Categories
Ajankohtaista

EXAM Kypsyys­näytteen laati­minen ja arviointi

Kypsyys­näytteen a) laati­minen ja b) arviointi

A. Kypsyys­näytteen laatiminen

 • Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n EXAM-järjes­telmään omalla tunnuksellasi.
 • Luo uusi kypsyys­näyte valit­se­malla sivun ylälai­dasta Uusi tentti > Kypsyysnäyte
  • Klikkaa Uusi tentti -paini­ketta.
  • Valitse tentin tyypiksi Kypsyysnäyte
EXAM kypsari1
EXAM kypsari2

Liitä kypsyys­näyte opintojaksoon

 • Kirjoita opinto­jakson koodi KYPS ja kirjoita tentille nimi.
  • Karelia amk:n kaikki kypsyys­näytteeT: Opinto­jakson koodina on aina KYPS, valitse tämä
  • Tentin nimeksi tulee koulu­tusalan oman käytännön mukainen nimi / opiske­lijan nimi / muu sovittu, tunnis­tettava nimi
 • Paina Tallenna.

Täydennä arvioin­ti­tiedot:

 • Arvosana-asteikko Kypsyys­näyt­teillä: Hyväksytty-Hylätty
 • Tentaattori: Kypsyys­näytteen ohjaaja lisää tarvit­taessa muita ohjaajia.
 • HUOM! Älä lisää kielen­tar­kas­tajaa ohjaa­jaksi! Heillä on oikeus tehdä kielen­tar­kastus, vaikka he eivät ole kypsyys­näyt­teessä tentaattorina!
 • Tehdään kielen­tar­kastus: Kyllä
  • Kielen­tar­kas­tuksia tekeville opetta­jille annetaan erilliset oikeudet.
  • Sisällön tarkas­tuksen jälkeen heille tulee näkyväksi tarkas­tet­tavat kypsyysnäytteet.
  • Exam lähettää automaat­ti­sesti tiedon tarkas­tet­ta­vasta kypsyys­näyt­teestä kielentarkastajille.
EXAM kypsari5
 • Kypsyys­näytteen ohjeita ei tarvitse liittää liitetiedostona.

Lisää kysymys/kysymykset

 • Siirry ”Kysymykset” välilehdelle. 
 • Aihea­lueen nimi: kirjoita tähän esim. ”Aihe” tai ”Aiheet” taikka ”Otsikko” tai ”Otsikot”
 • Aihea­lueen kuvaus: jos opiskelija voi valita kypsyys­näytteen otsikon useam­masta aiheesta, kirjoita aihea­lueen kuvaukseen ohje esim. ”Valitse yksi annetuista otsikoista ja kirjoita siitä”. 
  • Jos vain yksi otsikko/aihe, kuvauksen voi jättää tyhjäksi.
EXAM kypsari6
 • Aihea­lueen kuvaus kohtaan voit kirjoittaa tarvit­taessa vastaa­miseen lisäoh­jeita, joka näkyy opiske­li­jalle yhteydessä.
 • HUOM! Kypsyys­näytteen kirjoi­tusohje on mukana kypsyys­näyt­teessä, joten sitä ei tarvitse lisätä.
 • Lisää kypsyys­näytteen kysymys:
  • Valitse + Lisää uusi kysymys
  • Valitse kysymys­tyy­piksi ”Essee­ky­symys”
  • Kirjoita kysymys/kysymykset tekstie­di­to­ri­kenttään. Erottele eri kysymykset a)… b)… c)
  • Voit antaa pituuteen kypsyys­näytteen sanamäärän (ei pakol­linen tässä kentässä)
  • Arvioin­tias­teikko kypsyys­näytteen tehtä­vässä on Hyväk­sytty – Hylätty.
  • TALLENNA kysymys
EXAM kypsari7

HUOM! Lisätiedot kohdan kenttiä ei tarvitse täyttää kypsyysnäytteessä.

