Skill lab – hoitotyön taitopajat opiskelijoiden määräajassa valmistumisen tukena

Hoitotyön koulutusohjelmissa käytännön taitojen harjoittelu on tärkeässä osassa ja opintoihin kuuluu lukukausittain erilaisia klinikkatunteja sekä näyttökokeita, joissa vaaditaan läsnäoloa. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2024, Laukkanen 2020). Läsnäoloa vaativien tuntien korvaamismahdollisuuksien odottaminen ja järjestely on muodostunut opinnoissa etenemisen hidasteeksi ja jopa määräajassa valmistumisen esteeksi.

“Miulta puuttuu noi yhdet klinikkatunnit ku olin kipeenä ja pitäs nyt keväällä valmistua.”

Pilotoimme Karelian hoitotyön koulutusohjelmassa syksyllä 2023 sekä keväällä 2024 yhteensä neljä erillistä Skill lab -päivää, joissa opiskelijat ovat voineet korvata klinikkatuntien poissaoloja, suorittaa näyttökokeita sekä kerrata ja syventää käytännön taitojaan ohjatusti. Skill lab -päivien tavoitteena oli tukea opiskelijoiden opinnoissa etenemistä, määräajassa valmistumista ja työelämän kannalta tärkeiden kliinisten taitojen harjoittelua ohjatussa oppimisympäristössä.

Skill lab -päiville on tarvetta

Opiskelijoiden poissaolojen korvaaminen on osoittautunut ajoittain haasteelliseksi seuraavien samansisältöisten klinikkatuntien tai näyttöjen ollessa vasta seuraavalla lukukaudella. Haasteena on ollut myös opintosuunnitelmien vaihtuminen, sillä osa klinikkatunneista on uudessa opintosuunnitelmassa joko muuttunut toiseen muotoon tai jäänyt kokonaan pois.

Eri lukukausien opiskelijat ovat tuoneet esille lähiopetustunneilla haasteet päästä korvaamaan puuttuvia klinikkatunteja; osallistumista korvaaville tunneille on hankaloittanut päällekkäisyydet muiden läsnäoloa vaativien opetusten ja käytännön harjoittelujaksojen kanssa. Opintojaksoihin sisältyvät klinikkatunnit ovat joidenkin opiskelijoiden mielestä liian vähäisiä ja opiskelijat ovat toivoneet enemmän mahdollisuuksia harjoitella käytännön taitoja koululla opettajan ohjauksessa.

Syksyllä 2023 järjestettiin ensimmäinen ennakkoilmoittautuminen Skill lab -päiviin Webpropol-kyselyn avulla. Ilmoittautumislinkkiä jaettiin ja Skill lab -päivän mainontaa tehtiin sähköpostitse kaikille hoitotyön koulutusohjelmassa opiskeleville opiskelijoille ja lisäksi hyödynnettiin Karelia sairaanhoitajaksi – Instagram-tiliä. Ilmoittautuneilla opiskelijoilla oli kaikilla vähintään yksi klinikkatuntikokonaisuus tai näyttö suorittamatta, joillakin opiskelijoilla suorituksia puuttui jopa neljältä eri lukukaudelta. Ilmoittautumisten määrä ja opiskelijoiden esille tuomat toiveet opetussisällöistä vahvistivat ajatusta Skill lab -päivien tarpeellisuudesta.

Skill lab -päivien toteutus

Skill lab -päivien sisällöt suunniteltiin opiskelijoiden ennakkoilmoittautumisten perusteella. Sisältöjen suunnittelussa huomioitiin käytettävissä oleva aika ja opetussuunnitelmassa olevien klinikkatuntien sekä näyttöjen kesto. Skill lab -päivässä suoritettu tuntien korvaaminen tuli olla realistisessa suhteessa muiden opiskelijoiden suorittamaan kokonaisuuteen. Skill lab -päivät toteutuivat kahtena kuuden tunnin mittaisena päivänä, joissa toimintaa ohjaamassa oli kaksi opettajaa. Lisäksi saimme molemmilla lukukausilla opettajan päiväksi ottamaan vastaan korvaavia suorituksia näytteenotosta ja vierianalytiikasta.

