Älyk­käästi työuralle -valmennus

Älyk­käästi työuralle -valmennus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Pohjois-Karja­lan koulu­tus­pal­velu Oy toteut­ta­vat uuden­lai­sen nuorille kohden­ne­tun uraval­men­nus­kon­sep­tin. Valmen­nuk­sessa nuoret akti­voi­tu­vat tehok­kaasti omaeh­toi­seen urasuun­nit­te­luun. Urapo­lun raken­ta­mi­nen etenee unel­mien, toivei­den, osaa­mi­sen ja valmiuk­sien tunnis­ta­mi­sella kohti kunkin omaa urasuun­ni­tel­maa. Valmen­nuk­sessa nuoren opis­kelu- ja työl­lis­ty­mis­val­miu­det vahvis­tu­vat kehit­tä­mällä työelä­mä­tai­toja ja osaamista.

Älyk­käästi työuralle -valmen­nuk­sessa nuori yhdessä oman valmen­ta­jan kanssa löytää vastauk­sia, voima­va­roja ja vahvuuk­sia uran raken­ta­mi­seen. Valmen­taja on tukena matkan varrella. Valmen­nuk­sen konkreet­ti­nen tulos on realis­ti­nen etene­mis­suun­ni­telma sekä keinot ja valmiu­det suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­seen. Tavoit­teel­li­nen suun­ni­telma voi johtaa koulu­tuk­seen, työl­lis­ty­mi­seen, yrit­tä­jyy­teen, kuntou­tu­mi­seen, hyvin­voin­tiin tai opis­ke­lu­tai­to­jen kehittymiseen.

Kohde­ryhmä

Valmen­nuk­sen kohde­ryh­mänä ovat 17-29 vuoti­aat nuoret ja nuoret aikui­set, joilla ei ole selkeää käsi­tystä siitä, mille alalle halua­vat suun­tau­tua. Älyk­käästi työuralle -valmen­nus sopii amma­til­lista koulu­tusta pohti­ville, urava­lin­to­jen kirkas­ta­mi­seen, alan vaih­ta­jille, työl­lis­ty­mistä tai yrit­tä­jyyttä harkit­se­ville sekä työelä­män muutostilanteisiin.

Sisältö

Valmen­nus kestää enin­tään kolme kuukautta ja alussa on kolmen viikon pitui­nen teemoi­tettu jakso:

1. Orien­taa­tio valmen­nuk­seen ja ryhmäy­ty­mi­nen
2. Tunnista osaa­mi­sesi -työpaja
3. Tuot­teista osaa­mi­sesi -työpaja
4. Ammatit ja koulu­tuk­set tutuksi -työpaja

Saat heti valmen­nuk­sen alussa oman valmen­ta­jan tueksesi.

Valmen­nusta ei ole tällä hetkellä menossa

Tutustu valmen­nuk­sen esittelymateriaaleihin:

Älyk­käästi työuralle -esite

Älyk­käästi työuralle -video

Älyk­käästi työuralle -markkinointivideo

Pohjois-Karja­lan TE-toimisto p. 029 502 5500