Terveys­kun­to­tes­tit

Terveys­kun­to­tes­tit

Terveys­kun­to­tes­teillä voidaan arvioida terveys­kun­non eri ulot­tu­vuuk­sia ja osate­ki­jöitä.  Hyödyn­nämme mm. UKK-terveys­kun­to­tes­tejä, joilla voimme kartoit­taa esim. liik­ku­vuutta, lihas­voi­maa, tasa­pai­noa sekä liikehallintaa.

Kenelle?

Kaikille terveys­kun­nos­taan kiin­nos­tu­neille. Tarjolla on sekä ikäih­mi­sille että työi­käi­sille omat testinsä. Nuorille hyödyn­nämme FMS-liike­hal­lin­ta­tes­tejä (Func­tio­nal move­ment screen).

Toteu­tus

Testauk­set toteut­ta­vat TARMOssa työs­ken­te­le­vät opis­ke­li­jat. Testiä varten vara­taan n. 60-75 min aika. Aikaa vara­tessa voidaan suun­ni­tella yksi­löl­li­nen testaus­pa­ketti. Opis­ke­li­jat tulevat nouta­maan Tikka­rinne 9, E-talon pääau­lan info-kopilta sovit­tuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa park­ki­lu­pa­lap­puja infosta.

Testiin valmis­tau­tu­mi­nen

Varaa mukaasi liikun­taan sopiva varus­tus ja kengät.

Hinta

10 €/testipaketti, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 5€.
Maksu pankki/luottokortilla koor­di­naat­to­rei­den toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajan­va­raus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi