EXAM – Tenttiin ilmoittautuminen

Tenttiin ilmoit­tau­tu­minen ja tenttiajan valitseminen

HUOM! Kaikki tentit eivät ole tentit­tä­vissä EXAMin kautta.

EXAM tentit

 • Yleinen tentti löytyy EXAMsta tentaat­torin nimellä tai tentin nimellä. Tähän voi ilmoit­tautua kaikki toteu­tuksen tenttivät opiskelijat.
 • Henki­lö­koh­tainen tentti tentaattori on osoit­tanut tentin tietylle opiske­li­jalle ja hänelle tulee tieto tentistä sähkö­postiin. Toiset opiske­lijat eivät näe tätä tenttiä.
 • Kyspsyy­näyte on henki­lö­koh­tainen tentti, jonka opinnäy­tetyön ohjaaja on osoit­tanut tietylle opiske­li­jalle. Tieto kypsyys­näyt­teestä tulee opiske­lijan sähköpostiin

Tenttiin ilmoit­tau­tu­minen:

 1. Kirjaudu EXAM-tentti­pal­veluun omilla Karelian käyttä­jä­tun­nuk­sillasi. (https://exam.karelia.fi)
 2. Jotta pystyt käyttämään palvelua, sinun tulee hyväksyä käyttö­ehdot. Lupa pyydetään ensim­mäi­sellä kirjautumiskerralla.
 3. Ilmoit­taudu tenttiin Tentit-linkistä vasemmalta.
 4. Etsi tenttiä kirjoit­ta­malla opinto­jakson koodin, tentin nimi tai tentaat­torin nimi.
 5. Klikkaa Ilmoit­taudu-paini­ketta ilmoit­tau­tuaksesi kyseiseen tenttiin.
 6. Varaa tenttitila ja tenttiaika. 
 7. Saat sähkö­pos­tiisi tiedon varatusta tenttia­jan­koh­dasta ja tenttiin osoite­tusta koneesta.
 8. Jos et pääsekään tenttiin, muista myös perua tilavaraus ja tentti-ilmoittautuminen.


EXAM ilmoittautuminen

EXAM tilan varaus

EXAM ajan varaus