Henkilö tabletti kädessä

Lean-konsul­tointi

Lean Six Sigma -menetel­millä hiot prosessisi huippu­kuntoon toimia­lasta riippu­matta. Yrityksesi henki­löstön tekemää työtä – eli prosesseja – mallin­ta­malla, ennus­ta­malla ja optimoi­malla lisäät konkreet­ti­sesti asiak­kaiden ja henki­löstön tyyty­väi­syyttä sekä ennen kaikkea parannat yrityksesi tuottavuutta.

Tarjoamme organi­saa­tiosi tarpeen mukaan räätä­löityjä Lean-asian­tuntija- ja konsul­taa­tio­pal­ve­luita.
Kysy lisää, niin raken­namme sinulle sopivan Lean-paketin!

Autamme mm. 5S projektin läpivie­mi­sessä, Lean kehit­tä­mis­kult­tuurin muutos­pro­ses­sissa, Lean-menetelmien ja työka­lujen hyödyn­tä­mi­sessä päivit­täi­sessä johta­mi­sessa jne.

Kenelle

Palvelu on suunnattu toimia­lasta riippu­matta kaikille yrityk­sille ja organi­saa­tioille, jotka haluavat tehostaa proses­sejaan ja kehittää laatuaan.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö Harri Mikkonen
harri.mikkonen[at]karelia.fi
Puh. 050 502 0402
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu