Opin­näy­te­työn kirjoit­ta­mi­sen teho­vii­kon­lo­pusta tukea opin­näy­te­työn valmistumiseen

Kare­liassa on panos­tettu opin­to­jen loppu­vai­heen tuen vahvis­ta­mi­seen. Yksi uusi tuki­muoto on opin­näy­te­työn kirjoit­ta­mi­sen tehos­te­tut viikon­lo­put. Opis­ke­li­joi­den loppu­vai­heen tuki, ja varsin­kin opin­näy­te­työn kirjoit­ta­mi­sen ja sen loppuun saat­ta­mi­sen tuki, on Kare­lian eri toimi­joi­den yhtei­nen tehtävä.  Tässä artik­ke­lissa kuvaamme Kare­lian ensim­mäi­sen oppa­ri­vii­kon­lop­pun toteu­tusta syksyllä 2023.

Opin­näy­te­työ voi olla pelot­tava asia ja sen aloit­ta­mi­nen saattaa olla ylit­se­pää­se­mät­tö­män tuntui­nen. Jotkut opis­ke­li­jat ovat kerto­neet opin­näy­te­työn jännit­tä­neen jo opin­to­jen alusta asti laajuu­del­laan ja vaati­mus­ta­sol­laan. Opin­näy­te­työtä saate­taan pitää muihin opin­toi­hin verrat­tuna erilai­sena ja vaati­vam­pana tehtävänä.

Suurim­malla osalla opis­ke­li­joista opin­näy­te­työn prosessi etenee tavoit­teel­li­sesti ja työs­ken­tely sujuu vaivatta. Aina opin­näy­te­työ ei kuiten­kaan etene muun ryhmän kanssa samassa aika­tau­lussa, ja työs­ken­tely saattaa jopa pysäh­tyä koko­naan. Ryhmän voima tai ryhmä­paine tuo posi­tii­vista veto­voi­maa työn valmiiksi saami­selle varsin­kin opis­ke­li­joilla, joilla itseoh­jau­tu­vuus ja kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn on heikom­paa. Opis­ke­li­jat, joiden työ on jäänyt kesken, kokevat ahdis­ta­vaksi ensim­mäi­sen yhtey­den­o­ton ohjaa­vaan opet­ta­jaan tauon jälkeen. Ahdis­tus ei johdu opet­ta­jasta, vaan esimer­kiksi omasta epäon­nis­tu­mi­sen koke­muk­sesta, häpeän tunteista ja petty­myk­sestä omaan suori­tuk­seen. Tällai­set haas­teet tunnis­ta­malla voidaan ennal­taeh­käistä opin­näy­te­työn veny­mistä. Oikea-aikai­nen tuki ja opis­ke­li­jan tehos­tettu ohjaus tai mahdol­li­nen tuki­paja auttaa opin­näy­te­työn valmiiksi saamisessa.

Yhtei­söl­li­syy­den voimaa korkea­kou­luo­pin­noissa ei voi vähek­syä tai aliar­vioida. Yhtei­söl­li­syys ja vertais­ryhmä voivat antaa hanka­las­sa­kin opin­näy­te­työ­pro­ses­sissa tunteen, ettei ole yksin vaan samoja haas­teita kokee moni muukin opis­ke­lija. Vertai­suu­den ja yhtei­sön tuen kautta kirjoit­ta­mi­nen useim­mi­ten helpot­tuu ja mahdot­to­mak­si­kin koettu urakka etenee määrän­pää­hänsä. Keski­näi­nen tsemp­paa­mi­nen ja kannus­tus ovat myös tärkeitä taitoja kohti tule­vai­suu­den työelämään.

Toteu­tus syntyi monen toimi­jan yhteistyönä

Syksyn 2023 oppa­ri­vii­kon­loppu suun­ni­tel­tiin, käyn­nis­tet­tiin ja toteu­tet­tiin nopealla aika­tau­lulla usean eri toimi­jan yhteis­työnä. Kare­lian koulu­tus­pääl­li­köt orga­ni­soi­vat pajojen järjes­te­lyt ja käytän­nön toteu­tusta oli teke­mässä eri koulu­tusa­lo­jen opin­näy­te­työ­oh­jaa­jia, vies­tin­nän opet­ta­jia, kuraat­to­rit ja Joen­suun erilais­ten oppi­joi­den hanke­työn­te­kijä. Pajat olivat onnis­tu­neet ja saivat kiitosta osal­lis­tu­jilta, vaik­ka­kin myös kehit­tä­mis­koh­teita havait­tiin. Oppa­ri­vii­kon­lo­put toteu­tet­tiin hiukan erilai­silla toimin­ta­mal­leilla Kare­lian Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla.

