Opis­ke­li­jat töihin Kare­lian TKI-hank­kei­siin uuden projek­ti­työn­te­ki­jä­po­lun kautta

Opis­ke­li­jan TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku on uuden­lai­nen toimin­ta­malli opis­ke­li­joi­den työl­lis­tä­mi­seen Kare­lian tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­keissa. William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiön rahoit­ta­massa Opis­ke­li­jan TKI-kehit­tä­jä­polku In house -uraoh­jel­man avulla -hank­keessa syntyi malli, joka tarjoaa Kare­lian valmis­tu­ville opis­ke­li­joille mahdol­li­suu­den tehdä harjoit­telu, opin­näy­te­työ ja projek­ti­työn­te­ki­jän työteh­tävä Kare­lian TKI-hank­keissa. Hank­keen aikana luotiin myös TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän rekry­toin­ti­pro­sessi, pereh­dy­tys­käy­tän­nöt ja polkuun nivottu uraohjausmalli.

TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polku

Kare­lian TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polku sisäl­tää seuraa­vat vaihtoehdot:

A) Projek­ti­työ Kare­lian projek­tissa: Opis­ke­lija voi siirtyä projek­ti­työ­hön työsuh­tee­seen opin­to­jen loppu­vai­heella / valmistuttuaan.

 B) Palka­ton harjoit­telu ennen projek­ti­työtä: Opis­ke­lija voi suorit­taa aluksi palkat­to­man harjoit­te­lun projek­tissa ja sitten siirtyä projek­ti­työ­hön työsuhteeseen.

 C) Opin­näy­te­työ: Opis­ke­lija voi tehdä opin­näy­te­työn projek­tin toimek­sian­tona ja sen lisäksi työs­ken­nellä projek­tissa työsuhteessa.

 D) Kaikki kolme osaa: Opis­ke­lija voi suorit­taa aluksi palkat­to­man harjoit­te­lun, tehdä opin­näy­te­työn projek­tille ja jatkaa projek­ti­työn­te­ki­jänä työsuhteessa.

Projek­ti­työn­te­ki­jän tehtä­vät ovat palkal­li­sia ja tehtä­viin kuuluu muun muassa hanke­suun­ni­tel­man mukai­set tehtä­vät. Yleensä ne ovat avus­ta­via tehtä­viä, kuten hank­keen toteu­tus- ja vies­tin­tä­teh­tä­viä. Tehtä­viin voi kuulua esimer­kiksi sisäl­lön tuot­ta­mi­nen hank­keen some­ka­na­viin tai osal­lis­tu­mi­nen tapah­tu­mien organisointiin.

Projek­ti­työn­te­ki­jän tehtä­vän lisäksi polkuun kuuluu vapaa­eh­toi­nen uraval­men­nus, joka on integroitu osaksi pereh­dy­tystä. Uraval­men­nus­teh­tä­vät ovat liitetty osaksi Kare­lian Intro-pereh­dy­tys­oh­jel­maa. Uraval­men­nusta on kehi­tetty yhteis­työssä Kare­lian urapal­ve­lui­den asian­tun­ti­joi­den kanssa. Jatkossa Opis­ke­li­joi­den TKI-projek­ti­työn­te­kijä polusta vastaa­vat Kare­lian urapalvelut.

Uraoh­jausta projek­ti­työn rinnalla

Kare­lian urapal­ve­lut on suun­nattu palve­le­maan Kare­lian tutkinto-opis­ke­li­joita. Palve­lui­den tavoit­teena on tukea opis­ke­li­jaa siir­ty­mään työelä­mään tai jatko-opin­toi­hin opin­to­jensa jälkeen. Opis­ke­li­joille tarjo­taan henki­lö­koh­taista uraval­men­nusta ja matalan kynnyk­sen päivys­tys­pal­ve­luja. Urapal­ve­lui­den kanssa voi myös etsiä harjoit­telu- ja työpaik­koja sekä opin­näy­te­työn aiheita.

TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­pol­kuun luotiin oma uraoh­jaus­malli, joka sisäl­tää henki­lö­koh­tai­sia tapaa­mi­sia uraval­men­ta­jan kanssa sekä itse­näi­siä tehtä­viä Intro-pereh­dy­tys­jär­jes­tel­mässä. Yhteis­työssä Kare­lian urapal­ve­lui­den Intro-järjes­tel­mään luotiin projek­ti­työn­te­ki­jöille oma pereh­dy­tys­pohja: ”TKI-projek­ti­työn­te­kijä ja uraval­men­nus”, johon on lisätty uraval­men­nuso­suus muun pereh­dy­tyk­sen lisäksi. Uraval­men­nus on suosi­tel­ta­vaa mutta vapaa­eh­toista. Esihen­kilö päättää, voiko uraval­men­nuk­seen käyttää työai­kaa ja minkä verran, vai tapah­tuuko se työajan ulkopuolella.

Selkeät ohjeis­tuk­set opis­ke­li­joille ja henkilöstölle

Projek­ti­työn­te­ki­jän tehtä­vät julkais­taan Tuudon työn­ha­ku­ka­na­vassa, niitä haetaan Kunta­rek­ryssä ja mark­ki­noi­daan Kare­lian some­ka­na­vissa. Hank­keen aikana onkin haluttu lisätä Kare­lian opis­ke­li­joi­den tietoa Tuudon työn­ha­ku­ka­na­vasta. Muuten­kin sen seuraa­mi­nen on opis­ke­li­joille hyödyl­listä koska sieltä voi löytyä tärkeä harjoit­te­lu­paikka tai työpaikka.