Syksyllä ja keväällä toteutuneissa Skill lab -päivissä oli sisältöä muun muassa seuraavista aiheista: hoitotaito, 2. ja 4. lukukausien rakenteinen kirjaaminen, ikääntyneiden hoitotyö, sisätautien hoitotyö, kirurginen hoitotyö, lääke- ja nestehoidon osaaminen sekä näytteenotto ja vierianalytiikka. Skill lab -päivissä oli toisin sanoen mahdollista korvata tai harjoitella eri sisältöjä 1. -6. lukukausilta. Opiskelijoita ohjeistettiin valmistautumaan Skill lab -päiviin kertaamalla ilmoittamiaan opintosisältöjä ennakkoon, sillä päivien aikana ei enää ollut mahdollista pitää opettajajohtoisia luentoja eri aiheista.

Opiskelijoiden ilmoittautumisten perusteella tarvittavia klinikkatunteja ja näyttöjä varten oli suunniteltu opiskelijoille tehtävät tai potilas-caset, joiden avulla opiskelijat pääsivät itsenäisesti etenemään erilaisia taitoja harjoitellen ja soveltaen. Eri ryhmien ja lukukausien opiskelijat pääsivät tekemään yhteistyötä sekä miettimään monipuolisia hoitotilanteita yhdessä. Tehtävissä edetäkseen oli opiskelijoiden kerrottava opettajille havaintonsa, valitsemansa toimintamallit ja näytettävä osaamisensa vielä käytännössä. Opiskelijoiden työskentelyä arvioitiin ennalta suunniteltujen kriteerien mukaisesti. Mitä pidemmällä opiskelijat olivat opinnoissaan, sitä enemmän soveltamiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja heiltä vaadittiin, jotta he pääsivät tilanteissa eteenpäin.

Skill lab -päiviin ilmoittautui syksyllä 2023 39 opiskelijaa, joista paikalle saapui 26. Kahden Skill lab -päivän tuloksena oli 25 korvattua opintosuoritusta ja lisäksi kaksi opiskelijaa kävi harjoittelemassa käytännön hoitotoimia. Kevään 2024 Skill lab -päiviin ilmoittautui 30 opiskelijaa ja paikalle saapui 18. Kevään tulos oli 15 korvattua opintosuoritusta ja 7 opiskelijaa kävi kertaamassa tai harjoittelemassa korvaajien mukana.

Harjoitusosasto, jossa hoitosänky ja nukke. Sängyn ympärillä kolme opiskelijaa
Tiimityöskentelyä Skill lab -päivässä. (Kuva: Tanja Hirvonen)

Opiskelijoiden palautteet Skill lab -päivistä

Skill lab -päiviin osallistuneilta opiskelijoilta kerättiin palautetta Webropol-kyselyn avulla. Päiviin osallistuneista 44 opiskelijasta palautekyselyyn vastasi 36 opiskelijaa. Väittämien ”Skill lab -päivien toteutus oli mielestäni onnistunut” ja ”Skill lab -päivät tukivat opinnoissani etenemistä” kanssa täysin samaa mieltä oli 92 % vastaajista. Loput 8 % osallistujista oli vastannut näihin väittämiin olevansa samaa mieltä. Väittämästä ”Skill lab -päivät vahvistivat osaamistani” 86% osallistujista oli täysin samaa mieltä ja 14 % oli samaa mieltä. `Suosittelisin Skill lab -päiviä muillekin opiskelijoille´ väittämään 89 % osallistujista vastasi olevansa täysin samaa mieltä ja 11 % oli samaa mieltä.

Avoimissa vastauksissa opiskelijat antoivat myönteistä palautetta Skill lab -päivien tuomasta joustavuudesta opintojen suorittamisessa ja mahdollisuudesta suorittaa pakollisia klinikkatunteja ennen seuraavaa lukukautta.