Julkaise kypsyys­näyte

 • Siirry ”Julkaise” välilehdelle:
  • Aseta kypsyys­näytteen suori­tusaika ”Tentti­pe­riodi” kohtaan:
   • Alkaa: ensim­mäinen suori­tus­päivä. Päättyy: viimeinen suorituspäivä
   • Tentin kesto: valitse 115 min (2h)
  • Lisää osallistuja: kirjoita kenttään opiske­lijan nimi > Valitse Lisää.
  • Huom! Tarkista opiske­li­ja­nu­me­rosta, että lisäät oikean opiske­lijan kypsyys­näyt­teeseen. Muista klikata Lisää!
  • Opiske­lijan tulee olla kirjau­tunut EXAMiin, jotta hänelle voi lisätä henki­lö­koh­taisen tentin. Pyydä opiske­lijaa kirjau­tumaan, jolloin hänelle muodostuu tunnus.
 • Esikatsele kypsyys­näyte ennen julkaisua.
 • Näkymä on pääpiir­teissään saman­lainen kuten opiske­li­joilla tentissä.
 • Tallenna ja julkaise: Osallis­tu­jiksi merkitty opiskelija saa sähkö­postia, että tenttiaika on varat­ta­vissa opiske­lijan työpöydällä.
  • Tentti näkyy ohjaa­jalle ”Opiske­li­joiden varat­ta­vissa olevat tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.
  • Exam järjes­telmä lähettää ohjaa­jalle ja kypsyys­näytteen tekijälle viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä henki­lö­koh­taisen tentin.
EXAM kypsari8
 • Voit jatkaa kypsyys­näytteen suori­tusaikaa tarvit­taessa Julkaise-välilehdellä.
 • Jos opiskelija ei tee kypsyys­näy­tettä varaa­manaan aikana, saat sähkö­posti-ilmoi­tuksen, että opiskelija ei käyttänyt varaa­maansa aikaa. Tämä varaa­maton aika näkyy Suori­tukset -välileh­dellä ”Tenttiin saapu­mat­tomat (1)” kohdassa. Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, jos suori­tusaikaa on jäljellä. Voit jatkaa kypsyys­näytteen suori­tusaikaa tarvit­taessa tentin Julkai­sua­se­tukset välilehdellä.
 • Jos opiskelija ei tee kypsyys­näy­tettä varaa­manaan aikana, saat sähkö­posti-ilmoi­tuksen, että opiskelija ei käyttänyt varaa­maansa aikaa. Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun käyttä­mät­töman varausken aika on päättynyt ja jos suori­tusaikaa on jäljellä. 
 • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa ja suori­tusaika ehtii päättyä, voit jatkaa tentin suori­tusaikaa tentin Julkai­sua­se­tukset-välileh­dellä kohdassa ”Tentti­pe­riodi”.
 • Muista tallentaa suori­tusaikaan tekemäsi muutokset julkaisu sivun lopussa.

B. Kypsyys­näytteen sisällön arvioiminen

 • Sähköisenä tenttinä tehty kypsyys­näyte myös arvioidaan järjestelmässä.
 • Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja mene korkea­koulusi EXAM-järjestelmään. 
 • Kirjaudu sähköiseen tentti­pal­veluun koreka­koulusi tunnuksella
 • Ohjaaja saa sähkö­postia, kun opiskelija on käynyt tekemässä kyspyys­näytteen. Viestin linkistä pääset arvioimaan kypsyysnäytteen. 
 • HUOM! Ohjaaja arvioi Examissa kyspyys­näytteen ennen kielen­tar­kas­tusta. Sisällön arvioinnin jälkeen ohjaaja lähettää kypsyys­näytteen kielentarkastukseen.
EXAM kypsari9

