Kare­liassa kisail­laan Super­Nurse -titte­listä perjan­taina 17.5.2024

Hoitoala on naut­ti­nut viime vuodet pääasiassa nega­tii­vi­sesta julki­suu­desta. Sairaan­hoi­ta­jat vaih­ta­vat alaa ja haki­ja­mää­rät sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­siin ovat koko ajan laske­neet. Alan tärkey­den myöntää kaikki ja sen yhteis­kun­nal­li­nen merki­tys koros­tui koronan myötä entisestään.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa ollaan haluttu päästä pois nega­tii­vi­suu­den kier­teestä ja koros­taa alan posi­tii­vi­sia puolia. Tästä syntyi Kare­lian oma Super­Nurse –kilpailu, joka toteu­tet­tiin ensim­mäistä kertaa keväällä 2023. Tapah­tuma syntyi kansain­vä­li­sen sairaan­hoi­ta­ja­päi­vän vieton pohjalle. Kansain­vä­listä sairaan­hoi­ta­ja­päi­vää on vietetty vuodesta 1965 asti ja sen paikaksi on vakiin­tu­nut hoito­työn äidin, Florence Nigh­tin­ga­len synty­mä­päivä, 12.5.

– Tänä keväänä päivä osui sunnun­tai­hin, joten päätimme yhden päivän juhli­mi­sen sijaan viettää koko­naista viikkoa juhlis­taen sairaan­hoi­ta­juutta. Ja viikko huipen­tuu Super­Nurse-kisai­luun perjan­taina 17.5.2024, kertoo lehtori Petri Ronkainen.

Super­Nurse -kisassa Kare­lian sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat kilpai­le­vat neljän hengen jouk­kueissa hoita­mi­sen taitoja ja tiimi­toi­min­taa vaati­vissa, kink­ki­sissä – mutta haus­koissa – tehtä­vissä. Kilpai­luun osal­lis­tu­mi­nen on vapaa­eh­toista ja osal­lis­tu­ja­tii­mit suorit­ta­vat kisaan valmis­tau­tu­mi­seen oman opin­to­jak­son. Kilpai­lun kanta­vana teemana ja tausta-ajatuk­sena on poti­las­tur­val­li­suu­den varmis­ta­mi­nen. Tämän vuoden lisä­tee­mana on koko­nais­val­tai­nen hyvin­vointi. Super­Nurse ei enää ainoas­taan osaa paljon temp­puja, vaan huoleh­tii myös itses­tään ja muista.

– Toteu­tamme tapah­tu­man yhtei­senä ponnis­tuk­sena Kare­lian hoito­työn opet­ta­jien, opis­ke­li­joi­den ja kentän toimi­joi­den kanssa. Viime vuonna näimme, miten hyvin osaamme toimia yhdessä, joten tänä vuonna kentän toimi­joi­den osuutta on vielä kasva­tettu, jatkaa Petri Ronkainen.

Yhteis­työ­ta­hoina tapah­tu­massa on Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Tehy, Siun Sote, Maakun­ta­liitto, Pohjois-Karja­lan Pelas­tus­lai­tos, Puolus­tus­voi­mat, MPK, Attendo, Esperi, Mainio­ko­dit, FinFami, Siun sote Hyke -hanke ja opis­ke­li­ja­kunta Kaste.

– Viime vuonna näimme rasteilla hienoa heit­täy­ty­mistä ja tiimi­hen­keä. Erityi­sesti ilah­dutti tiimien tsemp­pi­huu­dot ja se, että rastien jälkeen tiimit kävivät vilkasta reflek­toin­tia siitä, miten meni, mitä tehtiin hyvin, miten voitai­siin paran­taa. Oppi­mista tapah­tui rasteilla huimasti – välillä virhei­den ja kanta­pään kautta, mutta koko ajan turval­li­sesti ja hyvillä mielin.

Toivo­tamme päivään terve­tul­leiksi kaikki ketkä vaan paikalle pääse­vät! Tänä vuonna seuraa­jien ei tosin tarvitse tyytyä kannus­ta­maan, vaan halu­tes­saan voi ottaa seuraa­jien leima­pas­sin ja lähteä rohkeasti kier­tä­mään seuraa­jien omaa tehtävärataa.

  • Aika: perjan­tai 17.5.2024
    • Yhtei­nen aloitus klo 9.00 alkaen
    • Kilpai­luaika ja seuraa­jien rastit klo 10 – 14
    • Loppu­kil­pailu klo 14.15 >
  • Paikka: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne-kampus, Tikka­rinne 9, Joensuu.