Avoimet oppi­ma­te­ri­aa­lit: ohjeet

​​​​​​​Tässä kuva­taan Kare­lian avoi­miin opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lei­hin liit­ty­vät yhtei­set käytän­nöt. Toimin­taohje perus­tuu Arenen suosi­tuk­seen opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lien avaamiseksi.

Avoi­mien opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lien käyttö opetuksessa

Avoimia opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­leja hyödyn­ne­tään opetuk­sessa aina, kun se on mahdol­lista ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaista. Avoi­mien mate­ri­aa­lien käyttö tehos­taa toimin­taa ja lisää tuot­ta­vuutta vapaut­ta­malla resurs­seja mate­ri­aa­lien tuot­ta­mi­sesta esimer­kiksi opetuk­seen ja ohjauk­seen.

Avoin­ten mate­ri­aa­lien käyttö opetuk­sessa lisää saavu­tet­ta­vuutta ja mahdol­lis­taa jatku­van oppi­mi­sen orga­ni­saa­tio­ra­joista, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Mate­ri­aa­lien avaa­mi­nen vapaa­seen käyttöön

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tu­nut kansal­li­siin linjauk­siin oppi­mi­sen ja oppi­ma­te­ri­aa­lien avoi­muu­desta.

Mate­ri­aa­lien avaa­mista vapaa­seen käyt­töön suosi­tel­laan seuraa­vin periaattein:

 • Opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lit tulee tehdä avoi­miksi aina, kun se on mahdollista.
 • Mate­ri­aa­lit tallen­ne­taan saata­ville Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­toon.
 • Mate­ri­aa­lit lisen­soi­daan ensi­si­jai­sesti CC BY 4.0 tai CC BY-SA 4.0 -lisensseillä.
 • Tekijä vastaa mate­ri­aa­lin eetti­syy­destä ja sitä koske­vista teki­jä­noi­keus- ja tietosuojakysymyksistä.
 • Mate­ri­aa­lin laadussa on huomioitu kansal­li­set avoimen oppi­ma­te­ri­aa­lien laatu­kri­tee­rit ja se täyttää vähin­tään perus­ta­son jokai­sella kritee­ris­tön viidellä osa-alueella.
 • Mate­ri­aali on toteu­tettu Kare­lian saavut­tet­ta­vuus­oh­jei­den mukaisesti.
 • Avoimet opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lit eivät lähtö­koh­tai­sesti kerrytä julkai­su­pis­teitä. Avoin oppi­ma­te­ri­aali kuiten­kin täyttää julkai­su­tie­don­ke­ruun kritee­rit, kun mate­ri­aali on julkaistu toimi­te­tulla julkai­sua­lus­talla, esimer­kiksi Kare­lian julkaisusarjoissa. 

Avoin­ten opetus- ja oppi­ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­mi­sen ja käytön tukeminen

Kirjasto tukee opet­ta­jia avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­mi­sessa tarjoa­malla ohjausta oppi­ma­te­ri­aa­lien lisen­soin­nissa sekä mate­ri­aa­lien julkai­se­mi­seen liit­ty­vissä käytän­nön kysymyksissä.

Kirjasto tarjoaa ohjausta avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien hake­mi­seen ([email protected]).

Avoi­mien oppi­ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­mi­sessa ohjausta ja tukea tarjoaa Kare­lian digi­pe­da­tiimi ([email protected]). Avoin­ten oppi­mis­käy­tän­tei­den kehit­tä­mi­sessä opetus­hen­ki­lös­töä tukevat opintokuraattorit.

Muuta ohjeis­tusta:

 1. Avoin tiede ja tutki­mus. Miten huomioit laadun avoi­missa oppimateriaaleissa?
 2. Avoin tiede ja tutki­mus. Miten huomioit saavu­tet­ta­vuu­den avoi­missa oppimateriaaleissa?
 3. Avoin tiede ja tutki­mus. Miten huomioit teki­jä­noi­keu­den julkais­tes­sasi avoimia oppimateriaaleja?
 4. Avoin tiede ja tutki­mus. Mitä oppi­mi­sen avoi­muu­den edis­tä­jän on hyvä osata?