Tikka­rin­teellä opis­ke­li­joita oli mukana 15 ja etäyh­tey­dellä 4. Ohjaa­jina toimi­vat eri alojen opet­ta­jat ja kuraat­tori, joista oli paikalla 2–4 henki­löä kerral­laan. Oppa­ri­vii­kon­loppu toteu­tet­tiin perjan­tai-illan ja lauan­tain aikana hybri­di­to­teu­tuk­sena. Työs­ken­te­lylle varat­tiin muutama luok­ka­tila ja tarjolle kahvia ja väli­pa­laa. Opet­ta­jat pystyi­vät ohjaa­maan henki­lö­koh­tai­sesti opis­ke­li­joita konkreet­ti­sissa ongel­ma­ti­lan­teissa sekä kampuk­sella että etäyh­tey­dellä. Myös kirjas­ton kokoel­mat olivat käytettävissä.

Wärt­silä-kampuk­sella oppa­ri­vii­kon­loppu järjes­tet­tiin perjan­tai-iltana lähi­to­teu­tuk­sena, jossa työs­tet­tiin opin­näy­te­työtä sekä henki­lö­koh­tai­sia opis­ke­lusuun­ni­tel­mia viikon­lo­pulle opparin edis­tä­mi­seksi. Opis­ke­li­joita mukana oli yhdek­sän ja ohjaa­jina toimi eri alojen opet­ta­jia sekä kuraat­tori. Perjan­taina opis­ke­li­jat saivat täsmä­oh­jausta opin­näy­te­työ­hönsä sekä vastauk­sia kielel­li­siin sekä tekni­siin haas­tei­siin. Kirjoit­ta­mi­seen ja oppa­ri­pro­ses­sin aika­tau­lut­ta­mi­seen vink­kejä toi Tule­vai­suu­den työkyky -hank­keen toimija.  Viikon­lo­pun jälkei­senä maanan­taina palat­tiin kokoa­vaan tapaa­mi­seen, jossa arvioi­tiin viikon­lo­pun työs­ken­te­lyn tulok­sel­li­suutta sekä työs­tet­tiin opin­näy­te­työn jatkosuunnitelmaa.

Työs­ken­tely kannus­ta­vassa ilma­pii­rissä auttaa eteenpäin

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja tapah­tu­man mark­ki­nointi tapah­tui opin­näy­te­työ­koor­di­naat­to­rei­den sekä opin­näy­te­työ- ja opinto-ohjaa­jien kautta. Tällä varmis­tet­tiin myös se, että ohjaa­jat pystyi­vät anta­maan konkreet­ti­sia ohjeita ja tavoit­teita viikon­lo­pun työs­ken­te­lylle. Opin­näy­te­työn sisäl­lön ohjaus tuli omilta ohjaa­jilta, viikon­lo­pun ohjauk­sessa pääpaino oli aloit­ta­mi­sen ja pitkä­jän­tei­sen kirjoit­ta­mi­sen tuke­mi­sessa. Täsmä­oh­jauk­sella opis­ke­li­jan pitkään­kin jumissa ollut työ käyn­nis­tyi ja työs­ken­tely pystyi jatku­maan tavoit­teel­li­sesti eteenpäin.

Yksi keskei­sin onnis­tu­mi­seen vaikut­ta­nut tekijä oli kannus­tava ilma­piiri ja tunne, että muutkin opis­ke­li­jat ovat samassa tilan­teessa. Kampuk­sella oli helppoa keskit­tyä pelkäs­tään opin­näy­te­työn teke­mi­seen koko sovittu työs­ken­te­ly­aika. Myös etäopis­ke­li­jat kertoi­vat, että pomo­doro-teknii­kalla rytmi­tetty opis­kelu auttoi keskittymiseen.

