EXAM – Saavutettavuus

På svenska nedan.

Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun EXAM-järjes­telmän saavutettavuusseloste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee EXAM-järjes­telmää ja se on laadittu 25.6.2020.

Saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee EXAM-järjes­telmää eikä sen sisältöjä, esimer­kiksi yksit­täisen tentin liitteitä.

Saavu­tet­tavuus tarkoittaa sitä, että mahdol­li­simman moni voi käyttää digitaa­lisia palve­luita helposti ja yhden­ver­tai­sesti. Saavu­tettava palvelu on tekni­sesti saavu­tettava, palvelun käyttö­liittymä on selkeä ja sisältö on ymmär­ret­tävää. Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset perus­tuvat lakiin digitaa­listen palve­lujen tarjoa­mi­sesta, joka pohjautuu EU:n saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiiviin

EXAM-järjes­telmän saavu­tet­ta­vuusar­viointi on tehty itse. Saavu­tet­ta­vuusar­viointia toteu­tetaan jatku­vasti EXAM-järjes­telmää kehitettäessä. 

Digipal­velun saavu­tet­ta­vuuden tila

EXAM-järjes­telmä täyttää saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset osittain. 

EXAM-järjes­telmän kehityk­sessä on sitou­duttu digipal­velun saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­miseen ja digipal­ve­lulain WCAG 2.1 A- ja AA-tason -kriteerien täyttä­miseen. Havait­tujen saavu­tet­ta­vuus­puut­teiden korjaukset toteu­tetaan tulevissa EXAM-versio­päi­vi­tyk­sissä mahdol­li­suuksien mukaan. Järjes­telmän saavu­tet­ta­vuutta parantaa erityi­sesti vuonna 2021 toteu­tettava sovel­lus­ke­hyksen päivit­tä­minen Angular7:ään.

Ei saavu­tettava sisältö (WCAG 2.1 -kriteerien mukaan)

Havaittava: Tekstin ja taustan värinen kontrasti riittämätön

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Joissakin painik­keissa on liian heikko tekstin ja taustan värinen kontrasti.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Painikkeen tilaa visua­li­soiva korostus on riittämätön.

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Näppäi­mis­töllä navigoi­taessa valitun toiminnon fokus ei erotu riittä­västi. Painik­keiden eri tilojen tunnis­ta­miseen tarvittava visuaa­linen infor­maatio on riittä­mätön: reuna­värin kontrasti ja korostus on liian huomaamaton.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 1.4.11 Ei-teksti­muo­toisen sisällön kontrasti

Havaittava: Kuvilta (painik­keilta) puuttuu tekstikuvauksia

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Kuvilta (painik­keilta) puuttuu tekstikuvauksia.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstu­aa­linen sisältö

Havaittava: Otsikko puuttuu ja lihavointia käytetty korostamiseen.

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Sivuston otsikoita ei ole käytetty oikein. Lihavointia on käytetty korostamiseen.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Infor­maatio ja suhteet

Hallittava: Mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohitta­miseen, jotka toistuvat useilla verkko­si­vuilla, puuttuu.

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Sivus­tolta puuttuu mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohitta­miseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Sivuston kaikki toiminnot eivät ole käytet­tä­vissä näppäi­mistön kautta.

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Sivuston kaikki toiminnot eivät ole käytet­tä­vissä näppäi­mistön kautta. Mm. roolin (opiskelija/tentaattori) valit­se­minen kirjau­tu­misen jälkeen tai liite­tie­doston valit­se­minen tenttiin vasta­tessa ei onnistu näppäi­mis­töltä. Tenttiajan varaa­minen kalen­terin kautta ei onnistu näppäi­mis­töllä; tämä ongelma poistuu kalen­terin tulevan päivi­tyksen myötä.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 2.1.1 Näppäi­mistö

Hallittava: Kohdistus ei korostu riittävästi.

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Käyttäjä ei helposti näe, missä verkko­sivun elemen­tissä näppäi­mistön fokus kulloinkin on.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmär­rettävä: Sivun kieli­mää­ritys puuttuu

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Sivun kieli­mää­ritys puuttuu.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 3.1.1 Sivun kieli

Ymmär­rettävä: Lomak­keesta puuttuu submit-painike.

 • Saavut­ta­maton sisältö ja sen puutteet
  • Lomak­keesta puuttuu submit-painike.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mukset jotka eivät täyty
  • 3.2.2 Syöte

Huoma­sitko saavu­tet­ta­vuus­puutteen digipal­ve­lus­samme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna saavu­tet­ta­vuus­pa­lau­tetta tällä verkko­lo­mak­keella tai sähkö­pos­titse exam(at)karelia.fi.

