Hin­nas­to

1.3.2020 alkaen
Myö­häs­ty­mis­mak­sut 
yleis­ko­koel­ma, leh­det ja muu aineisto0,20 €/nide/päivä
kurs­si­kir­jat1 €/nide/päivä
  
Myö­häs­ty­mis­mak­su­jen ylit­täes­sä 10 euroa asia­kas jou­tuu lainakieltoon.
  
Varauk­set 
hyl­lys­tä­nou­to­mak­su1 €
noutamaton/peruuttamaton varaus1 €
  
Varaus tulee peruut­taa vii­meis­tään saa­pu­mi­sil­moi­tuk­ses­sa mai­nit­tu­na vii­mei­se­nä noutopäivänä.
  
Palaut­ta­mat­ta jää­neen aineis­ton käsit­te­ly­mak­su 
Käsit­te­ly­mak­su 10 € tulee mak­set­ta­vak­si myö­häs­ty­mis­mak­sun lisäk­si, jos aineis­to on ollut palauttamatta/uusimatta 40 päi­vää erä­päi­väs­tä. Alle 20 euron las­kui­hin lisä­tään 5 euron laskutuslisä.
 
Kadon­neen tai tuhou­tu­neen aineis­ton korvaaminen
ensi­si­jai­ses­ti kor­vaa­va kap­pa­le tilal­le (sama tai uudem­pi painos)
muus­sa tapauksessa:
kir­ja » uuden kir­jan han­kin­ta­hin­ta kirjakaupassa
jos ei ole saatavana50 €
opin­näy­te50 €
leh­ti10 €
AV-mate­ri­aa­li50 €
Asia­kas on lai­na­kiel­los­sa, kun­nes kadon­nut tai tuhou­tu­nut aineis­to on korvattu. 
  
Kir­jas­to­kort­ti 
ensim­mäi­nen korttimak­su­ton
uusi kort­ti kadonneen/tuhoutuneen tilalle5 €
  
Tulos­teet 
Kare­lian opis­ke­li­ja, omat paperitmak­su­ton
  
Tila­tun kau­ko­lai­nan tulostemaksu 
A4 mus­ta­val­koi­nen0,10 €/sivu 
A4 väril­li­nen0,50 €/sivu
  
Kau­ko­lai­nat 
Kare­lian opiskelija/henkilökunta0 — 20 €/nide
muut asiak­kaat0 — 20 €/nide + 8 €
  
Kau­ko­lai­nan hin­ta muo­dos­tuu lähet­tä­vän kir­jas­ton peri­mäs­tä mak­sus­ta. Karelia-amk:n ulko­puo­li­sil­ta asiak­kail­ta peri­tään lisäk­si 8 euron käsittelymaksu.
  
Kau­ko­lai­nat muil­le kirjastoille 
niteet0 — 10 €
kopiot pape­ri­tu­los­tee­na0 — 0,50 €/sivu
kopiot pdf-tie­dos­to­na0 — 6 €/lähetys
+ toi­mi­tus­mak­su 0 — 8 €
  
Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­to­jen väli­set kau­ko­lai­nat ovat maksuttomia. 
  
Muut 
A4 pape­ri0,10 €/kpl
A3 pape­ri0,20 €/kpl
  
Pois­tet­tu aineisto0,50 — 5 €
  
Las­ku­tus­li­sä5 €
Lisä­tään alle 20 euron laskuihin.