Älykkäästi työuralle -valmennus

Älykkäästi työuralle -valmennus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­palvelu Oy toteut­tavat uuden­laisen nuorille kohden­netun uraval­men­nus­kon­septin. Valmen­nuk­sessa nuoret aktivoi­tuvat tehok­kaasti omaeh­toiseen urasuun­nit­teluun. Urapolun raken­ta­minen etenee unelmien, toiveiden, osaamisen ja valmiuksien tunnis­ta­mi­sella kohti kunkin omaa urasuun­ni­telmaa. Valmen­nuk­sessa nuoren opiskelu- ja työllis­ty­mis­val­miudet vahvis­tuvat kehit­tä­mällä työelä­mä­taitoja ja osaamista.

Älykkäästi työuralle -valmen­nuk­sessa nuori yhdessä oman valmen­tajan kanssa löytää vastauksia, voima­varoja ja vahvuuksia uran raken­ta­miseen. Valmentaja on tukena matkan varrella. Valmen­nuksen konkreet­tinen tulos on realis­tinen etene­mis­suun­ni­telma sekä keinot ja valmiudet suunni­telman toteut­ta­miseen. Tavoit­teel­linen suunni­telma voi johtaa koulu­tukseen, työllis­ty­miseen, yrittä­jyyteen, kuntou­tu­miseen, hyvin­vointiin tai opiske­lu­tai­tojen kehittymiseen.

Kohde­ryhmä

Valmen­nuksen kohde­ryhmänä ovat 17-29 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla ei ole selkeää käsitystä siitä, mille alalle haluavat suuntautua. Älykkäästi työuralle -valmennus sopii ammatil­lista koulu­tusta pohti­ville, urava­lin­tojen kirkas­ta­miseen, alan vaihta­jille, työllis­ty­mistä tai yrittä­jyyttä harkit­se­ville sekä työelämän muutostilanteisiin.

Sisältö

Valmennus kestää enintään kolme kuukautta ja alussa on kolmen viikon pituinen teemoi­tettu jakso:

1. Orien­taatio valmen­nukseen ja ryhmäy­ty­minen
2. Tunnista osaamisesi -työpaja
3. Tuotteista osaamisesi -työpaja
4. Ammatit ja koulu­tukset tutuksi -työpaja

Saat heti valmen­nuksen alussa oman valmen­tajan tueksesi.

Valmen­nusta ei ole tällä hetkellä menossa

Tutustu valmen­nuksen esittelymateriaaleihin:

Älykkäästi työuralle -esite

Älykkäästi työuralle -video

Älykkäästi työuralle -markkinointivideo

Pohjois-Karjalan TE-toimisto p. 029 502 5500