lumikenkää asettava mies

Gait­Rite-liik­ku­mi­sen analyysi

Gait­Rite-liik­ku­mi­sen analyysi mahdol­lis­taa käve­lysi ja liik­ku­mi­sesi analy­soin­nin objek­tii­vi­sesti, luotet­ta­vasti ja tois­tet­ta­vasti. Analyy­sin avulla saadaan tärkeää tietoa esimer­kiksi kuntou­tu­mi­sen tueksi.

Kenelle

Henki­löille, joilla on ongel­mia käve­lyssä, juok­sussa tai muussa perus­liik­ku­mi­sessa. Alaraaja-analyy­sissä esim. ortoo­sin tai muun apuvä­li­near­vioin­nissa, askel­lus­vir­heestä kärsi­ville. Toimii myös konsul­taa­tio­pal­ve­luna toiselle toimi­jalle, kuten esim. työter­veys­huol­lolle, tervey­den­huol­lon kuntou­tuk­selle ja yksityissektorille.

Hyödyt ja sisältö

  • Tulok­sia voidaan käyttää kuntou­tuk­sen ja apuvä­li­ne­käy­tön arvioin­nissa, seuran­nassa ja kohdentamisessa
  • Mittauk­sella voidaan luotet­ta­vasti osoit­taa kävelyssä/juoksussa olevia puut­teita ja käyttää saatua tietoa kuntou­tuk­sen suunnittelussa
  • Mittaus­ten avulla voidaan arvioida kuntou­tuk­sen vaikut­ta­vuutta ja annostelua
  • Mittaus­tie­toja voidaan käyttää myös mm. kaatu­mi­sen ennaltaehkäisyssä
  • Gait­Rite- lait­teis­toa voi hyödyn­tää harjoit­te­lun apuvä­li­neenä, jolloin saa väli­töntä palau­tetta harjoi­tuk­sen onnistumisesta

Palvelu sisäl­tää mittauk­sen ja analyy­sin edellä maini­tuista tekijöistä.

Toteu­tus

Gait­Rite-analyy­sin toteut­ta­vat fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat tai yhteis­työ­ta­hon tiloissa vastaa­van fysio­te­ra­peu­tin ohjauk­sessa. Mittausta varten asiakas varaa 45 minuu­tin ajan puhe­li­mitse. Mittaus ei vaadi asiak­kaalta muita ennakkovalmisteluja.

Hinta

Kysy tarjous!

Ajan­va­raus

Ajan­va­rauk­set puh. 050 913 1787 tai [email protected].