EXAM – Saavutettavuus

På svenska nedan.

Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun EXAM-järjes­tel­män saavutettavuusseloste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee EXAM-järjes­tel­mää ja se on laadittu 25.6.2020.

Saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee EXAM-järjes­tel­mää eikä sen sisäl­töjä, esimer­kiksi yksit­täi­sen tentin liitteitä.

Saavu­tet­ta­vuus tarkoit­taa sitä, että mahdol­li­sim­man moni voi käyttää digi­taa­li­sia palve­luita helposti ja yhden­ver­tai­sesti. Saavu­tet­tava palvelu on tekni­sesti saavu­tet­tava, palve­lun käyt­tö­liit­tymä on selkeä ja sisältö on ymmär­ret­tä­vää. Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set perus­tu­vat lakiin digi­taa­lis­ten palve­lu­jen tarjoa­mi­sesta, joka pohjau­tuu EU:n saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­viin

EXAM-järjes­tel­män saavu­tet­ta­vuusar­viointi on tehty itse. Saavu­tet­ta­vuusar­vioin­tia toteu­te­taan jatku­vasti EXAM-järjes­tel­mää kehitettäessä. 

Digi­pal­ve­lun saavu­tet­ta­vuu­den tila

EXAM-järjes­telmä täyttää saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osittain. 

EXAM-järjes­tel­män kehi­tyk­sessä on sitou­duttu digi­pal­ve­lun saavu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen ja digi­pal­ve­lu­lain WCAG 2.1 A- ja AA-tason -kritee­rien täyt­tä­mi­seen. Havait­tu­jen saavu­tet­ta­vuus­puut­tei­den korjauk­set toteu­te­taan tule­vissa EXAM-versio­päi­vi­tyk­sissä mahdol­li­suuk­sien mukaan. Järjes­tel­män saavu­tet­ta­vuutta paran­taa erityi­sesti vuonna 2021 toteu­tet­tava sovel­lus­ke­hyk­sen päivit­tä­mi­nen Angular7:ään.

Ei saavu­tet­tava sisältö (WCAG 2.1 -kritee­rien mukaan)

Havait­tava: Tekstin ja taustan värinen kont­rasti riittämätön

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Jois­sa­kin painik­keissa on liian heikko tekstin ja taustan värinen kontrasti.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kont­rasti (minimi)

Havait­tava: Painik­keen tilaa visua­li­soiva koros­tus on riittämätön.

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Näppäi­mis­töllä navi­goi­taessa valitun toimin­non fokus ei erotu riit­tä­västi. Painik­kei­den eri tilojen tunnis­ta­mi­seen tarvit­tava visu­aa­li­nen infor­maa­tio on riit­tä­mä­tön: reuna­vä­rin kont­rasti ja koros­tus on liian huomaamaton.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 1.4.11 Ei-teks­ti­muo­toi­sen sisäl­lön kontrasti

Havait­tava: Kuvilta (painik­keilta) puuttuu tekstikuvauksia

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Kuvilta (painik­keilta) puuttuu tekstikuvauksia.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-teks­tu­aa­li­nen sisältö

Havait­tava: Otsikko puuttuu ja liha­voin­tia käytetty korostamiseen.

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Sivus­ton otsi­koita ei ole käytetty oikein. Liha­voin­tia on käytetty korostamiseen.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Infor­maa­tio ja suhteet

Hallit­tava: Meka­nismi sellais­ten sisäl­lön lohko­jen ohit­ta­mi­seen, jotka tois­tu­vat useilla verk­ko­si­vuilla, puuttuu.

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Sivus­tolta puuttuu meka­nismi sellais­ten sisäl­lön lohko­jen ohit­ta­mi­seen, jotka tois­tu­vat useilla verkkosivuilla.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallit­tava: Sivus­ton kaikki toimin­not eivät ole käytet­tä­vissä näppäi­mis­tön kautta.

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Sivus­ton kaikki toimin­not eivät ole käytet­tä­vissä näppäi­mis­tön kautta. Mm. roolin (opiskelija/tentaattori) valit­se­mi­nen kirjau­tu­mi­sen jälkeen tai liite­tie­dos­ton valit­se­mi­nen tent­tiin vasta­tessa ei onnistu näppäi­mis­töltä. Tent­tia­jan varaa­mi­nen kalen­te­rin kautta ei onnistu näppäi­mis­töllä; tämä ongelma poistuu kalen­te­rin tulevan päivi­tyk­sen myötä.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 2.1.1 Näppäi­mistö

Hallit­tava: Kohdis­tus ei korostu riittävästi.

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Käyt­täjä ei helposti näe, missä verk­ko­si­vun elemen­tissä näppäi­mis­tön fokus kulloin­kin on.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmär­ret­tävä: Sivun kieli­mää­ri­tys puuttuu

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Sivun kieli­mää­ri­tys puuttuu.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 3.1.1 Sivun kieli

Ymmär­ret­tävä: Lomak­keesta puuttuu submit-painike.

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet
  • Lomak­keesta puuttuu submit-painike.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty
  • 3.2.2 Syöte

Huoma­sitko saavu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­samme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puut­teen korjaamiseksi

Anna saavu­tet­ta­vuus­pa­lau­tetta tällä verk­ko­lo­mak­keella tai sähkö­pos­titse exam(at)karelia.fi.

