EXAM Kysy­myk­sistä tentiksi

EXAM Kysy­myk­sistä tentiksi

EXAM-tentissä tentti on aina kiin­ni­tetty johon­kin opintojaksoon.

Tent­ti­ky­sy­myk­set jakau­tu­vat aihea­luei­siin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. 

Aihea­lu­een kysy­myk­set siir­ty­vät auto­maat­ti­sesti tenttiin. 

Tent­tiin voi luoda myös vaih­toeh­toi­sia kysy­myk­siä. Aihea­lu­een sisällä voi määri­tellä tietystä joukosta arpou­tu­vat kysy­myk­set. Järjes­telmä voi arpoa kysy­myk­set vain jos kysy­myk­set ovat pisteil­tään sama­nar­voi­set. Aihea­lueilla rytmi­te­tään ja sivu­te­taan tenttiä.

Examissa on seuraa­van­lai­sia kysymystyyppejä:

  • Essee­ky­sy­mys
  • Aukko­teh­tävä
  • Moni­va­linta (yksi oikein)
  • Moni­va­linta (monta oikein)

Kysymys/tehtävänanto muodos­tuu teks­tistä ja korkein­taan yhdestä liite­tie­dos­tosta. Liite­tie­dosto voi olla kuva tai pdf- tiedosto, tai muu tiedosto, jonka tent­ti­ko­neilla olevilla ohjel­milla saa avattua (ohjel­mis­to­va­li­koima vaih­te­lee korkea­kou­luit­tain). Tehtä­vän­an­toon voi tehdä yksin­ker­tai­sia muotoiluja.

Kysy­myk­sistä muodos­tuu kysy­mys­pank­kiin kysy­myk­siä, joita voi käyttää hyväksi muissa tenteissä. Kun lisä­tään kysymys kysy­mys­pan­kista, kysy­myk­seen tehdyt muutok­set näkyvät kaikissa tenteissä, johon kysymys on liitetty.

Jos tentissä on suori­tuk­sia, opis­ke­li­joi­den tent­ti­suo­ri­tus­ten kysy­myk­set on suojattu jälki­kä­teen tapah­tu­vilta muok­kauk­silta teke­mällä niistä kopiot tent­ti­suo­ri­tuk­sen alkaessa ts. jos opet­ta­jana muuta tent­ti­ky­sy­myk­siä sen jälkeen, kun joku opis­ke­lija on käynyt tentin jo suorit­ta­massa, eivät muutok­set tule voimaan ko. opis­ke­li­jan tenttikysymyksissä).

Kysy­myk­siä ja tent­tejä voi kopioida uusiksi versioiksi, jolloin kopioon tehdyt muutok­set eivät muuta alku­pe­räistä kysymystä.

Opet­taja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opis­ke­li­joille vasta, kun se julkais­taan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

Opet­taja voi määrit­tää toisen opet­ta­jan tentaat­to­riksi, jolloin toisella opet­ta­jalla on täydet oikeu­det tent­tiin. Toisen opet­ta­jan voi määrit­tää myös arvioi­jaksi, jolloin toinen opet­taja voi arvoida tent­ti­vas­tauk­sia, mutta ei voi määrit­tää tentin suori­tus­tie­toja, tai antaa tentistä lopul­lista arvo­sa­naa. Vain tentaat­to­rilla on nämä oikeudet.

Opis­ke­lija voi liittää tehtä­vän vastauk­seen yhden liit­teen. Tarkista korkea­kou­lusi Exam-tent­ti­ko­neissa oleva ohjel­ma­va­li­koima, sillä tent­ti­ko­nei­den ohjel­mis­to­va­li­koi­maa on eri korkea­kou­luissa tarkoi­tuk­sella rajattu.

Kun opis­ke­lija on tehnyt tentin, opet­taja saa suori­tuk­sesta tiedon kerran viikossa sähkö­pos­tiin tule­vassa viik­ko­koos­teessa. Tentti arvioi­daan EXAMissa ja tentaat­tori siirtää arvioin­nin opin­to­hal­lin­to­jär­jes­tel­mään (Peppiin).