exam logo black small 230x128

EXAM Monen opet­ta­jan tentti

Monen opet­ta­jan EXAM tentti

EXAMissa opet­ta­jat voivat tehdä yhteis­työtä kolmella eri tavalla:

 1. Tentillä usea omistaja
 2. Tentillä usea arvioija
 3. Jaa tent­ti­ky­sy­mys toiselle opettajalle

Tentillä usea omistaja

 • Mene tentin perustietoihin
 • Selaa Tentin arviointi-kohtaan
 • Lisää tentaat­tori: kirjoita toisen opet­ta­jan nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painik­keella.

Huomioi! Opet­ta­jan tulee olla kirjau­tu­nut järjes­tel­mässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opet­taja-oikeu­det järjestelmään.

 • Tentin luojana olet auto­maat­ti­sesti myös sen omistaja.
 • Tent­tiin lisä­tyllä tentaat­to­rilla on täydet oikeu­det tent­tiin ja tent­ti­suo­ri­tuk­siin liit­ty­viin toimenpiteisiin. 
 • Tentaat­to­rit pysty­vät muok­kaa­maan tentin kautta tois­tensa tent­ti­ky­sy­myk­siä, mutta muiden luomat kysy­myk­set eivät näy kysy­mys­pan­kissa, jollei kysy­myk­sen omis­ta­juutta ole erik­seen jaettu.

Tentillä usea arvioija

 • Mene tentin perustietoihin
 • Selaa Tentin arviointi-kohtaan
 • Lisää arvioija: kirjoita henki­lön nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painik­keella.
 • Arvioija voi tarkas­taa tent­ti­vas­tauk­sia, mutta ei voi tehdä tentin koko­nais­suo­ri­tuk­sen arviointia.

Jaa tent­ti­ky­sy­mys toiselle opettajalle

 • Mene tent­ti­ky­sy­myk­sen perustietoihin.
 • Selaa Lisä­tie­dot-kohtaan.
 • Lisää kysy­myk­sen omis­taja: kirjoita toisen opet­ta­jan nimeä ja kun lista löytää oikean, lisää hänet Lisää-painikkeella.

Huom!! Opet­ta­jan tulee olla kirjau­tu­nut järjes­tel­mässä ainakin kerran ja hänellä tulee olla opet­taja-oikeu­det järjestelmään.

 • Tentin luojana olet auto­maat­ti­sesti myös sen omistaja.
 • Henki­löllä on täydet oikeu­det tent­ti­ky­sy­myk­seen ja niihin liit­ty­viin toimenpiteisiin.