Opinto-ohjaus Kare­liassa: Avain(ko) menes­tyk­seen ja tule­vai­suu­den urapolkuihin

Opinto-ohjaus on olen­nai­nen osa Kare­liaa, sillä se tukee opis­ke­li­joi­den opin­to­jen edis­ty­mi­sessä, auttaa heitä löytä­mään omat vahvuu­tensa ja ohjaa heidät kohti tule­vai­suu­den urapol­kuja. Opinto-ohjaus on erityi­sen tärkeää, sillä koulu­tus kaikilla koulu­tus­aloilla on suun­nattu tiiviisti työelä­män tarpei­siin. Tämä teksti käsit­te­lee opinto-ohjauk­sen merki­tystä Kare­liassa, sen haas­teita ja mahdollisuuksia.

Opinto-ohjauk­sen merki­tys Kareliassa

Kare­lian keskei­nen tavoite on valmis­taa opis­ke­li­jat työelä­mään anta­malla heille käytän­nön­lä­heistä ja sovel­ta­vaa koulu­tusta. Opinto-ohjaus tukee tätä tavoi­tetta autta­malla opis­ke­li­joita ymmär­tä­mään oman koulu­tus­oh­jel­man tarjoa­mat mahdol­li­suu­det, tunnis­ta­maan henki­lö­koh­tai­set kiin­nos­tuk­sen kohteet ja vahvuu­det sekä kehit­tä­mään tarvit­ta­via taitoja tule­vai­suu­den uraa varten. Opinto-ohjaaja muiden toimi­joi­den ohella auttaa opis­ke­li­joita navi­goi­maan oppi­mi­sen järjes­tel­missä, suun­nit­te­le­maan opin­to­jensa etene­mistä ja valit­se­maan oikeat opinnot täyden­tä­viin opin­toi­hin. He autta­vat oppi­joita myös harjoit­te­luun ja opin­näy­tettä koske­vissa pohdin­noissa ja kysymyksissä.

Haas­teena lisään­tyvä ohjauk­sen tarve

Vaikka opinto-ohjaus on keskei­sessä roolissa opis­ke­li­joi­den tuke­mi­sessa, se kohtaa myös haas­teita. Nämä haas­teet liit­ty­vät resurs­sien, kuten ohjaa­jien ajan ja saata­vuu­den, puut­tee­seen. Suuri opis­ke­li­ja­määrä verrat­tuna opinto-ohjaa­jien määrään ja vähin­tään­kin käytet­tä­vissä olevat aika­re­surs­sit vaikeut­ta­vat henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen tarjoa­mista jokai­selle opis­ke­li­jalle siinä määrin, mitä tarvetta on. Tarve lisään­tyy enti­ses­tään. Mitä tässä voi tehdä? Kerro sinä. Lisäksi opis­ke­li­joi­den tarpeet, moti­vaa­tio­as­teet, ajoi­tuk­set ja tavoit­teet vaih­te­le­vat suuresti, mikä tekee yksi­löl­li­sen ohjauk­sen tarjoa­mi­sesta erit­täin haas­ta­vaa. Pitää olla monio­saaja ja -ajaja kaiken aikaa.

Tavoit­teena oikea-aikai­nen ohjaus sitä tarvitsevalle

Huoli­matta haas­teista, opinto-ohjauk­sessa on myös paljon mahdol­li­suuk­sia. Tekniikka ja sen tuomat mahdol­li­suu­det lisää­vät tapoja tarjota ohjausta moni­puo­li­sem­min. Esimer­kiksi verk­ko­poh­jai­set ohjaus- ja neuvon­ta­pal­ve­lut autta­vat ilman muuta opis­ke­li­joita löytä­mään tietoa ja tukea itse­näi­sesti. Kaikille tämä ei tietysti sovi. Ryhmä­oh­jaus ja työpa­jat ovat myös hyödyl­li­siä, sillä ne tarjoa­vat opis­ke­li­joille mahdol­li­suu­den oppia toisil­taan ja verkos­toi­tua, joka on tärkeä taito tämän päivän työelä­mää ajatel­len. Näihin ei luon­nol­li­ses­ti­kaan osal­listu kaikki tarvit­se­vat, joten väliin putoa­via on aina. Myös erilai­set yhteis­työt neuvonta- ja tuki­pal­ve­luja tarjoa­vien yhdis­tys­ten ja yhtei­sö­jen kanssa tarjoaa opis­ke­li­joille mahdol­li­suuk­sia moniin arvok­kai­siin oppi­mis­ko­ke­muk­siin ja yhteis­työ­ku­vioi­hin osal­lis­tu­mi­sen. Keskeistä mahdol­li­suuk­sien saavut­ta­mi­sessa näyttää olevan ohjauk­sen kohden­tu­mi­nen juuri oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle. 


Kirjoit­taja:

Maarit Igna­tius, opinto-ohjaaja, opet­taja, median koulu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­lin kansi­kuva: Pexels / Zen Chung