shutterstock 739769911 netti

Älyk­käästi töihin – projektiosaajakoulutus


Projek­tio­saa­jaksi!

Älyk­käästi töihin-projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuk­sen tavoit­teena on kehit­tää valmiuk­sia ja taitoja tule­vai­suu­den projekti- ja tiimi­työ­osaa­mi­sesta. Koulu­tuk­sessa täyden­nät osaa­mista, jota työelä­mässä tarvi­taan nyt ja tulevaisuudessa.

Projek­tio­sa­jaa­kou­lu­tus on tarkoi­tettu eri alojen korkea­kou­lu­te­tuille työt­tö­mille tai työt­tö­myy­su­han alai­sille työn­ha­ki­joille. Kyseessä on uuden­lai­nen työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen toteu­tus­malli, joka perus­tuu tiimi­pe­da­go­giik­kaan. Valmen­ta­jana toimii Kare­lian Y-akate­mian tiimi­val­men­taja, joka muiden valmen­nuk­seen osal­lis­tu­vien asian­tun­ti­joi­den kanssa sparraa sinua tule­vai­suu­den projek­ti­työ­hön. Koulu­tus käyn­nis­te­tään yhtei­sellä WorkS­mart -Älyk­käästi töihin osiolla, jonka aikana kirkas­tat urata­voit­teesi. Käytös­säsi on myös henki­lös­tö­pal­ve­lu­rat­kai­suja tarjoa­van Eezy VMP Joen­suun tarjoama työn­ha­ku­pal­velu- ja asiantuntijaohjaus.

Koulu­tus­ko­ko­nai­suus (30 op) sisäl­tää seuraa­vat osiot: 

  • WorkS­mart-Älyk­käästi töihin -valmennus
  • Projek­tio­saa­mi­nen sekä kette­rän kehi­tyk­sen työka­lut ja menetelmät
  • Harjoit­telu työelä­män projek­teissa ja tiimi­pe­da­go­gi­set dialogit
  • Työhön sijoit­tu­mi­nen

Hankit käytän­nön työko­ke­musta projek­ti­työstä harjoit­te­lu­jak­solla. Pääset tapaa­maan työnan­ta­jia ja projek­ti­toi­mi­joita yrity­stref­fien ja varjos­ta­mi­sen muodossa. Koulu­tus voi johtaa myös oman yrityk­sen perus­ta­mi­seen tai osuus­kun­ta­toi­mi­juu­teen. Jos valit­set yrit­tä­jyys­po­lun, Karelia-amk tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den toimia Kare­lian Y-akate­miassa yrittäjänä/osuuskuntatoimijana koulu­tuk­sen jälkeen 80 päivän ajan.

Koulu­tuk­sen kesto on 120 pv, joka toteu­te­taan kahdessa jaksossa. Ensim­mäi­nen jakso maalis-kesäkuu (70pv) ja kesä­tauon jälkeen toinen jakso jatkuu ajalla elo-lokakuu (50pv). Opinnot toteu­te­taan koro­na­ra­joit­teet huomioi­den lähi- tai etäto­teu­tuk­sena. Osa opin­noista on mahdol­lista opis­kella etänä.

Projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuk­sen ohessa sinulla on mahdol­li­suus syven­tää osaa­mis­tasi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­noilla maksuttomasti. 

Tuumasta toimeen – tiimistä töihin, on projek­tio­saa­jien motto. Kare­liassa on saatu mainioita tulok­sia tiimi­pe­da­go­gi­sen ja ratkai­su­kes­kei­sen valmen­ta­mi­sen mene­tel­mästä. Osal­lis­tu­jat moti­voi­tu­vat, rohkais­tu­vat ja akti­voi­tu­vat valmen­nuk­sessa ja luot­ta­mus omaan osaa­mi­seen kasvaa. Niillä eväillä on hyvä lähteä työelä­mään, kertoo vastuu­val­men­taja Daniel Bågeberg.

Lisä­tie­toja

valmen­taja Daniel Båge­berg, p. 050 324 0290, [email protected]