Vastauksen arviointi

 • Opiske­lijan vastaus työpöy­dältä kypsyys­näyt­teeseen löytyy ”Arvioi­tavat tentit” välilehdeltä. 
 • Arvioi­matta sarak­keessa näkyy arvioi­mat­tomien tenttien määrä (1) ja tästä pääset lukemaan kypsyysnäytteen.
EXAM kypsari10
 • Valitse seuraa­valta sivulta opiske­lijan nimi:
EXAM kypsari11
 • Opiske­lijan kirjoittama vastaus on joko kysymyksen alla selai­messa tekstinä tai liitteenä tiedostona. 
 • Vastauksen alussa on tentin perus­tiedot mm. suori­tusaika, tentin kesto sekä opiske­lijan mahdol­liset aiemmat vastaukset kyseiseen tenttiin. 
 • Opiske­lijan kirjoit­taman vastauksen voi halutessaan tallentaa tai tulostaa paperille. 
 • Voit lähettää tarvit­taessa opiske­li­jalle sähkö­postia sähkö­pos­ti­linkin kautta.
 • Lue kypsyys­näyte, anna palaute ja lähetä kielentarkastukseen:
  • Kypsyys­näytteen arvosa­naksi annetaan hyväk­sytty tai hylätty
  • Kirjoita kirjal­linen sanal­linen palaute ”Palaute opiske­li­jalle” ikkunaan.
  • Jos kypsyys­näytteen sisältö hyväk­sytään valitse ”Lähetä kielentarkastukseen”
  • Saat viestiä arvioinnin tulok­sesta, kun kielen­tar­kastaja on tehnyt kielen arvioinnin.
  • Kypsyys­näytteen suoritus siirtyy kielen hyväk­sy­misen jälkeen rekis­teriin Exam järjes­tel­mästä ja löytyy Arkis­toidut tentit listastasi.
 • Jos kypsyys­näytteen sisältö tai kieli hylätään, tehdään opiske­li­jalle järjes­telmään uusi kypsyys­näyte sovit­ta­valla tavalla.
EXAM kypsari12

C. Kypsyys­näytteen kielen­tar­kastus ja kokonai­suuden arvioinnin valmistuminen

 • Sisällön arvioinnin jälkeen kypsyys­näyte siirtyy kielentarkastukseen. 
 • Kaikille kielen­tar­kas­ta­jille näkyvät kaikki kielen­tar­kas­tusta odottavat.
 • Voit järjestää kypsyys­näytteet koodin, tentin nimen, tentaat­torin (ohjaajan) tai saapu­mi­sajan (milloin tullut kielentarkastukseen). 
 • Tarkas­tet­tavat kypsyys­näytteet listassa näkyvät kaikki uudet ja parhaillaan kielen­tar­kas­tuk­sessa olevat kypsyysnäytteet.
 • Ota uusi kypsyys­näyte kielen­tar­kas­tukseen Ota käsit­telyyn valinnalla.
EXAM kypsari13
 • Kun kypsyys­näyte on otettu kielen­tar­kas­tukseen, näkyy listassa kielen­tar­kas­tajan nimi. 
 • Kaikki kielen­tar­kas­tajat näkevät kaikki arvioi­tavana olevat kypsyys­näytteet ja toisella arvioi­tavana olevan kypsyys­näytteen voi ottaa itselle Katso tästä valinnalla. 
 • Kun kirjoitat kypsyys­näyt­teeseen palau­tetta ja tallennat sen, vaihtuu kielentarkastaja. 
 • Voit lähettää opiske­li­jalle ja kielen­tar­kas­ta­jalle sähkö­postia klikkaa­malla osoitteita.
EXAM kypsari14
 • Opiske­lijan kirjoittama vastaus on joko kysymyksen alla selai­messa tekstinä tai liitteenä tiedostona. 
 • Vastauksen alussa on tentin perus­tiedot mm. suori­tusaika, tentin kesto sekä opiske­lijan mahdol­liset aiemmat vastaukset kyseiseen tenttiin. 
 • Opiske­lijan kirjoit­taman vastauksen voi halutessaan tallentaa tai tulostaa paperille.
 • Sivun lopusta näet ohjaajan sisäl­löstä kirjoit­taman palautteen sekä arviointitiedon.
EXAM kypsari15
 • Kirjoita kirjal­linen sanal­linen palaute ”Palaute opiske­li­jalle” ikkunaan, voit lisätä palau­tetta myös liitteenä.
 • Valitse ”Hyväksy suoritus” tai ”Hylkää suoritus” sen mukaan onko kieli hyväk­sytty vai hylätty.
 • Kun kielen­tar­kastaja on tehnyt kielen arvioinnin ohjaaja saa viestiä arvioinnin tuloksesta.
 • Opiskelija näkee arvioidun kielen­tar­kas­tuksen EXAM järjestelmästä.
 • Jos kypsyys­näytteen kieli hylätään, tehdään opiske­li­jalle järjes­telmään uusi kypsyys­näyte sovit­ta­valla tavalla. 
 • Ole yhtey­dessä ohjaajaan, siitä miten kypsyys­näytteen uusinta opiske­li­jalle tehdään.
 • Arvioidut kypsyys­näytteet löytyvät ”Tarkas­tetut kypsyys­näytteet” listasta. Arvioinnin pääsee näkemään tentin nimestä.