Henkilö tabletti kädessä

Lean-konsul­tointi

Lean Six Sigma -mene­tel­millä hiot proses­sisi huip­pu­kun­toon toimia­lasta riip­pu­matta. Yrityk­sesi henki­lös­tön tekemää työtä – eli proses­seja – mallin­ta­malla, ennus­ta­malla ja opti­moi­malla lisäät konkreet­ti­sesti asiak­kai­den ja henki­lös­tön tyyty­väi­syyttä sekä ennen kaikkea paran­nat yrityk­sesi tuottavuutta.

Tarjoamme orga­ni­saa­tiosi tarpeen mukaan räätä­löi­tyjä Lean-asian­tun­tija- ja konsul­taa­tio­pal­ve­luita.
Kysy lisää, niin raken­namme sinulle sopivan Lean-paketin!

Autamme mm. 5S projek­tin läpi­vie­mi­sessä, Lean kehit­tä­mis­kult­tuu­rin muutos­pro­ses­sissa, Lean-mene­tel­mien ja työka­lu­jen hyödyn­tä­mi­sessä päivit­täi­sessä johta­mi­sessa jne.

Kenelle

Palvelu on suun­nattu toimia­lasta riip­pu­matta kaikille yrityk­sille ja orga­ni­saa­tioille, jotka halua­vat tehos­taa proses­se­jaan ja kehit­tää laatuaan.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­hen­kilö

Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö Harri Mikko­nen
harri.mikkonen[at]karelia.fi
Puh. 050 502 0402
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu