EXAM Moni­va­lin­ta­ky­sy­mys (yksi oikein)

EXAM Moni­va­lin­ta­ky­sy­mys (yksi oikein) ja sen arviointi

 • Moni­va­linta-yksi oikein -kysy­myk­sessä opis­ke­li­jalla on mahdol­li­suus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto
 • Valitse kysy­myk­sen tyypiksi Moni­va­lin­ta­ky­sy­mys (yksi oikein)
EXAM monival yksi 1
 • Kirjoita kysymys Kysy­mys­teksti -kent­tään. Voit muokata tekstiä käytet­tä­vissä olevilla tekstin editointityökaluilla.
EXAM monival yksi 2
 • Klikkaa ”Lisää uusi vastaus­vaih­toehto” ja kirjoita vastaus­vaih­toehto sille varat­tuun kenttään.
EXAM monival yksi 3
 • Klik­kaa­malla uudel­leen Lisää uusi vastaus­vaih­toehto voit lisätä muita vastaus­vaih­toeh­toja. Merkitse oikea vaih­toehto, jolloin sen ympä­rille ilmes­tyy vihreä reuna­viiva. Vastaus­vaih­toeh­don voit myös poistaa.
 • Lopuksi merkitse ko. kysy­myk­sen oikean vastauk­sen maksimipisteet.
 • Huom. Moni­va­linta-yksi oikein -kysy­myk­sessä ei ole mahdol­lista antaa miinus -merk­ki­siä pisteitä.
EXAM monival yksi 4
 • Kysy­myk­sen lisätiedoissa
  • voit lisätä kysy­myk­selle muita omis­ta­jia (kysymys näkyy heille kysy­mys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä)
  • voit lisästä kysy­myk­seen liite­ma­te­ri­aali, jonka opis­ke­lija saa auki tentissä
   • Huom! Lisää liite pdf, Word tai kuva formaatissa. 
   • Huom! Älä käytä kysy­myk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­link­kejä, koska nettiin pääsy tent­ti­ko­neilta on estetty.
  • voit kirjoit­taa kysy­myk­sen vastaus­oh­jeen opiskelijalle
  • voit lisästä avain­sa­noja, joita voit käyttää kysy­mys­ten hakemisessa
  • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat vain tentin opet­ta­jien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)
EXAM monival yksi 5
 • Lopuksi Tallenna kysymys, jolloin kysymys lisä­tään tenttiin. 
 • Huom. Jos olet luonut kysy­myk­sen kysy­mys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Moni­va­linta (yksi oikein) arviointi tentissä

 • Exam arvioi moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­set automaattisesti.

Tentin arvioin­ti­nä­ky­mässä

 • opis­ke­li­jan oikea vastaus on merkitty vihrein raamein
 • opis­ke­li­jan väärä vastaus on merkitty punai­sin raamein ja oikea vastaus merkit­tynä vihreällä

Esimerkki 1.Opis­ke­lija on valin­nut oikean vastauk­sen ja saanut piste­mää­räksi 1/1.

EXAM monival yksi 6

Esimerkki 2. Opis­ke­lija on valin­nut väärän vastauk­sen ja saanut piste­mää­räksi 0/5.

EXAM monival yksi 7