Oli kiva saada kerrata käytyjä asioita ja oli helpottava saada käytyä niitä asioita joiden tunneilta joutunut olemaan poissa. Opettajat olivat ihanasti apuna koko ajan 🙂

Skill lab -päivien oppimisympäristöt, ilmapiiri ja toteutus koettiin oppimista tukeviksi ja turvallisiksi. Lisäksi opiskelijat kokivat soveltavat tehtävät sopivan haastaviksi ja hyödyllisiksi.

Hyvä, monipuolisesti rakennettu päivä! Kiitos! Sai haastaa itseään turvallisessa ilmapiirissä.

Kertauksessa oli hyvin yhdistetty tapauksiin niin kirurgian asioita, kuin lääke/nestehoidon asioita. Sai soveltaa oppimaansa, kuten oikeassa työelämässä. Kun tehtiin tapaukset kolmen ryhmänä, saatiin yhdessä pohtia mitä pitää tehdä ja jokainen osasi aina jotain, mitä toinen ei ehkä muistanut. Saatiin siis tehtyä tapauksen hoito monipuolisesti.

Palautekyselyyn vastanneista opiskelijoista yksi esitti kehittämistoiveen teoriaopetuksen lisäämisestä Skill lab -päiviin. Muiden opiskelijoiden palautteissa nousi esille onnistunut toteutus ja järjestelyt tai opiskelijat kommentoivat, ettei tarvitse muuttaa mitään.

Minusta päivä oli juuri sopiva ja minulle tarvittavat sisällöt. Päivä oli toteutettu hyvin.

Vapaan sanan osiossa opiskelijat jatkoivat myönteisen palautteen antamista ja toivat esille kiitollisuuden siitä, että rästiin jääneet klinikkatunnit ja / tai näytöt sai sujuvasti suoritettua. Opettajien ohjauksen määrä ja suoritettavat tehtävät koettiin sopiviksi ja oppimista tukeviksi. Vastaajista kuusi nosti esille tarpeen Skill lab -päivien toteuttamisesta tulevillakin lukukausilla ja toivoivat päivien lisäämistä jo ennakkoon lukujärjestyksiin.

Tällaisia soveltavia tehtäviä ehdottomasti lisää. Joutuu pohtimaan isompaa kokonaisuutta ja sitä, miksi valitsee erilaisia toimintatapoja ja hoitotarvikkeita. Antaa valmiuksia työelämään.

Opettajat ottivat hyvin huomioon osaamiseni. Kannustivat oppimaan ja opettivat hyvin. Opettajat olivat sopivan rentoja. Päivä oli mahtava!

Toivottavasti tämmöiset päivät jäävät lukujärjestykseen ja niitä olisi, ovat todella hyödyllisiä! 🙂

Joustavuutta opinnoissa etenemiseen

Skill lab -päivät osoittautuivat omien kokemustemme ja opiskelijoiden palautteen perusteella tehokkaaksi tavaksi tukea hoitotyön opiskelijoiden käytännön taitojen oppimista ja kehittymistä. Päivät tarjosivat joustavan ja opiskelijalähtöisen tavan korvata poissaoloja sekä tarjosivat mahdollisuuden kerrata jo aiemmin opittuja kliinisiä taitoja.

Jatkossa Skill lab -päivät olisi tärkeää saada lukujärjestyksiin jo hyvissä ajoin. Tulevaisuudessa tulee pyrkiä laajentamaan taitopajojen sisältöjä, jotta voidaan varmistaa niiden vastaavan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden oppimistarpeisiin. Taitopajoja tulee kehittää opiskelijoiden tarpeiden ja palautteen pohjalta, jotta entistä useammat opiskelijat voisivat hyötyä niistä ja valmistua määräajassa.


Kirjoittajat:

Tanja Hirvonen, opettaja, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Juha Pesonen, opettaja, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Petri Ronkainen, lehtori, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu