Categories
Ajankohtaista

EXAM Tentin arviointi

EXAM Tentin arviointi

Yleistä arvioin­nista

 • Arviointi kannattaa viedä loppuun asti EXAMissa, vaikka kyseessä olisi osasuo­ritus, koska järjes­telmä muistuttaa viikoittain arvioi­mat­to­mista suorituksista.
 • Saat kerran viikossa Examista yleisistä tenteistä sähkö­pos­tiisi viikko­koosteen josta näet, onko tentteihisi ilmoit­tau­tunut opiske­li­joita ja onko sinulla arvioi­tavana olevia tenttisuorituksia.
 • Vaihtoeh­toi­sesti kirjau­tu­malla järjes­telmään näet aina sen hetkisen tilanteen. 
 • Henki­lö­koh­tai­sista tenteistä saat aina sähkö­pos­tiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tentti­vastaus on arvioitavana.
 • Opettajan on arvioitava suoritus 28 päivän sisällä.

Tentti­vas­tauksen arvioiminen

 • Kirjaudu Exam-järjes­telmään omilla tunnuksillasi.
 • Työpöy­dällä näet listan omista tenteistäsi. 
  • Arvioi­tavat tentit-välileh­dellä näet nimensä mukaan arvioi­tavat tentit. 
  • Taulukon sarak­keista näet, kuinka monta tentti­suo­ri­tusta odottaa tarkas­tustasi (Arvioi­matta) ja kuinka monta odottaa loppuarviointia.
EXAM tentin arviointi 1
 • Klikkaa Arvioi­matta-sarak­keessa olevaa numeroa. 
 • Jos numero on 1 avautuu opiske­lijan palauttama tentti suoraan. Muutoin sinulle aukeaa tentin tiedot ja siinä Suori­tukset -välilehti.
EXAM tentin arviointi 2
 • Arvioi­tavana olevat tentti­vas­taukset -kohdasta näet arvioi­tavat tentit (arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken). 
 • Niiden yläpuo­lella näet myös keskey­tetyt tentti­suo­ri­tukset ja tenttiin saapumattomat.
 • Listauksen alapuo­lella näkyy vielä arvioidut tentti­vas­taukset (arvosana on annettu, tentaattori voi vielä muutta arviointia mutta arvioija ei) ja lukitut tentti­suo­ri­tukset (arviointia ei voi enää muuttaa).
 • Avaa opiske­lijan tarkas­ta­maton tentti klikkaa­malla opiske­lijan nimeä.
 • Arvioi tentti­suo­ritus:
  • Tentti­vas­tauksen arviointi –näkymän yläreu­nasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tentti­suo­ri­tuksia samaan tenttiin.
  • Tämän alla ovat tentti­ky­sy­mykset ja opiske­lijan vastaukset. 
  • Pudotus­va­li­kosta voit merkitä kysei­selle kysymyk­selle piste­määrän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määri­tellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi).
  • Voit antaa opiske­li­jalle myös sanal­lista palau­tetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palau­tetta -kenttään. Sulje palau­te­laa­tikko klikkaa­malla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti.
  • Voit myös lisätä palaut­teeseen liitteen. Lisää liite -painike aktivoituu, kun olet kirjoit­tanut ja tallen­tanut palautetekstin.
 • Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotus­va­li­kosta arvosana. 
 • Voit tarvit­taessa vaihtaa tentin suori­tus­tyypin osasuo­ri­tuk­seksi, suori­tus­kielen ja määri­tellä opintopisteet. 
 • Voit myös valita arvosa­naksi Ei arviointia. Tällöin opiske­lijaa ei tiedoteta arvioin­nista eikä hän myöskään näe saamiaan pisteitä. 
 • Kirjal­lisen palautteen opiskelija voi lukea oman EXAM työpöy­tänsä suori­tukset -välilehdeltä.
 • Tallenna arviointi klikkaa­malla Tallenna muutokset -painiketta. 
 • Voit jatkaa arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.
 • Voit halutessasi tulostaa  valitut suori­tus­tiedot CSV-tiedostoon tai luoda niistä Excel-raportin.

