EXAM – Tenttivierailu

EXAM tentti­vie­railun ohjeet opettajalle

Tentti­vie­railu on EXAMin yhteis­käytön toimin­nal­lisuus. 
Tentti­vie­rai­lussa opiskelija suorittaa oman korkea­kou­lunsa opintoihin kuuluvan EXAM-tentin jonkun toisen korkea­koulun tenttitilassa. 

Opiskelija varaa ajan omasta EXAMista hyödyntäen yhteis­käyt­tö­pal­velua. Tentaat­to­rille tentti­vie­railu ei aiheuta lisätyötä, jos tentti on lähtö­koh­tai­sesti tentit­tä­vissä EXAMissa.

  • Opettaja käyttää VAIN omaa EXAMiaan: luo tentin normaa­listi ja kun opiskelija on suorit­tanut tentin, se palautuu tentaat­to­rille arvioi­ta­vaksi omaan EXAMiin.
  • Opiskelija käyttää varauksen tekoon omaa EXAMia: kirjautuu normaa­listi omaan EXAMiin ja hakee tentin, johon haluaa varata ajan. Kohdassa Valitse tenttitila opiskelija klikkaa ”Tenttia­jan­varaus ulkopuo­li­sesta oppilai­tok­sesta” ja valitsee pudotus­va­li­kosta halua­mansa organi­saation ja halua­mansa tentti­tilan ym. organisaatiosta. 
  • Kun opiskelija menee suorit­tamaan tenttiään vieras­kor­kea­kouluun, hän kirjautuu vieras­kor­kea­koulun EXAMiin valit­se­malla HAKA-valikosta oman korkea­kou­lunsa ja syöttä­mällä käyttä­jä­tun­nuksen ja salasanan. Opiske­li­jalle näytetään vieras­kor­kea­koulun EXAM-käyttö­säännöt ja hänelle kerrotaan, että kirjau­tu­malla ko. korkea­koulun EXAMiin hän samalla hyväksyy nuo säännöt (mm. tallen­tavan video­val­vonnan ja sen, että ko. korkea­koulun valvon­nasta vastaa­valla henki­lös­töllä on pääsy videotallenteisiin). 

EXAM tentti­vie­railun mahdol­lis­taneet korkea­koulut löytyvät EXAM-tentti­vie­railun sivuilta.