KARELIAN KUMPPANUUSFOORUMI: Kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään! 18.4.2024

Työnan­taja, nyt on  oikea aika raken­taa vahva perusta kansain­vä­lis­ten osaa­jien rekry­toi­mi­seksi ja työyh­tei­sön moni­muo­toi­suu­den tuke­mi­seksi. 

Kansain­vä­lis­ten osaa­jien tarve on tunnis­tettu ja ratkai­suja osaa­ja­pu­laan raken­ne­taan useilla tahoilla. Parhaat ratkai­sut synty­vät yhteis­työllä sekä koke­mus­ten ja hyvien käytän­tö­jen jakamisella.

Kump­pa­nuus­foo­ru­missa arjen esimerk­kejä ja muita eväitä työnantajille!

Koulu­tus­toi­mi­joilla on rooli kansain­vä­lis­ten osaa­jien peli­ken­tällä. Kehi­tämme työ- ja koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja siten kansain­vä­lis­ten osaa­jien saapu­mista alueel­lemme. Tule kuule­maan konkreet­ti­sia koke­muk­sia ja onnis­tu­mi­sia sekä työnan­ta­jien että kansain­vä­lis­ten harjoit­te­li­joi­den näkö­kul­masta. Kuulet myös alueen kehit­tä­mis­toi­men­pi­teistä ja saat vink­kejä tuki­mah­dol­li­suuk­sista. Saat vastauk­sia seuraa­viin kysymyksiin: 

 • Mistä apua kansain­vä­li­sen osaajan rekry­toin­tiin? (opis­ke­li­jan tai työntekijän)
 • Miten voin tukea työn­te­ki­jän aset­tau­tu­mista ja kotou­tu­mista Pohjois-Karjalassa?
 • Miten voin tukea työn­te­ki­jän Suomen kielen kehit­ty­mistä työpaikalla?
 • Mistä tukea työyh­tei­sön moni­muo­toi­suus­osaa­mi­sen kehittämiseen?

Tilai­suus on avoin kaikille! Kump­pa­nuus­foo­rumi antaa eväitä erityi­sesti työnan­ta­jille, mutta myös kaikille kansain­vä­lis­ten osaa­jien parissa työs­ken­te­le­ville, työ- ja koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa kehit­tä­ville ja muille kiinnostuneille.

Ohjelma

Klo 14.30 Tilai­suu­den käyn­nis­tys
Fasi­li­taat­to­rina toimii Anne Prepula, Karelia-ammattikorkeakoulu

Klo 14.35 Terve­tu­loa!
Ulla Asikai­nen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Klo 14.40 Johda­tus teemaan
Mitä on hyvä tietää ulko­maa­lais­taus­tais­ten henki­löi­den rekry­toin­nista Pohjois-Karja­lassa?
Mia-Sevo­nius-Male, maahan­muut­ta­ja­työn asian­tun­tija, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Sanna Jeska­nen, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Klo 14.50 Koke­muk­sia ja hyviä käytän­teitä ulko­maa­lais­taus­tai­sen henki­lön rekrytoinnista/harjoittelusta
Työnan­ta­jien esimer­kit ja hyvät käytän­teet sekä opis­ke­li­jan näkö­kulma työhar­joit­te­lusta.
Sanna Jeska­nen, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 • Saima Haque, Student of Inter­na­tio­nal Busi­ness, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Ville Korka­lai­nen, opera­tii­vi­nen johtaja, Poro­ky­län Leipomo Oy
 • Sanna Hämä­läi­nen, palve­lue­si­hen­kilö, Polkka – Pohjois-Karja­lan tuki­pal­ve­lut Oy

Klo 15.05 Panee­li­kes­kus­telu – Arjen teot, joilla edis­te­tään Pohjois-Karja­lan veto­voi­maa, työn­te­ki­jöi­den rekry­toin­tia sekä alueelle kiin­nit­ty­mistä
Mukana panee­li­kes­kus­te­lussa:

 • Eija Asikai­nen, kotout­ta­mis­pääl­likkö, Inter­na­tio­nal House Joensuu
 • Heli Räsänen, mark­ki­noin­ti­pääl­likkö, Pohjois-Karja­lan maakuntaliitto
 • Raisa Lappe­te­läi­nen, yksikön pääl­likkö, Pohjois-Karja­lan ELY-keskus
 • Sanna Hämä­läi­nen, palve­lue­si­hen­kilö, Polkka – Pohjois-Karja­lan tuki­pal­ve­lut Oy
 • Ville Korka­lai­nen, opera­tii­vi­nen johtaja, Poro­ky­län Leipomo Oy
 • Ulla Asikai­nen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Klo 15.45 Yhteen­veto tilai­suu­den annista
Mia-Sevo­nius-Male, maahan­muut­ta­ja­työn asian­tun­tija, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Klo 16.00 Tilai­suus päättyy

Lisä­tie­toja

Anne Prepula, [email protected], p. 050 311 9167
Mia Sevo­nius-Male, [email protected]


Orien­toidu ennak­koon Kump­pa­nuus­foo­ru­min Howspace-työtilassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kump­pa­nuus­foo­rumi on käytän­nön­lä­hei­nen kanava luoda, yllä­pi­tää ja kehit­tää yhdessä teke­mistä työelä­män sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lun välillä. Sään­nöl­li­sesti järjes­tet­tä­viin Kump­pa­nuus­foo­ru­mei­hin ovat terve­tul­leita kaikki Kare­lian kanssa yhteis­työstä kiin­nos­tu­neet maakun­nan asuk­kaat, yhtei­söt, yhdis­tyk­set ja yritykset.