Opis­ke­li­joilta hyvää palautetta

Opis­ke­li­joita kerät­tiin palau­tetta viikon­lo­pusta, ja se oli erin­omaista. Kaikki opis­ke­li­jat kertoi­vat osal­lis­tu­mi­sen kirjoit­ta­mi­sen teho­vii­kon­lop­puun olleen hyödyl­listä: parhaita puolia oli työs­ken­te­lyyn saatu yksi­löl­li­nen ohjaus, yhtei­söl­li­syys ja vertais­tuki. Useissa vastauk­sissa kuvat­tiin, kuinka oppa­ri­vii­kon­lo­pussa pystyi pitkä­jän­tei­sesti keskit­ty­mään pelkäs­tään opinnäytetyöhön.

Kehit­tä­mi­si­deoina palaut­teissa nousi toive viikon­lop­pu­jen järjes­tä­mi­sestä useam­min. Tarve sekä lähi- että etäto­teu­tuk­selle on ilmei­nen ja lisäksi toivot­tiin mahdol­li­suutta järjes­tää tapah­tuma kirjas­ton tiloissa tai muussa viih­tyi­sässä ympä­ris­tössä. Yhtei­siä taukoja ja vuoro­vai­ku­tusta tauko­jen aikana toivot­tiin, samoin tietois­kuja eri aiheista. Tietois­kuja voisi olla esimer­kiksi teoriao­suu­den kirjoit­ta­mi­sesta, lähde­mer­kin­nöistä tai tiedonhausta.

Vastaa­jat suosit­te­li­vat opin­näy­te­työ­pa­jaa eri vaiheissa oleville opis­ke­li­joille. Suoran palaut­teen mukai­sesti “vink­kejä ja apua tarvit­see jokai­sessa työn vaiheessa”.

Oppa­ri­vii­kon­lo­put sään­nöl­li­seksi toiminnaksi

Yhtei­söl­li­set kirjoit­ta­mis­vii­kon­lo­put ovat jo nyt osoit­ta­neet tarpeel­li­suu­tensa. Opin­näy­te­työn teho­kir­joit­ta­mi­sen viikon­lop­pu­jen järjes­tä­mistä on jatkettu Kare­liassa vuoden 2024 aikana. Tapah­tu­mista kerä­tään koke­muk­sia, joiden perus­teella voidaan kehit­tää toteu­tus­ta­paa. Tästä on hyvä jatkaa uuden toimin­ta­ta­van vakiin­nut­ta­mista sään­nöl­li­sesti toteu­tet­ta­vaksi tapah­tu­maksi sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opin­to­jen loppu­vai­heen tuke­mi­sessa tarvi­taan useiden eri toimi­joi­den yhteis­työtä, josta oppa­ri­vii­kon­loppu on hyvä esimerkki. Hyödyl­li­seksi on koettu mm. eri alojen opet­ta­jien ja ohjaa­jien tarjoama tuki sekä kirjas­ton tiedon­han­kin­nan ohjaus. Tule­vai­suu­den työkyky -hank­keen kautta työpa­joi­hin on saatu mukaan Joen­suun Erilais­ten oppi­joi­den osaa­mista ja myös kuraat­to­rit toimi­vat oppa­ri­vii­kon­lo­puissa hank­keen toimi­joina. Kare­liassa jatke­taan yhdessä opin­to­jen loppu­vai­heen tuen ohjauk­sen kehit­tä­mistä sekä opin­to­jen saavu­tet­ta­vuu­den parantamista.

Tule­vai­suu­den työkyky – Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­ky­vyn ja opin­to­jen edis­tä­mi­nen digi­taa­li­suutta hyödyn­täen -hanke on EU:n osara­hoit­tama ja sen toiminta-aika on 1.8.2023-31.7.2026. Hank­keen toteut­ta­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Joen­suun seudun erilai­set oppijat ry ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tulevaisuuden työkyky hankkeen toteuttajien ja rahoittajien logot

Kirjoit­ta­jat:

Leena Hiltu­nen, opin­to­ku­raat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Päivi Laak­ko­nen, opin­to­ku­raat­tori, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Johanna Luos­ta­ri­nen, opinto-ohjaaja, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Freepik