Kaik­ki yhdes­sä – Osaa­mi­nen käyt­töön 100 %:sti ‑semi­naa­ri 29.9.2020

SAVE THE DATE: Kaik­ki yhdes­sä – Osaa­mi­nen käyt­töön 100 %:sti ‑semi­naa­ri 29.9.2020

Kaik­ki yhdes­sä — Osaa­mi­nen käyt­töön 100 %:sti -semi­naa­ri jär­jes­te­tään tiis­tai­na 29.9.2020 klo 8.30–12.30, Hotel­li Kim­me­lis­sä, Itä­ran­ta 1, Joensuu. 

Semi­naa­ris­sa kes­kus­tel­laan osaa­mi­sen moni­nai­suu­des­ta ja vah­vuuk­sien mer­ki­tyk­ses­tä työnhaussa. 

  • Mik­si toi­nen löy­tää paik­kan­sa työ­elä­mäs­tä hel­pom­min kuin toinen? 
  • Mitä voim­me teh­dä yhdes­sä, että mah­dol­li­sim­man monen osaa­mi­nen saa­daan käyttöön? 

Semi­naa­rin pää­pu­hu­ja Kai­sa Vuo­ri­nen (Iloe­du Con­sul­ting Oy) avaa näkö­kul­mia osaa­mi­sen moni­nai­suu­teen  ja kah­vien jäl­keen dia­lo­gi­kes­kus­te­luun joh­dat­taa Sit­ran väki. 

Tilai­suu­teen kut­su­taan työn­ha­ki­joi­ta, työ­nan­ta­jia, päät­tä­jiä, oppi­lai­tos­ten hen­ki­lös­töä ja työllisyystoimijoita.

Tilai­suu­den ohjelma

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tilai­suu­teen on käyn­nis­sä. lmoit­tau­dut­han 14.9 men­nes­sä. Ilmoit­tau­du täs­tä. 

Tar­vit­taes­sa semi­naa­ri voi­daan toteut­taa myös webinaarina.

Tilai­suu­den jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä seu­raa­vat hank­keet: Tar­mo-han­ke/­Poh­jois-Kar­ja­lan Sosi­aa­li­tur­vayh­dis­tys, Tiet­ty-han­ke/­Ri­ve­ria ja Luo­vi, Vauh­tia ural­le-han­ke/­Ri­ve­ria, Kare­lia ja Uef sekä Kovat-han­ke/­Ka­re­lia ja Uef.