Four students

Kare­lian ylemmät amk-tutkin­not veto­voi­mai­sia kevään yhteishaussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun saapui 27.3.3024 päät­ty­neessä kevään toisessa korkea­kou­lu­jen yhteis­haussa yhteensä 5296 hake­musta, joista 1426 oli ensi­si­jai­seksi valit­tuja haku­koh­teita. Sekä ensi­si­jais­ten että koko­nais­ha­ki­ja­määrä kasvoi­vat edel­li­seen vuoteen verrattuna.

Amk-tutkin­toon johta­vista koulu­tuk­sista veto­voi­mai­sim­mat eli eniten haki­joita suhteessa aloi­tus­paik­koi­hin, olivat toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus, sosio­no­mi­kou­lu­tus sekä tieto­jen­kä­sit­te­lyn koulutus.

Kare­lian ylem­pien ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to­jen haki­ja­määrä kasvoi huomat­ta­vasti viime vuoteen verrat­tuna. Erityi­sesti haki­ja­mää­rän nousu näkyy Johta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen, Sosi­aali- ja tervey­sa­lan johta­mi­sen sekä Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­sen koulu­tuk­sissa, joissa kaikissa haki­ja­määrä kolmin­ker­tais­tui edel­li­siin hakui­hin verrattuna.

– Jatkossa kaikki Kare­lian suomen­kie­li­set ylemmät ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not opis­kel­laan koko­nai­suu­des­saan verkossa. Tämä mahdol­lis­taa paik­ka­riip­pu­mat­to­man opis­ke­lun, mikä sopii erityi­sesti työssä käyvien opis­ke­luun. On hienoa, että tämä näkyy meillä näin hienosti myös haki­ja­mää­rissä, kertoo rehtori Petri Raivo.

Amma­til­li­sella perus­tut­kin­noilla hake­nei­den määrä oli tänä vuonna samalla tasolla kuin yliop­pi­las­tut­kin­non suorit­ta­nei­den määrä. Kaikista haki­joista hieman yli kolmas­osa on pohjois­kar­ja­lai­sia, mutta myös uusi­maa­lai­set ja pohjois­sa­vo­lai­set hakijat ovat löytä­neet Kare­lian koulutustarjonnan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli kevään toisessa korkea­kou­lun yhteis­haussa 900 opis­ke­lu­paik­kaa, joista ylem­piin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toi­hin johta­via opis­ke­lu­paik­koja oli 210. Opis­ke­li­joita vali­taan koulu­tuk­siin useam­malla eri valin­ta­ta­valla, joista ylei­sim­mät ovat todis­tus­va­linta sekä kesä­kuun alussa järjes­tet­tävä AMK-valintakoe.

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen tulok­set julkais­taan viimeis­tään 4.7.2024. Opinnot alkavat elokuussa 2024.