EXAM – Tenttivierailu

EXAM tent­ti­vie­rai­lun ohjeet opettajalle

Tent­ti­vie­railu on EXAMin yhteis­käy­tön toimin­nal­li­suus. 
Tent­ti­vie­rai­lussa opis­ke­lija suorit­taa oman korkea­kou­lunsa opin­toi­hin kuulu­van EXAM-tentin jonkun toisen korkea­kou­lun tenttitilassa. 

Opis­ke­lija varaa ajan omasta EXAMista hyödyn­täen yhteis­käyt­tö­pal­ve­lua. Tentaat­to­rille tent­ti­vie­railu ei aiheuta lisä­työtä, jos tentti on lähtö­koh­tai­sesti tentit­tä­vissä EXAMissa.

  • Opet­taja käyttää VAIN omaa EXAMi­aan: luo tentin normaa­listi ja kun opis­ke­lija on suorit­ta­nut tentin, se palau­tuu tentaat­to­rille arvioi­ta­vaksi omaan EXAMiin.
  • Opis­ke­lija käyttää varauk­sen tekoon omaa EXAMia: kirjau­tuu normaa­listi omaan EXAMiin ja hakee tentin, johon haluaa varata ajan. Kohdassa Valitse tent­ti­tila opis­ke­lija klikkaa ”Tent­tia­jan­va­raus ulko­puo­li­sesta oppi­lai­tok­sesta” ja valit­see pudo­tus­va­li­kosta halua­mansa orga­ni­saa­tion ja halua­mansa tent­ti­ti­lan ym. organisaatiosta. 
  • Kun opis­ke­lija menee suorit­ta­maan tent­ti­ään vieras­kor­kea­kou­luun, hän kirjau­tuu vieras­kor­kea­kou­lun EXAMiin valit­se­malla HAKA-vali­kosta oman korkea­kou­lunsa ja syöt­tä­mällä käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan. Opis­ke­li­jalle näyte­tään vieras­kor­kea­kou­lun EXAM-käyt­tö­sään­nöt ja hänelle kerro­taan, että kirjau­tu­malla ko. korkea­kou­lun EXAMiin hän samalla hyväk­syy nuo säännöt (mm. tallen­ta­van video­val­von­nan ja sen, että ko. korkea­kou­lun valvon­nasta vastaa­valla henki­lös­töllä on pääsy videotallenteisiin). 

EXAM tent­ti­vie­rai­lun mahdol­lis­ta­neet korkea­kou­lut löyty­vät EXAM-tent­ti­vie­rai­lun sivuilta.