EXAM Kysymyk­sistä tentiksi

EXAM Kysymyk­sistä tentiksi

EXAM-tentissä tentti on aina kiinni­tetty johonkin opintojaksoon.

Tentti­ky­sy­mykset jakau­tuvat aihea­lueisiin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. 

Aihea­lueen kysymykset siirtyvät automaat­ti­sesti tenttiin. 

Tenttiin voi luoda myös vaihtoeh­toisia kysymyksiä. Aihea­lueen sisällä voi määri­tellä tietystä joukosta arpou­tuvat kysymykset. Järjes­telmä voi arpoa kysymykset vain jos kysymykset ovat pisteiltään samanar­voiset. Aihea­lueilla rytmi­tetään ja sivutetaan tenttiä.

Examissa on seuraa­van­laisia kysymystyyppejä:

  • Essee­ky­symys
  • Aukko­tehtävä
  • Moniva­linta (yksi oikein)
  • Moniva­linta (monta oikein)

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liite­tie­dos­tosta. Liite­tie­dosto voi olla kuva tai pdf- tiedosto, tai muu tiedosto, jonka tentti­ko­neilla olevilla ohjel­milla saa avattua (ohjel­mis­to­va­li­koima vaihtelee korkea­kou­luittain). Tehtä­vän­antoon voi tehdä yksin­ker­taisia muotoiluja.

Kysymyk­sistä muodostuu kysymys­pankkiin kysymyksiä, joita voi käyttää hyväksi muissa tenteissä. Kun lisätään kysymys kysymys­pan­kista, kysymykseen tehdyt muutokset näkyvät kaikissa tenteissä, johon kysymys on liitetty.

Jos tentissä on suori­tuksia, opiske­li­joiden tentti­suo­ri­tusten kysymykset on suojattu jälki­käteen tapah­tu­vilta muokkauk­silta tekemällä niistä kopiot tentti­suo­ri­tuksen alkaessa ts. jos opettajana muuta tentti­ky­sy­myksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorit­ta­massa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiske­lijan tenttikysymyksissä).

Kysymyksiä ja tenttejä voi kopioida uusiksi versioiksi, jolloin kopioon tehdyt muutokset eivät muuta alkupe­räistä kysymystä.

Opettaja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opiske­li­joille vasta, kun se julkaistaan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

Opettaja voi määrittää toisen opettajan tentaat­to­riksi, jolloin toisella opetta­jalla on täydet oikeudet tenttiin. Toisen opettajan voi määrittää myös arvioi­jaksi, jolloin toinen opettaja voi arvoida tentti­vas­tauksia, mutta ei voi määrittää tentin suori­tus­tietoja, tai antaa tentistä lopul­lista arvosanaa. Vain tentaat­to­rilla on nämä oikeudet.

Opiskelija voi liittää tehtävän vastaukseen yhden liitteen. Tarkista korkea­koulusi Exam-tentti­ko­neissa oleva ohjel­ma­va­li­koima, sillä tentti­ko­neiden ohjel­mis­to­va­li­koimaa on eri korkea­kou­luissa tarkoi­tuk­sella rajattu.

Kun opiskelija on tehnyt tentin, opettaja saa suori­tuk­sesta tiedon kerran viikossa sähkö­postiin tulevassa viikko­koos­teessa. Tentti arvioidaan EXAMissa ja tentaattori siirtää arvioinnin opinto­hal­lin­to­jär­jes­telmään (Peppiin).