Kategoria: Uutiset

 • Korkea­kou­lu­jen yhteis­haku alkaa – Kare­lian Y-akate­mi­aan voi nyt hakea suoraan 

  Kare­liassa on kaksi uutta haku­koh­detta 13.3.3034 alka­vassa yhteis­haussa: Liike­ta­lou­den trade­no­min ja media­no­min yrit­tä­jyy­teen valmen­ta­vat Y-akate­mia -opinnot. Trade­nomi- ja media­no­mi­kou­lu­tuk­set ovat olleet mukana Kare­lian tarjon­nassa jo vuosia, mutta ensim­mäistä kertaa hakija voi valita koulu­tuk­sesta tiimiop­pi­mi­seen perus­tu­vaan Y-akate­mia –toteu­tuk­sen. Näin hakija varmis­taa mahdol­li­suu­tensa Y-akate­miao­pis­ke­luun jo opin­to­jen alusta saakka.  Y-akate­miassa opis­kel­laan yrit­tä­jä­mäi­sesti  Y-akate­miassa opis­ke­lija pääsee yhdis­tä­mään opis­ke­lun ja…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu läpäisi Karvin auditoinnin

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on läpäis­syt Kansal­li­sen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kuk­sen (Karvi) toteut­ta­man audi­toin­nin hyväk­sy­tysti. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle myön­net­tiin laatu­leima, joka on voimassa kuusi vuotta. Karelia sai audi­toin­ti­ryh­mältä kiitosta korkea­kou­lu­yh­tei­sössä hyvin tunnis­te­tusta laatu­jär­jes­tel­mästä, jonka tuot­ta­maa tietoa hyödyn­ne­tään moni­puo­li­sesti erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lun johtamisessa. – Kare­liassa on jo vuosia määrä­tie­toi­sesti kehi­tetty tiedol­la­joh­ta­mi­sen proses­seja ja työka­luja, joita käytämme aktii­vi­sesti hyväk­semme niin stra­te­gia­työssä kuin arjen johta­mi­ses­sa­kin. Ajan­ta­sai­nen…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tammi-helmi­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Pussi­nen Jonna, Liperi Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nenHaaja Tuula, Lappeenranta Insi­nööri (ylempi AMK), kestä­vän ener­gia­ta­lou­den koulu­tusHonka­nen Markku, Äänekoski Insi­nööri (AMK), kone­tek­niikkaPäivi­nen Keijo, JoensuuYahya Zakaria Abu Deham Yosra, ulkomaat Insi­nööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaJeska­nen Lari, JoensuuKorho­nen Eetu, Ristijärvi Media­nomi (AMK)Lappa­lai­nen Pia, ulkomaat Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Laak­ko­nen Markus, Polvijärvi Sairaan­hoi­taja (AMK)Kaasi­nen Mikael, JoensuuOjala Kati, JoensuuNegi Renu, Outo­kumpuTurunen Jenna,…


 • Energia- ja ilmas­toin­foa koti­ta­louk­sille – Kestä­vää arkea tilai­suu­det Nurmek­sessa 27.2. ja Liek­sassa 28.2.

  Tilai­suu­dessa saat tärpit sähkön sääs­töön ja apua aurin­koe­ner­gian valin­taan. Lisäksi voit kertoa omat ideasi ilmas­to­työ­hön ja kuulet, kuinka kauko­läm­mön hinta muodos­tuu. Ilmas­ton ja oman talou­den kannalta kestä­vät toimin­ta­ta­vat raken­ne­taan arjessa. Tule tutus­tu­maan toimin­taan ja kuule­maan tietois­kuja aihee­seen liittyen. Ti 27.2. klo 15-18, Nurmes-taloKe 28.2. klo 13-16, Lieksan kirjasto Esit­te­ly­pis­teillä Tieto-iskuja puolen tunnin välein mm. kodin…


 • NPA-rahoi­tusta tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­seen sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulutuksessa

