EXAM Kypsyys­näyt­teen laati­mi­nen ja arviointi

Kypsyys­näyt­teen a) laati­mi­nen ja b) arviointi

A. Kypsyys­näyt­teen laatiminen

 • Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n EXAM-järjes­tel­mään omalla tunnuksellasi.
 • Luo uusi kypsyys­näyte valit­se­malla sivun ylälai­dasta Uusi tentti > Kypsyysnäyte
  • Klikkaa Uusi tentti -paini­ketta.
  • Valitse tentin tyypiksi Kypsyysnäyte
EXAM kypsari1
EXAM kypsari2

Liitä kypsyys­näyte opintojaksoon

 • Kirjoita opin­to­jak­son koodi KYPS ja kirjoita tentille nimi.
  • Karelia amk:n kaikki kypsyys­näyt­teeT: Opin­to­jak­son koodina on aina KYPS, valitse tämä
  • Tentin nimeksi tulee koulu­tusa­lan oman käytän­nön mukai­nen nimi / opis­ke­li­jan nimi / muu sovittu, tunnis­tet­tava nimi
 • Paina Tallenna.

Täydennä arvioin­ti­tie­dot:

 • Arvo­sana-asteikko Kypsyys­näyt­teillä: Hyväksytty-Hylätty
 • Tentaat­tori: Kypsyys­näyt­teen ohjaaja lisää tarvit­taessa muita ohjaajia.
 • HUOM! Älä lisää kielen­tar­kas­ta­jaa ohjaa­jaksi! Heillä on oikeus tehdä kielen­tar­kas­tus, vaikka he eivät ole kypsyys­näyt­teessä tentaattorina!
 • Tehdään kielen­tar­kas­tus: Kyllä
  • Kielen­tar­kas­tuk­sia teke­ville opet­ta­jille anne­taan eril­li­set oikeudet.
  • Sisäl­lön tarkas­tuk­sen jälkeen heille tulee näky­väksi tarkas­tet­ta­vat kypsyysnäytteet.
  • Exam lähet­tää auto­maat­ti­sesti tiedon tarkas­tet­ta­vasta kypsyys­näyt­teestä kielentarkastajille.
EXAM kypsari5
 • Kypsyys­näyt­teen ohjeita ei tarvitse liittää liitetiedostona.

Lisää kysymys/kysymykset

 • Siirry ”Kysy­myk­set” välilehdelle. 
 • Aihea­lu­een nimi: kirjoita tähän esim. ”Aihe” tai ”Aiheet” taikka ”Otsikko” tai ”Otsikot”
 • Aihea­lu­een kuvaus: jos opis­ke­lija voi valita kypsyys­näyt­teen otsikon useam­masta aiheesta, kirjoita aihea­lu­een kuvauk­seen ohje esim. ”Valitse yksi anne­tuista otsi­koista ja kirjoita siitä”. 
  • Jos vain yksi otsikko/aihe, kuvauk­sen voi jättää tyhjäksi.
EXAM kypsari6
 • Aihea­lu­een kuvaus kohtaan voit kirjoit­taa tarvit­taessa vastaa­mi­seen lisä­oh­jeita, joka näkyy opis­ke­li­jalle yhteydessä.
 • HUOM! Kypsyys­näyt­teen kirjoi­tus­ohje on mukana kypsyys­näyt­teessä, joten sitä ei tarvitse lisätä.
 • Lisää kypsyys­näyt­teen kysymys:
  • Valitse + Lisää uusi kysymys
  • Valitse kysy­mys­tyy­piksi ”Essee­ky­sy­mys”
  • Kirjoita kysymys/kysymykset teks­tie­di­to­ri­kent­tään. Erot­tele eri kysy­myk­set a)… b)… c)
  • Voit antaa pituu­teen kypsyys­näyt­teen sana­mää­rän (ei pakol­li­nen tässä kentässä)
  • Arvioin­tias­teikko kypsyys­näyt­teen tehtä­vässä on Hyväk­sytty – Hylätty.
  • TALLENNA kysymys
EXAM kypsari7

HUOM! Lisä­tie­dot kohdan kenttiä ei tarvitse täyttää kypsyysnäytteessä.

