exam logo black small 230x128

EXAM Tentin arviointi

EXAM Tentin arviointi

Yleistä arvioin­nista

 • Arviointi kannat­taa viedä loppuun asti EXAMissa, vaikka kyseessä olisi osasuo­ri­tus, koska järjes­telmä muis­tut­taa viikoit­tain arvioi­mat­to­mista suorituksista.
 • Saat kerran viikossa Examista ylei­sistä tenteistä sähkö­pos­tiisi viik­ko­koos­teen josta näet, onko tent­tei­hisi ilmoit­tau­tu­nut opis­ke­li­joita ja onko sinulla arvioi­ta­vana olevia tenttisuorituksia.
 • Vaih­toeh­toi­sesti kirjau­tu­malla järjes­tel­mään näet aina sen hetki­sen tilanteen. 
 • Henki­lö­koh­tai­sista tenteistä saat aina sähkö­pos­tiisi viestin, kun opis­ke­lija on varan­nut tent­tia­jan ja kun tent­ti­vas­taus on arvioitavana.
 • Opet­ta­jan on arvioi­tava suori­tus 28 päivän sisällä.
 • Arvioin­nin jälkeen tent­ti­suo­ri­tus siirtyy arkis­toon, jossa se on nähtä­villä kuusi kuukautta (tutkin­to­sään­nön määrit­te­lemä aika). Tämän jälkeen tent­ti­suo­ri­tus poistuu EXAM järjestelmästä.

Tent­ti­vas­tauk­sen arvioiminen

 • Kirjaudu Exam-järjes­tel­mään omilla tunnuksillasi.
 • Työpöy­dällä näet listan omista tenteistäsi. 
  • Arvioi­ta­vat tentit-väli­leh­dellä näet nimensä mukaan arvioi­ta­vat tentit. 
  • Taulu­kon sarak­keista näet, kuinka monta tent­ti­suo­ri­tusta odottaa tarkas­tus­tasi (Arvioi­matta) ja kuinka monta odottaa loppuarviointia.
EXAM tentin arviointi 1
 • Klikkaa Arvioi­matta-sarak­keessa olevaa numeroa. 
 • Jos numero on 1 avautuu opis­ke­li­jan palaut­tama tentti suoraan. Muutoin sinulle aukeaa tentin tiedot ja siinä Suori­tuk­set -välilehti.
EXAM tentin arviointi 2
 • Arvioi­ta­vana olevat tent­ti­vas­tauk­set -kohdasta näet arvioi­ta­vat tentit (arvioin­tia ei ole aloi­tettu tai se on kesken). 
 • Niiden yläpuo­lella näet myös keskey­te­tyt tent­ti­suo­ri­tuk­set ja tent­tiin saapumattomat.
 • Listauk­sen alapuo­lella näkyy vielä arvioi­dut tent­ti­vas­tauk­set (arvo­sana on annettu, tentaat­tori voi vielä muutta arvioin­tia mutta arvioija ei) ja lukitut tent­ti­suo­ri­tuk­set (arvioin­tia ei voi enää muuttaa).
 • Avaa opis­ke­li­jan tarkas­ta­ma­ton tentti klik­kaa­malla opis­ke­li­jan nimeä.
 • Arvioi tent­ti­suo­ri­tus:
  • Tent­ti­vas­tauk­sen arviointi –näkymän yläreu­nasta näet mm. kuinka kauan opis­ke­lija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tent­ti­suo­ri­tuk­sia samaan tenttiin.
  • Tämän alla ovat tent­ti­ky­sy­myk­set ja opis­ke­li­jan vastaukset. 
  • Pudo­tus­va­li­kosta voit merkitä kysei­selle kysy­myk­selle piste­mää­rän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määri­tel­lyt sen kysy­myk­sen arviointiskaalaksi).
  • Voit antaa opis­ke­li­jalle myös sanal­lista palau­tetta oikeaan yläkul­maan avau­tu­vaan Anna palau­tetta -kent­tään. Sulje palau­te­laa­tikko klik­kaa­malla punaista Piilota palaute -nuolta. Komment­tisi tallen­tuu automaattisesti.
  • Voit myös lisätä palaut­tee­seen liit­teen. Lisää liite -painike akti­voi­tuu, kun olet kirjoit­ta­nut ja tallen­ta­nut palautetekstin.
 • Lopuksi valitse Tentin arvo­sana -pudo­tus­va­li­kosta arvosana. 
 • Voit tarvit­taessa vaihtaa tentin suori­tus­tyy­pin osasuo­ri­tuk­seksi, suori­tus­kie­len ja määri­tellä opintopisteet. 
 • Voit myös valita arvo­sa­naksi Ei arvioin­tia. Tällöin opis­ke­li­jaa ei tiedo­teta arvioin­nista eikä hän myös­kään näe saami­aan pisteitä. 
 • Kirjal­li­sen palaut­teen opis­ke­lija voi lukea oman EXAM työpöy­tänsä suori­tuk­set -välilehdeltä.
 • Tallenna arviointi klik­kaa­malla Tallenna muutok­set -painiketta. 
 • Voit jatkaa arvioin­nin loppuun saakka myöhemmin.
 • Voit halu­tes­sasi tulos­taa  valitut suori­tus­tie­dot CSV-tiedos­toon tai luoda niistä Excel-raportin.