  Lapin AMK, Karelia AMK ja Atlan­tic Tech­no­lo­gical Univer­sity Irlan­nista ovat yhdis­tä­neet voimansa selvit­tääk­seen tekno­lo­gian tehok­kaam­man hyödyn­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia terveys- ja sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lais­ten koulutuksessa. Digital and Tech­no­lo­gical Social and Healthcare Educa­tion in Remote areas – Chal­len­ges and Oppor­tu­ni­ties (RemoTED) -valmis­te­lu­hanke on saanut rahoi­tuk­sen Inter­reg Nort­hern Perip­hery and Arctic -ohjelmasta. RemoTED-hank­keessa pyri­tään luomaan uutta näke­mystä siitä, miten tekno­lo­gia…


 • Energia- ja ilmas­toin­foa koti­ta­louk­sille – Kestä­vää arkea tilai­suu­det Juussa 21.2. ja Ilomant­sissa 22.2.

  Tilai­suu­dessa saat tärpit sähkön sääs­töön, apua aurin­koe­ner­gian valin­taan sekä neuvoja kier­rä­tyk­seen koti­ta­lou­des­sasi. Lisäksi voit ilmian­taa kestä­vyys­teon tai selvit­tää, löytyykö sinusta arki­nuu­kai­lija. Ilmas­ton ja oman talou­den kannalta kestä­vät toimin­ta­ta­vat raken­ne­taan arjessa. Tule tutus­tu­maan toimin­taan ja kuule­maan tietois­kuja aihee­seen liittyen. Ke 21.2. klo 15-18, Juuan kirjasto > Lue lisääTo 22.2. klo 14-17, Ilomant­sin kunnan­talo > Lue lisää…


 • Kare­liassa käyn­nis­tyy kieli­tuettu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus syksyllä 2024

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Siun sote ovat käyn­nis­tä­neet tämän vuoden alussa Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan -hank­keen, jossa kehi­te­tään Pohjois-Karja­laan räätä­löity työnan­ta­ja­läh­töi­nen ulko­maa­lais­taus­tai­siin henki­löi­hin kohden­tuva rekry­tointi-, toteut­ta­mis- ja työl­lis­ty­mis­malli sairaanhoitajakoulutukseen. Hank­keen myötä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa käyn­nis­tyy syksyllä 2024 sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, jossa 25 ulko­maa­lais­taus­taista sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jaa aloit­taa opinnot kieli­tue­tusti. Vuonna 2022 tehdyn tarve­sel­vi­tyk­sen mukai­sesti pilot­ti­kie­lenä toimii venäjä. Koulu­tus on suomen­kie­li­nen, mutta kahden ensim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den aikana…


 • Siun sotessa kehi­te­tään kuntout­ta­vaa työtoi­min­taa – tavoit­teena yhte­näi­sem­mät palve­lut koko maakuntaan

  Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lu­eella – Siun sotessa kehi­te­tään kuntout­ta­van työtoi­min­nan palve­luja. Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nis­ti­vät tammi­kuussa 2024 neli­vuo­ti­sen Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keen, jossa tavoit­teena on luoda uuden­lai­nen, asiak­kai­den ja alueen työelä­män tarpei­siin vastaava tapa toteut­taa kuntout­ta­vaa työtoi­min­taa Pohjois-Karja­lan alueella. Kuntout­ta­van työtoi­min­nan järjes­tä­mis­vas­tuu siirtyi kunnilta hyvin­voin­tia­lueille vuoden 2023 alussa. Vuoden alussa käyn­nis­ty­neen hank­keen tavoit­teena on yhte­näis­tää…


 • Avoin työpaikka: Digituottaja

  Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun. Haemme jouk­koomme DIGITUOTTAJAA vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen…


 • Talent Hub Grand Opening 15.2.2024

  Torstai 15.2.2024 klo 12–15 | Itä-Suomen yliopis­ton Carelia-salin aula, Yliopis­to­katu 2 Tule kuule­maan, millai­sia palve­luja Talent Hub Eastern Finland tarjoaa kansain­vä­lis­ten osaa­jienrekry­toin­nin tueksi. Saat meiltä työka­luja esimer­kiksi työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen, pereh­dyt­tä­mi­seenja kielen oppi­mi­seen työpaikalla.  Luvassa valai­se­via puheen­vuo­roja ja mielen­kiin­toi­sia kohtaa­mi­sia –lämpi­mästi terve­tu­loa mukaan! OHJELMA Saapu­mis­oh­jeet ja pysäköinti