Kysymys­koh­tainen arviointi

 • Kysymys­koh­tai­sessa arvioin­nissa voit arvioida vastauksia tentti­nä­kymän sijasta kysymyksittäin. 
 • Tentaat­to­rilla ja Arvioi­jalla on erilaiset arvioin­tioi­keudet yksit­täisiin vastauksiin roolin mukaan.
 • Kysymys­koh­taisen arvioinnin saat näkyviin Suori­tukset kysymyk­sittäin -välileh­deltä.
 • Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysymykset (myös jossain tentin elinkaaren vaiheessa poistetut). 
 • Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu. 
 • Esim.  kysymykseen kertoo, että  on 4 vastausta, joista 3 on arvioitu. Vihreä väri  kysymyksen edessä kertoo, että kaikki kysymykset on jo arvioitu.
 • Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa ”Arvioi valitut” -painiketta.
 • Kysymyksen arvioinnin tila voi olla Arvioitu, Arvioi­matta, Lukittu.
Kysymyksen arviointi
 • Kysymys­koh­tai­sessa arvioin­ti­nä­ky­mässä näet valit­se­miesi kysymysten vastaukset, jotka on jaettu välileh­dille: Arvioi­mat­tomat, Arvioidut ja Lukitut.
 • Arvioi­mat­tomat-tilassa oleviin kysymyksiin Tentaattori ja Arvioija pääsevät tekemään arvioinnin.
 • Arvioidut-tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan Tentaattori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana (tila on Arvioitu), kysymyksen arviointia voi muuttaa vain Tentaattori.
 • Lukitut-välileh­delle olevien kysymysten arviointia ei pääse muokkaamaan, koska kyseinen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.
 • Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttä­misen) jälkeen voit siirtää kysymyksen Arvioidut-tilaan ja tieto päivittyy myös Kysymys­virran kokonais­ti­lan­teeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys Kysymys­vir­rassa Valmiit-tilaan.
 • HUOM Jos perus­ky­symys on muuttunut sen jälkeen kun opiskelija on sen suorit­tanut, tulee siitä huomio­ruutu vastauksen yhtey­dessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreunan kysymys).
Kysymyskohtainen arviointi
 • Oikeassa reunassa Kysymys­virta-listassa näkyvät kysymykset, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioinnin kohteeksi sekä niiden tilat arvioinnin, esim. 5/7 on 5 tehtävää arvioi­matta. Listasta voit valita kysymykset arviointinäkymään.
 • Tentaat­torina pääset antamaa arvosanan ja lukit­semaan tentin arvioinnin vain tentti­koh­tai­sessa näkymässä:
  • Merkitse tentin arvosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa ennen tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosana, mutta ei lukittu, siirtyy Arvioidut tentti­vas­taukset -listaan.
  • Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valit­se­malla: Lukitse arviointi. (ks. alla oleva ohje)

Arvioinnin lukit­se­minen

 • Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi -painiketta. 
 • EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaa­misen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painik­keella.
 • Opiske­li­jalle lähtee automaat­ti­sesti sähkö­pos­titse viesti siitä, että arviointi on tehty. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjes­tel­mästä, mutta hän ei näe enää tentti­ky­sy­myksiä eikä tenttivastaustaan.
 • Muista viedä arvosana Peppiin!

Arkistoi tarvit­taessa

 • Arvioidut tentti­vas­taukset löytyvät EXAMissa puoli vuotta (6 kk). Tämän jälkeen vastaukset arkis­toi­tuvat, eli poistetaan järjestelmästä.
 • MIkäli tarvitset vastauksia ja arvosa­na­tietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit talteen.
 • Jos haluat arkis­toida tentti­vas­taukset itse, mene tenttisi perus­tie­toihin ja Suori­tukset-välilehti. Valitse haluamasi suori­tukset ja klikkaa vihreätä paini­ketta Arkistoi valitut suori­tus­tiedot.