Categories
Ajankohtaista

EXAM Opettajan UKK

UKK opettajan toimin­nasta EXAMissa

Miksi en voi kohdentaa henki­lö­koh­taista tenttiä opiske­li­jalle? Opiske­lijan nimeä ei löydy EXAMista.

Opiske­lijan tulee olla kirjau­tunut EXAMiin ainakin kerran, jotta hänelle voidaan kohdentaa henki­lö­koh­tainen tentti.

Miten henki­lö­koh­tainen tentti toimii jos opiskelija ei saavu paikalle? Voinko vapauttaa no-show:n tai pidentää henki­lö­koh­taisen tentin tenttiperiodia?

Henki­lö­koh­tainen tentti on kerta­käyt­töinen. Henki­lö­koh­taiseen tenttiin ilmoit­tau­dutaan valmiin Ilmoit­tau­tu­misen kautta opiske­lijan Työpöy­dältä. Ilmoit­tau­tu­minen ilmestyy opiske­lijan Työpöy­dälle opettajan julkais­tessa henki­lö­koh­tainen tentti ja samalla siitä lähtee sähkö­pos­ti­viesti opiske­li­jalle. Ilmoit­tau­tu­minen palaa näkyviin myös opettajan jatkaessa päättynyt tentti­pe­riodia. Ilmoit­tau­tu­minen poistuu opiske­lijan Työpöy­dältä, kun A) se on suori­tettu, B) suoritus on keskey­tetty, C) varattuun tenttiin ei ole saavuttu tai D) tentti­pe­riodi on päättynyt.

Jos tenttiin on tarpeen A), B) ja C) tapauk­sista saada uusi suori­tus­mah­dol­lisuus, tulee luoda uusi tentti (esim. kopioi­malla vanha uuden pohjaksi). D) kohdan tapah­tuessa, opettaja voi pidentää tentti­pe­riodia ja tentti/kypsyysnäyte palaa uudelleen varattavaksi.

No-show:ta henki­lö­koh­tai­sessa tentissä ei siis voi vapauttaa. Tentti­pe­riodia voi pidentää.

Voiko opinto­pis­te­määrää muuttaa?

Ei voi. Opisto­jakson oikea opinto­pis­te­määrä on Winhassa.

Opiskelija ilmoittaa, ettei näe halua­maansa tenttiä EXAMissa. Mitä tehdä?

Tarkista EXAMista, että 1) kysei­selle opinto­jak­solle on luotu tentti, 2) tentti on julkinen ja 3) tentti­pe­riodi on voimassa.

Opiskelija ei pysty ilmoit­tau­tumaan tenttiin, koska järjes­telmän mukaan hänellä ei ole suori­tus­kertoja ole jäljellä. Miten toimia?

EXAM laskee perumat­toman tentti­kerran (No-show) suori­tus­ker­raksi. Voit vapauttaa yksit­täisen opiske­lijan suorituskerran.

Tentin asetuk­sissa voit tarvit­taessa korottaa suori­tus­ker­tojen määrää (suori­tus­ker­roiksi lasketaan ”no-show” -kertojen lisäksi myös keskey­tetyt tentit ja arvioi­mat­tomat tentti­suo­ri­tukset). Tentti­suo­ri­tuksen arviointi nollaa suori­tus­kerrat, eli tämän jälkeen opiskelija pääsee tarvit­taessa uusimaan tenttinsä ilman tentti­kerran vapautusta.

Oletus­a­se­tuksena sallit­tujen suori­tus­ker­tojen määrä ennen arviointia on 1.

Miten saan tehtyä tentin useam­malla kielellä?

Vaihtoehtoja on kaksi:

a) Voit tehdä samaan tenttiin useam­malla kielellä kysymykset. Lisään ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englan­niksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentit­tä­villä kielillä.

b) Voit tehdä eri kielille erilliset tentit ja erilliset kysymykset.

Voinko muokata julkaistua tenttiä?

Voit. Jos tenttiin on tullut suorituksia,

Miten voin poistaa tentin?

Tentin poista­minen riippuu siitä onko tenttiin voimas­sao­levia varauksia ja/tai suorituksia:

A) Jos tenttiin on varauksia, admin poistaa tenttiin tehdyt varaukset ja informoi kyseisiä opiske­li­joita. Tämän jälkeen admin tai opettaja voi joko vaihtaa tentin keston päättymään samalle päivälle tai deletoida tentin

B) Jos tenttiin on suori­tuksia, tentin poista­minen ei onnistu, mutta sen tentti­pe­riodin keston voi muuttaa päättymään samalle päivälle.

Huom! Admin voi lyhentää tenttiaikaa vaikka siihen on varauksia.

Voinko arvioida suori­tukset Excelissä?

Voit viedä arvioi­mat­tomat suori­tukset csv-tiedoston avulla Exceliin.

Miksi minun pitäisi arvioida tentti­suo­ri­tukset EXAMissa?

EXAM on samalla tulosten viral­linen tallen­nus­paikka. Opiskelija näkee tentin suori­tukset EXAMin työpöydällä.

Milloin tentti­suo­ritus arkistoidaan?

Opettajan toimesta Lukitun suori­tuksen voi siirtää Arkistoon Tentti­suo­ri­tukset sivulla. Admin ei voi tehdä tätä.

Lukittu, Keskey­tetty tai Arkis­toitu -tilassa olevalta tentti­suo­ritus poistuu näkyvistä käyttö­liit­ty­mältä kohdassa 1. asetetun ajan jälkeen eikä suori­tusta enää voi yhdistää suorit­tajaan.
Tekni­sesti tarkoittaa, että rajapinnan kautta ei enää saa ulos kyseistä suori­tusta mitenkään, sillä vastaava exam_­record- ja exam_score-tietue poistetaan tieto­kan­nasta kokonaan.

Miten pitkään arkis­toitu suoritus näkyy?

Asennus­vai­heessa määri­tellään asetus­tie­dossa yksi talokoh­tainen arkis­toin­tiaika suori­tusten näkyvyy­delle. Oletusarvo tälle on 6 kk. Tarkista korkea­kou­lussasi käyttöön otettu aika

Voinko ladata tulokset Excel-tiedostoksi?

Voit. Mene tentin Suori­tukset-välileh­delle. Valitse Lukitut suori­tukset-listasta opiske­lijat ja klikkaa Luo valituista suori­tus­tie­doista raportti Excel-tiedostona.

Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Ei. Opettajan täytyy viedä suori­tukset Winhaan. Lukituista tentti­suo­ri­tuk­sista saa Excel-tiedoston, jossa on rekis­te­röintiin vaadit­tavat tiedot.