AMK-päi­vä


AMK-PÄIVÄ on onli­ne!

AMK-päi­vä­nä sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua Kare­lian kou­lu­tuk­siin, oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin, opis­ke­lu­vä­li­nei­siin ja opis­ke­li­joi­him­me, jot­ka osaa­vat antaa sinul­le par­haat vas­tauk­set opis­ke­lua kos­ke­viin kysy­myk­sii­si. 

AMK-päi­vä onli­ne on 13.11. jär­jes­tet­tä­vä verk­ko­ta­pah­tu­ma, jos­sa on kak­si lähe­tys­tä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00.

AMK-päi­vä onli­ne toteu­te­taan ver­kos­sa Teams-ympä­ris­tös­sä. Pää­set mukaan klik­kaa­mal­la otsi­kon vie­res­sä ole­vaa link­kiä, joka on käy­tet­tä­vis­sä noin viik­koa ennen tapah­tu­maa.

Kat­so AMK-päi­vän ohjel­ma