Valvon­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tetta meille eli sivus­ton yllä­pi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyyty­väi­nen saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lain­kaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuk­sen Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivulla kerro­taan tarkasti, miten ilmoi­tuk­sen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvon­ta­vi­ran­omai­sen yhteystiedot

Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuu­den valvon­nan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­mero vaihde 0295 016 000

**********************************************************************************************************************************

Karelia yrke­högs­ko­lan till­gänglig­het­sutlå­tande om EXAM-systemet

Detta till­gänglig­het­sutlå­tande gäller EXAM-syste­met och det har utar­be­tats 25.6.2020.

Detta till­gänglig­het­sutlå­tande gäller EXAM-syste­met och inte innehåll, såsom bilagor till en enskild tentamen.

Till­gänglig­het innebär att så många som möjligt kan använda digi­tala tjäns­ter på ett enkelt och jämlikt sätt. En till­gänglig tjänst är tekniskt till­gänglig, tjäns­tens använ­dargränss­nitt är tydligt och innehål­let är förståe­ligt. Till­gänglig­hets­kra­ven grundar sig på lagen om till­han­dahål­lande av digi­tala tjäns­ter, som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Till­gänglig­hets­be­döm­nin­gen av EXAM-syste­met har utförts på egen hand. Till­gänglig­hets­be­döm­nin­gen utförs konti­nuer­ligt i takt med att EXAM-syste­met utvecklas. 

Den digi­tala tjäns­tens tillgänglighet

EXAM-syste­met uppfyl­ler delvis tillgänglighetskraven.

I utvecklin­gen av EXAM-syste­met har man förbun­dit sig vid att förbättra den digi­tala tjäns­tens till­gänglig­het och uppfylla krite­rierna för nivå A och AA i WCAG 2.1. enligt lagen om digi­tala tjäns­ter. De obser­ve­rade bris­terna i till­gänglig­he­ten korri­ge­ras i mån av möjlig­het i kommande version­supp­da­te­rin­gar av EXAM. Syste­mets till­gänglig­het förbätt­ras särs­kilt genom att tillämp­nings­ra­men uppda­te­ras till Angular7 (plane­rat år 2021).

Otill­gängligt innehåll (enligt krite­rierna i WCAG 2.1)

Möjlig att uppfat­tas: Otill­räcklig kont­rast mellan text och bakgrund

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Vissa knappar har inte till­räckligt stor kont­rast mellan text och bakgrund
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 4.3 Kont­rast (minimum)

Möjlig att uppfat­tas: Fokus som visua­li­se­rar knap­pens status är otillräckligt.

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Vid tangent­bords­na­vi­ge­ring urskiljs den valda funk­tio­nens fokus till­räckligt väl. Den visuella infor­ma­tion som behövs för att iden­ti­fiera knap­par­nas olika status är otill­räcklig: kont­ras­ten mellan kant­lin­jens färg och elemen­tet som är i fokus är inte till­räckligt stor.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 4.11 Kont­ras­ten i innehåll som inte är text

Möjlig att uppfat­tas: Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Bilder (knappar) saknar textbeskrivningar.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfat­tas: Rubrik saknas och fet stil har använts för betoning.

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Sidans rubri­ker har inte använts korrekt. Fet stil har använts för betoning.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 3.1 Infor­ma­tion och relationer

Hanter­bar: Det saknas en meka­nism för att hoppa över grup­pe­rat innehåll som uppre­pas på flera webbplatser.

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • På webb­si­dan saknas en meka­nism för att hoppa över grup­pe­rat innehåll som uppre­pas på flera webbplatser.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 4.1 Hoppa över grup­pe­rat innehåll

´Hanter­bar: Alla funk­tio­ner på webbplat­sen är inte till­gängliga via tangentbordet.

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Alla funk­tio­ner på webbplat­sen är inte till­gängliga via tangent­bor­det. Bland annat kan man inte med tangent­bor­det välja roll (studerande/tentator) efter inlogg­nin­gen eller bilaga när man svarar på tenta­men. Det går inte att boka tenta­mens­tid via kalen­dern med tangent­bor­det; detta problem förs­vin­ner i och med den kommande uppda­te­rin­gen av kalendern.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 1.1 Tangent­bord

Hanter­bar: Fokus fram­hävs inte tillräckligt.

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Det är inte lätt för använ­da­ren att urskilja i vilket element på webb­si­dan tangent­bords­fo­kus är.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 4.7 Synligt fokus

Begriplig: Språk­de­fi­ni­tion saknas för sidan

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Språk­de­fi­ni­tion saknas för sidan.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 1.1 Sidans språk

Begriplig: Blan­ket­ten saknar submit-knapp.

 • Otill­gängligt och bristfäl­ligt innehåll
 • Blan­ket­ten saknar submit-knapp.
 • Till­gänglig­hets­krav som inte uppfylls
 • 2.2 Vid inmatning

Note­rade du brister i till­gänglig­he­ten i vår digi­tala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

Ge respons om till­gänglig­he­ten i detta webb­for­mu­lär på finska eller på engelska / per e-post exam(at)karelia.fi

Till­syns­myn­dig­het

Kontakta oss, det vill säga admi­ni­stra­tö­ren, om du vill påtala brister i till­gänglig­he­ten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bris­tande till­gänglig­het till Regionför­valt­nings­ver­ket i Södra Finland. På regionför­valt­nings­ver­kets webbplats finns det beskri­vet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Till­syns­myn­dig­he­tens kontaktuppgifter

Regionför­valt­nings­ver­ket i Södra Finland
Enheten för till­gänglig­hets­till­syn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
tele­fon­num­mer växeln 0295 016 000