Avoimet oppima­te­ri­aalit: ohjeet

​​​​​​​Tässä kuvataan Karelian avoimiin opetus- ja oppima­te­ri­aa­leihin liittyvät yhteiset käytännöt. Toimin­taohje perustuu Arenen suosi­tukseen opetus- ja oppima­te­ri­aalien avaamiseksi.

Avoimien opetus- ja oppima­te­ri­aalien käyttö opetuksessa

Avoimia opetus- ja oppima­te­ri­aaleja hyödyn­netään opetuk­sessa aina, kun se on mahdol­lista ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaista. Avoimien materi­aalien käyttö tehostaa toimintaa ja lisää tuotta­vuutta vapaut­ta­malla resursseja materi­aalien tuotta­mi­sesta esimer­kiksi opetukseen ja ohjaukseen.

Avointen materi­aalien käyttö opetuk­sessa lisää saavu­tet­ta­vuutta ja mahdol­listaa jatkuvan oppimisen organi­saa­tio­ra­joista, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Materi­aalien avaaminen vapaaseen käyttöön

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tunut kansal­lisiin linjauksiin oppimisen ja oppima­te­ri­aalien avoimuu­desta.

Materi­aalien avaamista vapaaseen käyttöön suosi­tellaan seuraavin periaattein:

  • Opetus- ja oppima­te­ri­aalit tulee tehdä avoimiksi aina, kun se on mahdollista.
  • Materi­aalit tallen­netaan saata­ville Avointen oppima­te­ri­aalien kirjastoon.
  • Materi­aalit lisen­soidaan ensisi­jai­sesti CC BY 4.0 tai CC BY-SA 4.0 -lisensseillä.
  • Tekijä vastaa materi­aalin eetti­syy­destä ja sitä koske­vista tekijä­noikeus- ja tietosuojakysymyksistä.
  • Materiaali on toteu­tettu Karelian saavut­tet­ta­vuus­oh­jeiden mukaisesti.
  • Avoimet opetus- ja oppima­te­ri­aalit eivät lähtö­koh­tai­sesti kerrytä julkai­su­pis­teitä. Avoin oppima­te­riaali kuitenkin täyttää julkai­su­tie­don­keruun kriteerit, kun materiaali on julkaistu toimi­te­tulla julkai­sua­lus­talla, esimer­kiksi Karelian julkaisusarjoissa. 

Avointen opetus- ja oppima­te­ri­aalien tuotta­misen ja käytön tukeminen

Kirjasto tukee opettajia avointen oppima­te­ri­aalien tuotta­mi­sessa tarjoa­malla ohjausta oppima­te­ri­aalien lisen­soin­nissa sekä materi­aalien julkai­se­miseen liitty­vissä käytännön kysymyksissä.

Kirjasto tarjoaa ohjausta avointen oppima­te­ri­aalien hakemiseen ([email protected]).

Avoimien oppima­te­ri­aalien tuotta­mi­sessa ohjausta ja tukea tarjoaa Karelian digipe­da­tiimi ([email protected]). Avointen oppimis­käy­tän­teiden kehit­tä­mi­sessä opetus­hen­ki­löstöä tukevat opintokuraattorit.

Muuta ohjeis­tusta:

  1. Avoin tiede ja tutkimus. Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
  2. Avoin tiede ja tutkimus. Miten huomioit saavu­tet­ta­vuuden avoimissa oppimateriaaleissa?
  3. Avoin tiede ja tutkimus. Miten huomioit tekijä­noi­keuden julkais­tessasi avoimia oppimateriaaleja?
  4. Avoin tiede ja tutkimus. Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?