Opis­ke­li­joita varten tehtiin oma Thinglink-esitys. Se toimii opis­ke­li­joille moni­puo­li­sena tiedon­läh­teenä sekä mark­ki­noin­ti­ta­pana projek­ti­työn­te­ki­jä­po­lusta, Kare­lian urapal­ve­luista, TKI-toimin­nasta ja Tuudosta. Thinglink-esitys on saata­villa opis­ke­li­joille suomeksi ja englan­niksi.

Jokai­sessa hanke­val­mis­te­lussa arvioi­daan, voiko hank­kee­seen suun­ni­tella ja resur­soida projek­ti­työn­te­ki­jän tehtä­vän Kare­lian valmis­tu­mis­vai­heessa olevalle tai juuri valmis­tu­neelle opis­ke­li­jalle. Hanke­val­mis­te­lun aikana huomioi­daan myös, voiko Kare­lian valmis­tuva opis­ke­lija tehdä hank­keessa palkat­to­man harjoit­te­lunsa ja/tai opin­näy­te­työnsä ennen työsuhdetta.

Hank­keen aikana henki­lös­tö­hal­lin­nassa ja TKI:ssa laadit­tiin projek­ti­työn­te­ki­jän tehtä­vän­kuva sekä tehtävä- ja palk­kaus­taso, jota Kare­liassa ei aiemmin ollut.

Projek­ti­työn­te­ki­jän rekry­toin­ti­pro­ses­sia kehi­tet­tiin “kevyem­mäksi” yhdessä Kare­lian henki­lös­tö­pal­ve­lui­den kanssa. Rekry­toin­ti­pro­sessi jäljit­te­lee pitkälti jo olemassa ollutta rekry­toin­ti­pro­ses­sia, muuta­min poik­keuk­sin. Rekry­toin­ti­pro­ses­sia muokat­tiin niin että, se sopii projek­ti­työn­te­ki­jöi­den rekry­toi­mi­seen. Henki­lös­tölle, erityi­sesti projek­ti­pääl­li­köille ja hanke­val­mis­te­li­joille tehtiin oma ohje ja prosessikuvaus.

Haku­pro­sessi toteu­te­taan Kunta­rek­ryn kautta. Opis­ke­li­joille suun­nat­tuja projek­ti­työn­te­ki­jän paik­koja mark­ki­noi­daan myös Tuudon työn­ha­ku­ka­na­vassa. HR-tiimi vastaa Kunta­rek­ryn ilmoi­tuk­sen laadin­nasta, projek­ti­pääl­likkö Tuudossa ilmoittamisesta.

Tarkem­pia ohjeita hanke­val­mis­te­lusta ja rekry­toin­ti­pro­ses­sista on kirjattu henki­lös­tölle suun­nat­tuun ohjeis­tuk­seen, joka on toteu­tettu myös Thinglink-esityk­senä.

Pilo­toin­nista pysy­väksi toimintamalliksi

Huhti­kuussa 2024 käyn­nis­tyi Kare­liassa opis­ke­li­jan TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­po­lun viral­li­nen lansee­raus pilo­toin­nin jälkeen. Lansee­rauk­sessa tiedo­te­taan mm. Kare­lian opetus­hen­ki­lös­töä ja koulu­tus­pääl­li­köitä, jotta he voivat kertoa mallista omien koulu­tus­tensa opis­ke­li­joille. Lisäksi tiedo­te­taan muulle henki­lös­tölle, erityi­sesti hanke­val­mis­te­li­joille, mihin hank­kei­siin projek­ti­työn­te­ki­jöi­den tehtä­viä voi kirjoittaa.

Huomioi­malla opis­ke­li­jat projek­ti­työn­te­ki­jöinä jo TKI-projek­tien budje­toin­nissa luodaan kansal­li­sesti uutta mallia, jota myös muut ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat hyödyn­tää. Samalla raken­ne­taan korkea­kou­lun sisäi­nen uraval­men­nus­malli ja integroi­daan sen osaksi talon HR-järjes­tel­mää ja käytänteitä.

TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polun avulla vahvis­te­taan opis­ke­li­joi­den sujuvaa siir­ty­mistä työelä­mään ja vasta­taan entistä parem­min alueen yritys­ten ja työnan­ta­jien työvoi­ma­tar­pei­siin. Jatkossa Kare­lian urapal­ve­lut vastaa­vat opis­ke­li­joi­den TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­po­lusta yhdessä Kare­lian TKI-tuki­pal­ve­lui­den kanssa.

Tavoit­teena on, että Kare­li­aan syntyy syste­maat­ti­nen tapa suun­ni­tella TKI-projek­teja niin, että pystymme korkea­kou­luna yhä parem­min kasvat­ta­maan maakun­nan tarvit­se­mia asian­tun­ti­joita.  Ensim­mäi­nen oman alan työpaikka on jokai­selle vasta­val­mis­tu­neelle merkit­tävä, ja tärkeä alku oman uran raken­ta­mi­selle.  Kare­lian TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polku voikin osal­taan edistää opis­ke­li­joi­den sijoit­tu­mista työelämään.


Kirjoit­ta­jat:

Laura Kekäle, koulu­tus­suun­nit­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Nick Page / Unsplash