shutterstock 739769911 netti

Älykkäästi töihin – projektiosaajakoulutus


Projek­tio­saa­jaksi!

Älykkäästi töihin-projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuksen tavoit­teena on kehittää valmiuksia ja taitoja tulevai­suuden projekti- ja tiimi­työ­osaa­mi­sesta. Koulu­tuk­sessa täydennät osaamista, jota työelä­mässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Projek­tio­sa­jaa­kou­lutus on tarkoi­tettu eri alojen korkea­kou­lu­te­tuille työttö­mille tai työttö­myy­suhan alaisille työnha­ki­joille. Kyseessä on uuden­lainen työvoi­ma­kou­lu­tuksen toteu­tus­malli, joka perustuu tiimi­pe­da­go­giikkaan. Valmen­tajana toimii Karelian Y-akatemian tiimi­val­mentaja, joka muiden valmen­nukseen osallis­tuvien asian­tun­ti­joiden kanssa sparraa sinua tulevai­suuden projek­ti­työhön. Koulutus käynnis­tetään yhtei­sellä WorkSmart -Älykkäästi töihin osiolla, jonka aikana kirkastat urata­voit­teesi. Käytössäsi on myös henki­lös­tö­pal­ve­lu­rat­kaisuja tarjoavan Eezy VMP Joensuun tarjoama työnha­ku­palvelu- ja asiantuntijaohjaus.

Koulu­tus­ko­ko­naisuus (30 op) sisältää seuraavat osiot: 

  • WorkSmart-Älykkäästi töihin -valmennus
  • Projek­tio­saa­minen sekä ketterän kehityksen työkalut ja menetelmät
  • Harjoittelu työelämän projek­teissa ja tiimi­pe­da­go­giset dialogit
  • Työhön sijoit­tu­minen

Hankit käytännön työko­ke­musta projek­ti­työstä harjoit­te­lu­jak­solla. Pääset tapaamaan työnan­tajia ja projek­ti­toi­mi­joita yrity­streffien ja varjos­ta­misen muodossa. Koulutus voi johtaa myös oman yrityksen perus­ta­miseen tai osuus­kun­ta­toi­mi­juuteen. Jos valitset yrittä­jyys­polun, Karelia-amk tarjoaa sinulle mahdol­li­suuden toimia Karelian Y-akate­miassa yrittäjänä/osuuskuntatoimijana koulu­tuksen jälkeen 80 päivän ajan.

Koulu­tuksen kesto on 120 pv, joka toteu­tetaan kahdessa jaksossa. Ensim­mäinen jakso maalis-kesäkuu (70pv) ja kesätauon jälkeen toinen jakso jatkuu ajalla elo-lokakuu (50pv). Opinnot toteu­tetaan korona­ra­joitteet huomioiden lähi- tai etäto­teu­tuksena. Osa opinnoista on mahdol­lista opiskella etänä.

Projek­tio­saa­ja­kou­lu­tuksen ohessa sinulla on mahdol­lisuus syventää osaamistasi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinnoilla maksuttomasti. 

Tuumasta toimeen – tiimistä töihin, on projek­tio­saajien motto. Kareliassa on saatu mainioita tuloksia tiimi­pe­da­go­gisen ja ratkai­su­kes­keisen valmen­ta­misen menetel­mästä. Osallis­tujat motivoi­tuvat, rohkais­tuvat ja aktivoi­tuvat valmen­nuk­sessa ja luottamus omaan osaamiseen kasvaa. Niillä eväillä on hyvä lähteä työelämään, kertoo vastuu­val­mentaja Daniel Bågeberg.

Lisätietoja

valmentaja Daniel Bågeberg, p. 050 324 0290, [email protected]