EXAM Opet­ta­jan UKK

UKK opet­ta­jan toimin­nasta EXAMissa

Miksi en voi kohden­taa henki­lö­koh­taista tenttiä opis­ke­li­jalle? Opis­ke­li­jan nimeä ei löydy EXAMista.

Opis­ke­li­jan tulee olla kirjau­tu­nut EXAMiin ainakin kerran, jotta hänelle voidaan kohden­taa henki­lö­koh­tai­nen tentti.

Miten henki­lö­koh­tai­nen tentti toimii jos opis­ke­lija ei saavu paikalle? Voinko vapaut­taa no-show:n tai piden­tää henki­lö­koh­tai­sen tentin tenttiperiodia?

Henki­lö­koh­tai­nen tentti on kerta­käyt­töi­nen. Henki­lö­koh­tai­seen tent­tiin ilmoit­tau­du­taan valmiin Ilmoit­tau­tu­mi­sen kautta opis­ke­li­jan Työpöy­dältä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ilmes­tyy opis­ke­li­jan Työpöy­dälle opet­ta­jan julkais­tessa henki­lö­koh­tai­nen tentti ja samalla siitä lähtee sähkö­pos­ti­viesti opis­ke­li­jalle. Ilmoit­tau­tu­mi­nen palaa näky­viin myös opet­ta­jan jatkaessa päät­ty­nyt tent­ti­pe­rio­dia. Ilmoit­tau­tu­mi­nen poistuu opis­ke­li­jan Työpöy­dältä, kun A) se on suori­tettu, B) suori­tus on keskey­tetty, C) varat­tuun tent­tiin ei ole saavuttu tai D) tent­ti­pe­riodi on päättynyt.

Jos tent­tiin on tarpeen A), B) ja C) tapauk­sista saada uusi suori­tus­mah­dol­li­suus, tulee luoda uusi tentti (esim. kopioi­malla vanha uuden pohjaksi). D) kohdan tapah­tuessa, opet­taja voi piden­tää tent­ti­pe­rio­dia ja tentti/kypsyysnäyte palaa uudel­leen varattavaksi.

No-show:ta henki­lö­koh­tai­sessa tentissä ei siis voi vapaut­taa. Tent­ti­pe­rio­dia voi pidentää.

Voiko opin­to­pis­te­mää­rää muuttaa?

Ei voi. Opis­to­jak­son oikea opin­to­pis­te­määrä on Winhassa.

Opis­ke­lija ilmoit­taa, ettei näe halua­maansa tenttiä EXAMissa. Mitä tehdä?

Tarkista EXAMista, että 1) kysei­selle opin­to­jak­solle on luotu tentti, 2) tentti on julki­nen ja 3) tent­ti­pe­riodi on voimassa.

Opis­ke­lija ei pysty ilmoit­tau­tu­maan tent­tiin, koska järjes­tel­män mukaan hänellä ei ole suori­tus­ker­toja ole jäljellä. Miten toimia?

EXAM laskee peru­mat­to­man tent­ti­ker­ran (No-show) suori­tus­ker­raksi. Voit vapaut­taa yksit­täi­sen opis­ke­li­jan suorituskerran.

Tentin asetuk­sissa voit tarvit­taessa korot­taa suori­tus­ker­to­jen määrää (suori­tus­ker­roiksi laske­taan ”no-show” -kerto­jen lisäksi myös keskey­te­tyt tentit ja arvioi­mat­to­mat tent­ti­suo­ri­tuk­set). Tent­ti­suo­ri­tuk­sen arviointi nollaa suori­tus­ker­rat, eli tämän jälkeen opis­ke­lija pääsee tarvit­taessa uusi­maan tent­tinsä ilman tent­ti­ker­ran vapautusta.

Oletus­a­se­tuk­sena sallit­tu­jen suori­tus­ker­to­jen määrä ennen arvioin­tia on 1.

Miten saan tehtyä tentin useam­malla kielellä?

Vaih­toeh­toja on kaksi:

a) Voit tehdä samaan tent­tiin useam­malla kielellä kysy­myk­set. Lisään ne samaan kysy­myk­seen esim. suomeksi, ruot­siksi ja englan­niksi. Rivitä mielel­lään kysy­myk­set omille riveil­leen. Muista vielä kirjoit­taa tentin nimi -kent­tään tentin nimet tentit­tä­villä kielillä.

b) Voit tehdä eri kielille eril­li­set tentit ja eril­li­set kysymykset.

Voinko muokata julkais­tua tenttiä?

Voit. Jos tent­tiin on tullut suorituksia,

Miten voin poistaa tentin?

Tentin pois­ta­mi­nen riippuu siitä onko tent­tiin voimas­sao­le­via varauk­sia ja/tai suorituksia:

A) Jos tent­tiin on varauk­sia, admin poistaa tent­tiin tehdyt varauk­set ja infor­moi kysei­siä opis­ke­li­joita. Tämän jälkeen admin tai opet­taja voi joko vaihtaa tentin keston päät­ty­mään samalle päivälle tai dele­toida tentin

B) Jos tent­tiin on suori­tuk­sia, tentin pois­ta­mi­nen ei onnistu, mutta sen tent­ti­pe­rio­din keston voi muuttaa päät­ty­mään samalle päivälle.

Huom! Admin voi lyhen­tää tent­tiai­kaa vaikka siihen on varauksia.

Voinko arvioida suori­tuk­set Excelissä?

Voit viedä arvioi­mat­to­mat suori­tuk­set csv-tiedos­ton avulla Exceliin.

Miksi minun pitäisi arvioida tent­ti­suo­ri­tuk­set EXAMissa?

EXAM on samalla tulos­ten viral­li­nen tallen­nus­paikka. Opis­ke­lija näkee tentin suori­tuk­set EXAMin työpöydällä.

Milloin tent­ti­suo­ri­tus arkistoidaan?

Opet­ta­jan toimesta Lukitun suori­tuk­sen voi siirtää Arkis­toon Tent­ti­suo­ri­tuk­set sivulla. Admin ei voi tehdä tätä.

Lukittu, Keskey­tetty tai Arkis­toitu -tilassa olevalta tent­ti­suo­ri­tus poistuu näky­vistä käyt­tö­liit­ty­mältä kohdassa 1. asete­tun ajan jälkeen eikä suori­tusta enää voi yhdis­tää suorit­ta­jaan.
Tekni­sesti tarkoit­taa, että raja­pin­nan kautta ei enää saa ulos kyseistä suori­tusta miten­kään, sillä vastaava exam_­record- ja exam_score-tietue pois­te­taan tieto­kan­nasta kokonaan.

Miten pitkään arkis­toitu suori­tus näkyy?

Asen­nus­vai­heessa määri­tel­lään asetus­tie­dossa yksi talo­koh­tai­nen arkis­toin­tiaika suori­tus­ten näky­vyy­delle. Oletusarvo tälle on 6 kk. Tarkista korkea­kou­lus­sasi käyt­töön otettu aika

Voinko ladata tulok­set Excel-tiedostoksi?

Voit. Mene tentin Suori­tuk­set-väli­leh­delle. Valitse Lukitut suori­tuk­set-listasta opis­ke­li­jat ja klikkaa Luo vali­tuista suori­tus­tie­doista raportti Excel-tiedostona.

Mene­vätkö arvioin­nit suoraan rekisteröitäväksi?

Ei. Opet­ta­jan täytyy viedä suori­tuk­set Winhaan. Luki­tuista tent­ti­suo­ri­tuk­sista saa Excel-tiedos­ton, jossa on rekis­te­röin­tiin vaadit­ta­vat tiedot.