Julkaise kypsyys­näyte

 • Siirry ”Julkaise” välilehdelle:
  • Aseta kypsyys­näyt­teen suori­tusaika ”Tent­ti­pe­riodi” kohtaan:
   • Alkaa: ensim­mäi­nen suori­tus­päivä. Päättyy: viimei­nen suorituspäivä
   • Tentin kesto: valitse 115 min (2h)
  • Lisää osal­lis­tuja: kirjoita kent­tään opis­ke­li­jan nimi > Valitse Lisää.
  • Huom! Tarkista opis­ke­li­ja­nu­me­rosta, että lisäät oikean opis­ke­li­jan kypsyys­näyt­tee­seen. Muista klikata Lisää!
  • Opis­ke­li­jan tulee olla kirjau­tu­nut EXAMiin, jotta hänelle voi lisätä henki­lö­koh­tai­sen tentin. Pyydä opis­ke­li­jaa kirjau­tu­maan, jolloin hänelle muodos­tuu tunnus.
 • Esikat­sele kypsyys­näyte ennen julkaisua.
 • Näkymä on pääpiir­teis­sään saman­lai­nen kuten opis­ke­li­joilla tentissä.
 • Tallenna ja julkaise: Osal­lis­tu­jiksi merkitty opis­ke­lija saa sähkö­pos­tia, että tent­tiaika on varat­ta­vissa opis­ke­li­jan työpöydällä.
  • Tentti näkyy ohjaa­jalle ”Opis­ke­li­joi­den varat­ta­vissa olevat tentit” listassa, josta näet tent­tiin tehdyt varauk­set ja suoritukset.
  • Exam järjes­telmä lähet­tää ohjaa­jalle ja kypsyys­näyt­teen teki­jälle viestin, kun opis­ke­lija on käynyt teke­mässä henki­lö­koh­tai­sen tentin.
EXAM kypsari8
 • Voit jatkaa kypsyys­näyt­teen suori­tusai­kaa tarvit­taessa Julkaise-välilehdellä.
 • Jos opis­ke­lija ei tee kypsyys­näy­tettä varaa­ma­naan aikana, saat sähkö­posti-ilmoi­tuk­sen, että opis­ke­lija ei käyt­tä­nyt varaa­maansa aikaa. Tämä varaa­ma­ton aika näkyy Suori­tuk­set -väli­leh­dellä ”Tent­tiin saapu­mat­to­mat (1)” kohdassa. Opis­ke­lija pääsee varaa­maan uuden ajan, jos suori­tusai­kaa on jäljellä. Voit jatkaa kypsyys­näyt­teen suori­tusai­kaa tarvit­taessa tentin Julkai­sua­se­tuk­set välilehdellä.
 • Jos opis­ke­lija ei tee kypsyys­näy­tettä varaa­ma­naan aikana, saat sähkö­posti-ilmoi­tuk­sen, että opis­ke­lija ei käyt­tä­nyt varaa­maansa aikaa. Opis­ke­lija pääsee varaa­maan uuden ajan, kun käyt­tä­mät­tö­man varaus­ken aika on päät­ty­nyt ja jos suori­tusai­kaa on jäljellä. 
 • Jos opis­ke­lija ei varaa lain­kaan aikaa ja suori­tusaika ehtii päättyä, voit jatkaa tentin suori­tusai­kaa tentin Julkai­sua­se­tuk­set-väli­leh­dellä kohdassa ”Tent­ti­pe­riodi”.
 • Muista tallen­taa suori­tusai­kaan teke­mäsi muutok­set julkaisu sivun lopussa.

B. Kypsyys­näyt­teen sisäl­lön arvioiminen

 • Sähköi­senä tent­tinä tehty kypsyys­näyte myös arvioi­daan järjestelmässä.
 • Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja mene korkea­kou­lusi EXAM-järjestelmään. 
 • Kirjaudu sähköi­seen tent­ti­pal­ve­luun kore­ka­kou­lusi tunnuksella
 • Ohjaaja saa sähkö­pos­tia, kun opis­ke­lija on käynyt teke­mässä kyspyys­näyt­teen. Viestin linkistä pääset arvioi­maan kypsyysnäytteen. 
 • HUOM! Ohjaaja arvioi Examissa kyspyys­näyt­teen ennen kielen­tar­kas­tusta. Sisäl­lön arvioin­nin jälkeen ohjaaja lähet­tää kypsyys­näyt­teen kielentarkastukseen.
EXAM kypsari9