Kysy­mys­koh­tai­nen arviointi

 • Kysy­mys­koh­tai­sessa arvioin­nissa voit arvioida vastauk­sia tent­ti­nä­ky­män sijasta kysymyksittäin. 
 • Tentaat­to­rilla ja Arvioi­jalla on erilai­set arvioin­tioi­keu­det yksit­täi­siin vastauk­siin roolin mukaan.
 • Kysy­mys­koh­tai­sen arvioin­nin saat näky­viin Suori­tuk­set kysy­myk­sit­täin -väli­leh­deltä.
 • Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysy­myk­set (myös jossain tentin elin­kaa­ren vaiheessa poistetut). 
 • Kysy­myk­sen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysy­myk­seen on ja montako niistä on arvioitu. 
 • Esim.  kysy­myk­seen kertoo, että  on 4 vastausta, joista 3 on arvioitu. Vihreä väri  kysy­myk­sen edessä kertoo, että kaikki kysy­myk­set on jo arvioitu.
 • Näky­mässä voit valita arvioin­nin kohteeksi halua­masi kysy­myk­set. Kysy­mys­ten valin­nan jälkeen klikkaa ”Arvioi valitut” -painiketta.
 • Kysy­myk­sen arvioin­nin tila voi olla Arvioitu, Arvioi­matta, Lukittu.
Kysymyksen arviointi
 • Kysy­mys­koh­tai­sessa arvioin­ti­nä­ky­mässä näet valit­se­miesi kysy­mys­ten vastauk­set, jotka on jaettu väli­leh­dille: Arvioi­mat­to­mat, Arvioi­dut ja Lukitut.
 • Arvioi­mat­to­mat-tilassa oleviin kysy­myk­siin Tentaat­tori ja Arvioija pääse­vät teke­mään arvioinnin.
 • Arvioi­dut-tilassa olevien kysy­mys­ten arvioin­tia pääsee muok­kaa­maan Tentaat­tori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvo­sa­naa. Kun tent­tiin on merkitty arvo­sana (tila on Arvioitu), kysy­myk­sen arvioin­tia voi muuttaa vain Tentaattori.
 • Lukitut-väli­leh­delle olevien kysy­mys­ten arvioin­tia ei pääse muok­kaa­maan, koska kysei­nen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.
 • Kysy­myk­sen arvioin­nin (pistei­den syöt­tä­mi­sen) jälkeen voit siirtää kysy­myk­sen Arvioi­dut-tilaan ja tieto päivit­tyy myös Kysy­mys­vir­ran koko­nais­ti­lan­tee­seen. Kun kaikki kysei­sen kysy­myk­sen vastauk­set on arvioitu, siirtyy kysymys Kysy­mys­vir­rassa Valmiit-tilaan.
 • HUOM Jos perus­ky­sy­mys on muut­tu­nut sen jälkeen kun opis­ke­lija on sen suorit­ta­nut, tulee siitä huomio­ruutu vastauk­sen yhtey­dessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreu­nan kysymys).
Kysymyskohtainen arviointi
 • Oikeassa reunassa Kysy­mys­virta-listassa näkyvät kysy­myk­set, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioin­nin kohteeksi sekä niiden tilat arvioin­nin, esim. 5/7 on 5 tehtä­vää arvioi­matta. Listasta voit valita kysy­myk­set arviointinäkymään.
 • Tentaat­to­rina pääset antamaa arvo­sa­nan ja lukit­se­maan tentin arvioin­nin vain tent­ti­koh­tai­sessa näkymässä: 
  • Merkitse tentin arvo­sana ja tallenna muutok­set, jonka voit vielä muuttaa ennen tentin arvioin­tia. Tentti, johon on merkitty arvo­sana, mutta ei lukittu, siirtyy Arvioi­dut tent­ti­vas­tauk­set -listaan.
  • Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valit­se­malla: Lukitse arviointi. (ks. alla oleva ohje)

Arvioin­nin lukitseminen

 • Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi -painiketta. 
 • EXAM vielä varmis­taa, että ”Arvo­sa­nan kirjaa­mi­sen jälkeen et voi enää muuttaa arvioin­tia”. Hyväksy Kyllä-painik­keella.
 • Opis­ke­li­jalle lähtee auto­maat­ti­sesti sähkö­pos­titse viesti siitä, että arviointi on tehty. Opis­ke­lija näkee arvioin­nin tiedot järjes­tel­mästä, mutta hän ei näe enää tent­ti­ky­sy­myk­siä eikä tenttivastaustaan.
 • Muista viedä arvo­sana Peppiin!

Arkis­toi tarvittaessa

 • Arvioi­dut tent­ti­vas­tauk­set löyty­vät EXAMissa puoli vuotta (6 kk). Tämän jälkeen vastauk­set arkis­toi­tu­vat, eli pois­te­taan järjestelmästä.
 • MIkäli tarvit­set vastauk­sia ja arvo­sa­na­tie­toja tämän jälkeen, ota vastauk­set ja arvioin­nit talteen.
 • Jos haluat arkis­toida tent­ti­vas­tauk­set itse, mene tent­tisi perus­tie­toi­hin ja Suori­tuk­set-väli­lehti. Valitse halua­masi suori­tuk­set ja klikkaa vihreätä paini­ketta Arkis­toi valitut suori­tus­tie­dot.