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rastoon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoi­tuksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvon­ta­vi­ran­omaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelin­numero vaihde 0295 016 000

**********************************************************************************************************************************

Karelia yrkehögs­kolan tillgänglig­het­sutlå­tande om EXAM-systemet

Detta tillgänglig­het­sutlå­tande gäller EXAM-systemet och det har utarbetats 25.6.2020.

Detta tillgänglig­het­sutlå­tande gäller EXAM-systemet och inte innehåll, såsom bilagor till en enskild tentamen.

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan använda digitala tjänster på ett enkelt och jämlikt sätt. En tillgänglig tjänst är tekniskt tillgänglig, tjänstens använ­dargränssnitt är tydligt och innehållet är förståeligt. Tillgänglig­hets­kraven grundar sig på lagen om tillhan­dahål­lande av digitala tjänster, som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Tillgänglig­hets­be­döm­ningen av EXAM-systemet har utförts på egen hand. Tillgänglig­hets­be­döm­ningen utförs konti­nuerligt i takt med att EXAM-systemet utvecklas. 

Den digitala tjänstens tillgänglighet

EXAM-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

I utvecklingen av EXAM-systemet har man förbundit sig vid att förbättra den digitala tjänstens tillgänglighet och uppfylla krite­rierna för nivå A och AA i WCAG 2.1. enligt lagen om digitala tjänster. De obser­verade bristerna i tillgänglig­heten korri­geras i mån av möjlighet i kommande version­supp­da­te­ringar av EXAM. Systemets tillgänglighet förbättras särskilt genom att tillämp­nings­ramen uppda­teras till Angular7 (planerat år 2021).

Otill­gängligt innehåll (enligt krite­rierna i WCAG 2.1)

Möjlig att uppfattas: Otill­räcklig kontrast mellan text och bakgrund

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan text och bakgrund
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.3 Kontrast (minimum)

Möjlig att uppfattas: Fokus som visua­li­serar knappens status är otillräckligt.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Vid tangent­bords­na­vi­gering urskiljs den valda funktionens fokus tillräckligt väl. Den visuella infor­mation som behövs för att identi­fiera knapparnas olika status är otill­räcklig: kontrasten mellan kantlinjens färg och elementet som är i fokus är inte tillräckligt stor.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.11 Kontrasten i innehåll som inte är text

Möjlig att uppfattas: Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfattas: Rubrik saknas och fet stil har använts för betoning.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Sidans rubriker har inte använts korrekt. Fet stil har använts för betoning.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 3.1 Infor­mation och relationer

Hanterbar: Det saknas en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbplatser.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • På webbsidan saknas en mekanism för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbplatser.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.1 Hoppa över grupperat innehåll

´Hanterbar: Alla funktioner på webbplatsen är inte tillgängliga via tangentbordet.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Alla funktioner på webbplatsen är inte tillgängliga via tangent­bordet. Bland annat kan man inte med tangent­bordet välja roll (studerande/tentator) efter inlogg­ningen eller bilaga när man svarar på tentamen. Det går inte att boka tenta­menstid via kalendern med tangent­bordet; detta problem försvinner i och med den kommande uppda­te­ringen av kalendern.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Tangentbord

Hanterbar: Fokus framhävs inte tillräckligt.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Det är inte lätt för använ­daren att urskilja i vilket element på webbsidan tangent­bords­fokus är.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 4.7 Synligt fokus

Begriplig: Språk­de­fi­nition saknas för sidan

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Språk­de­fi­nition saknas för sidan.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Sidans språk

Begriplig: Blanketten saknar submit-knapp.

 • Otill­gängligt och bristfälligt innehåll
 • Blanketten saknar submit-knapp.
 • Tillgänglig­hetskrav som inte uppfylls
 • 2.2 Vid inmatning

Noterade du brister i tillgänglig­heten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

Ge respons om tillgänglig­heten i detta webbfor­mulär på finska eller på engelska / per e-post exam(at)karelia.fi

Tillsyns­myn­dighet

Kontakta oss, det vill säga admini­stra­tören, om du vill påtala brister i tillgänglig­heten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionför­valt­nings­verket i Södra Finland. På regionför­valt­nings­verkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsyns­myn­dig­hetens kontaktuppgifter

Regionför­valt­nings­verket i Södra Finland
Enheten för tillgänglig­hets­tillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefon­nummer växeln 0295 016 000