Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu on vakiin­nut­ta­nut paikkansa

Vuosi 2023 oli valta­kun­nal­li­sesti avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suosion huip­pu­vuosi. Sekä opis­ke­li­ja­määrä että suori­tet­tu­jen opin­to­jen määrä avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kasvoi­vat edel­li­seen vuoteen verrattuna.

Miten Kare­liassa meni vuonna 2023 tilas­to­jen mukaan?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suosio säilyi edel­li­sen vuoden tasolla. Yhteensä 3243 opis­ke­li­jaa opis­keli avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toja vuonna 2023 ja heille kertyi 15 452 suori­tet­tua opintopistettä.

Verkko-opinnot mahdol­lis­ta­vat opis­ke­lun eri puolelta Suomea, ja yli puolet opis­ke­li­joista asuikin muualla kuin Pohjois-Karja­lassa. Opis­ke­li­joista 77 % oli naisia. Opis­ke­li­joi­den ikäja­kau­massa suurin ryhmä oli 40-49 vuoti­aat. Eniten opin­toja suori­tet­tiin sosi­aali- ja tervey­sa­lalla. Suosi­tuin koulu­tus vuonna 2023 olikin Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tus, jonka suoritti 223 opiskelijaa.

Millaista palau­tetta avoimen amk:n opis­ke­li­jat antoi­vat vuonna 2023?

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joilta kerä­tään yleistä opin­toi­hin liit­ty­vää palau­tetta kaksi kertaa vuodessa luku­kausien päätyt­tyä. Kevät­lu­ku­kau­den opis­ke­li­joille kysely lähtee elokuun lopussa ja vastaa­vasti syys­lu­ku­kau­den opis­ke­li­jat saavat kyselyn tammi­kuussa. Palau­te­ky­se­lyyn vastan­nei­den osuus kaikista opis­ke­li­joista oli 5,5 % vuonna 2023. 

Vastaa­jista 85 % suosit­te­lee opis­ke­lua Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Koko­nai­sar­vo­sa­naksi annet­tiin 8, kun vastaa­jia pyydet­tiin anta­maan arvio astei­kolla 1-10.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat olivat tyyty­väi­siä erityi­sesti verkko-opin­to­jen jous­ta­vuu­teen, asian­tun­te­viin opet­ta­jiin, opin­to­jen hyödyl­li­syy­teen ja oman osaa­mi­sen kehit­ty­mi­seen sekä moni­puo­li­seen opintotarjontaan.

Opin­toja ja osaa­mi­sen kehit­ty­mistä hyödyn­ne­tään monin eri tavoin. Opinnot mahdol­lis­ta­vat siir­ty­mi­sen vaati­vim­piin asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin, oman työn kehit­tä­mi­sen ja uusien näkö­kul­mien saami­sen, uudelle urapo­lulle siir­ty­mi­sen sekä tuovat hyviä lisäyk­siä CV:ssä. Opinnot tukevat myös jatko-opin­toi­hin tai yrit­tä­jäksi siir­ty­mistä. Hyötyä opin­noista on myös vapaa-ajalla tai toisten ammat­ti­lais­ten kanssa verkostoitumisessa.

Eniten kehi­tet­tä­vää on vastaus­ten perus­teella tieto­jär­jes­tel­miin kirjau­tu­mi­sessa ja verkko-opis­ke­lun suju­voit­ta­mi­sessa. Vastaa­jat toivoi­vat myös lisää tukea ja neuvon­taa opin­to­jen eri vaiheissa, yhtey­den­ot­toi­hin vastaa­mi­seen ripeyttä ja huomiota opin­toi­hin liit­ty­vään tiedottamiseen.

Miten saatuun palaut­tee­seen vasta­taan ja miten toimin­toja kehi­te­tään vuonna 2024?

Opis­ke­li­joi­den antama palaute on ensiar­voi­sen tärkeää. Kiitok­set lämmit­tä­vät aina, ja erityi­sen ilah­dut­ta­vaa palaut­teessa on opis­ke­li­joi­den osaa­mi­sen kehit­ty­mi­nen ja opin­noista saatu hyöty.

Kehi­tys­koh­teita esille tuova palaute on tunnis­tettu myös Kare­liassa. Sitä on myös huomioitu jo vuoden 2023 aikana. Esimer­kiksi tammi­kuussa 2023 otet­tiin käyt­töön uusi palvelu.  Opin­to­va­lin­to­jen tueksi voi varata maksut­to­man uraoh­jausa­jan ajan­va­raus­ka­len­te­rissa. Uraoh­jaa­jien kanssa voi keskus­tella erilai­sista opis­ke­lu­vaih­toeh­doista, pohtia itselle tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sem­pia ratkai­suja tai vaik­kapa ottaa puheeksi opin­noissa mieti­tyt­tä­viä asioita.

Saadussa palaut­teessa heijas­tu­nee kesän aikana tapah­tu­nut verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­tön vaih­tu­mi­nen ja siihen liit­ty­vät alku­vai­keu­det erityi­sesti kirjau­tu­mi­seen liit­tyen. Myös käyt­tä­jä­tun­nus­ten käyt­töön­otto ja moni­vai­hei­nen tunnis­tau­tu­mi­nen aiheut­taa hanka­luuk­sia. Tieto­jär­jes­tel­miin ja kirjau­tu­mi­seen liit­ty­viä ohjeita on uusittu yhteis­työssä tieto­hal­lin­non kanssa.

Vuoden 2024 aikana kehit­tä­mis­toi­met kohdis­tu­vat erityi­sesti verkko-opin­to­jen kehit­tä­mi­seen ja tuot­teis­ta­mi­seen kiin­nit­tä­mällä huomiota erity­sesti opet­ta­jille tarjot­ta­vaan tukeen sekä digi­pe­da­go­gii­kan osaa­mi­sen varmis­ta­mi­seen. Tavoit­teena on entistä laaduk­kaam­pien ja moni­puo­li­sem­pien verkko-opin­to­jen tarjoa­mi­nen. Opet­ta­jia on mukana jo käyn­nis­ty­neissä kehit­tä­mis­pro­jek­teissa, joista syntyy uuden­lai­sia verkko-opin­toja avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opintotarjontaan.


Kirjoit­taja:

Mervi Lätti, erikois­suun­nit­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: jcomp on Freepik