Vastauk­sen arviointi

 • Opis­ke­li­jan vastaus työpöy­dältä kypsyys­näyt­tee­seen löytyy ”Arvioi­ta­vat tentit” välilehdeltä. 
 • Arvioi­matta sarak­keessa näkyy arvioi­mat­to­mien tent­tien määrä (1) ja tästä pääset luke­maan kypsyysnäytteen.
EXAM kypsari10
 • Valitse seuraa­valta sivulta opis­ke­li­jan nimi:
EXAM kypsari11
 • Opis­ke­li­jan kirjoit­tama vastaus on joko kysy­myk­sen alla selai­messa teks­tinä tai liit­teenä tiedostona. 
 • Vastauk­sen alussa on tentin perus­tie­dot mm. suori­tusaika, tentin kesto sekä opis­ke­li­jan mahdol­li­set aiemmat vastauk­set kysei­seen tenttiin. 
 • Opis­ke­li­jan kirjoit­ta­man vastauk­sen voi halu­tes­saan tallen­taa tai tulos­taa paperille. 
 • Voit lähet­tää tarvit­taessa opis­ke­li­jalle sähkö­pos­tia sähkö­pos­ti­lin­kin kautta.
 • Lue kypsyys­näyte, anna palaute ja lähetä kielentarkastukseen:
  • Kypsyys­näyt­teen arvo­sa­naksi anne­taan hyväk­sytty tai hylätty
  • Kirjoita kirjal­li­nen sanal­li­nen palaute ”Palaute opis­ke­li­jalle” ikkunaan.
  • Jos kypsyys­näyt­teen sisältö hyväk­sy­tään valitse ”Lähetä kielentarkastukseen”
  • Saat viestiä arvioin­nin tulok­sesta, kun kielen­tar­kas­taja on tehnyt kielen arvioinnin.
  • Kypsyys­näyt­teen suori­tus siirtyy kielen hyväk­sy­mi­sen jälkeen rekis­te­riin Exam järjes­tel­mästä ja löytyy Arkis­toi­dut tentit listastasi.
 • Jos kypsyys­näyt­teen sisältö tai kieli hylä­tään, tehdään opis­ke­li­jalle järjes­tel­mään uusi kypsyys­näyte sovit­ta­valla tavalla.
EXAM kypsari12

C. Kypsyys­näyt­teen kielen­tar­kas­tus ja koko­nai­suu­den arvioin­nin valmistuminen

 • Sisäl­lön arvioin­nin jälkeen kypsyys­näyte siirtyy kielentarkastukseen. 
 • Kaikille kielen­tar­kas­ta­jille näkyvät kaikki kielen­tar­kas­tusta odottavat.
 • Voit järjes­tää kypsyys­näyt­teet koodin, tentin nimen, tentaat­to­rin (ohjaa­jan) tai saapu­mi­sa­jan (milloin tullut kielentarkastukseen). 
 • Tarkas­tet­ta­vat kypsyys­näyt­teet listassa näkyvät kaikki uudet ja parhail­laan kielen­tar­kas­tuk­sessa olevat kypsyysnäytteet.
 • Ota uusi kypsyys­näyte kielen­tar­kas­tuk­seen Ota käsit­te­lyyn valinnalla.
EXAM kypsari13
 • Kun kypsyys­näyte on otettu kielen­tar­kas­tuk­seen, näkyy listassa kielen­tar­kas­ta­jan nimi. 
 • Kaikki kielen­tar­kas­ta­jat näkevät kaikki arvioi­ta­vana olevat kypsyys­näyt­teet ja toisella arvioi­ta­vana olevan kypsyys­näyt­teen voi ottaa itselle Katso tästä valinnalla. 
 • Kun kirjoi­tat kypsyys­näyt­tee­seen palau­tetta ja tallen­nat sen, vaihtuu kielentarkastaja. 
 • Voit lähet­tää opis­ke­li­jalle ja kielen­tar­kas­ta­jalle sähkö­pos­tia klik­kaa­malla osoitteita.
EXAM kypsari14
 • Opis­ke­li­jan kirjoit­tama vastaus on joko kysy­myk­sen alla selai­messa teks­tinä tai liit­teenä tiedostona. 
 • Vastauk­sen alussa on tentin perus­tie­dot mm. suori­tusaika, tentin kesto sekä opis­ke­li­jan mahdol­li­set aiemmat vastauk­set kysei­seen tenttiin. 
 • Opis­ke­li­jan kirjoit­ta­man vastauk­sen voi halu­tes­saan tallen­taa tai tulos­taa paperille.
 • Sivun lopusta näet ohjaa­jan sisäl­löstä kirjoit­ta­man palaut­teen sekä arviointitiedon.
EXAM kypsari15
 • Kirjoita kirjal­li­nen sanal­li­nen palaute ”Palaute opis­ke­li­jalle” ikku­naan, voit lisätä palau­tetta myös liitteenä.
 • Valitse ”Hyväksy suori­tus” tai ”Hylkää suori­tus” sen mukaan onko kieli hyväk­sytty vai hylätty.
 • Kun kielen­tar­kas­taja on tehnyt kielen arvioin­nin ohjaaja saa viestiä arvioin­nin tuloksesta.
 • Opis­ke­lija näkee arvioi­dun kielen­tar­kas­tuk­sen EXAM järjestelmästä.
 • Jos kypsyys­näyt­teen kieli hylä­tään, tehdään opis­ke­li­jalle järjes­tel­mään uusi kypsyys­näyte sovit­ta­valla tavalla. 
 • Ole yhtey­dessä ohjaa­jaan, siitä miten kypsyys­näyt­teen uusinta opis­ke­li­jalle tehdään.
 • Arvioi­dut kypsyys­näyt­teet löyty­vät ”Tarkas­te­tut kypsyys­näyt­teet” listasta. Arvioin­nin pääsee näke­mään tentin nimestä.