelu – tee-se-itse videotyöpaja
  • Sisäl­tö­suun­ni­telma, some-mark­ki­noin­nin vuosi­kello ja vaikuttajamarkkinointi
  • Tekoäly ja immer­sii­vi­set teknologiat

Lisäksi valmis­tel­tiin koulu­tus saavu­tet­ta­vuu­desta, mutta se peruuntui.

PIKES ja Karelia hyödyn­tä­vät hank­keessa tuotet­tuja mate­ri­aa­leja hank­keen jälkeen. Kare­lian opetuk­sen tarpeita huomioi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ja sosi­aa­li­sen median videot työs­te­tään osaksi Kare­lian matkai­lun koulu­tuk­sen opetusta. Dronesta ja immer­sii­vi­sistä tekno­lo­gioista kerto­vat videot ovat jo osa median koulu­tuk­sen opetusta. Saavu­tet­ta­vuus­ma­te­ri­aa­lit ovat paitsi Kare­lian opetus­hen­ki­lös­tön, myös muun henki­lös­tön käytet­tä­vissä. Jatkossa hank­keen tulok­sia hyödyn­ne­tään myös mikro-opin­to­jen suun­nit­te­lussa, kunhan hank­keen yrit­tä­jä­pa­laut­teet saadaan analysoitua.

Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyy­den paran­ta­mi­nen REACT-EU -hank­keessa edis­tet­tiin YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoi­tetta Yhteis­työ ja kump­pa­nuus (Agenda 2030) .


Kirjoit­ta­jat:

Timo Rui, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Keijo Koski­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Freepik