Kirjaston kokoelmat ja tilat

Kirjasto sijaitsee Karelia-amk:n Tikka­rinteen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä (E-talo). Asiakas­pal­ve­lumme ja painetut kokoel­mamme ovat kirjaston alaker­rassa, sisään­käynti kirjastoon löytyy Ravintola Solinan vierestä. Tutustu kirjaston tiloihin ja palve­luihin.

Kirjaston kokoelmat Karelia-Finnassa

Karelian kirjaston verkkoai­neistot ja tiedot paine­tusta kokoel­masta löydät verkko­kir­jas­tos­tamme Karelia-Finnasta. Sieltä voit tarkistaa esimer­kiksi painetun kirjan laina­ti­lanteen tai sijainnin kirjastossa. 

E-aineistot löydät Karelia-Finnasta. Siellä pääset käyttämään oman alasi koti- ja ulkomaisia tieto­kantoja, e-kirjoja, verkko­lehtiä, sanakirjoja ja hakuteoksia. Aineis­tojen käyttö­oikeus on ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kun­nalla ja opiske­li­joilla. Etäkäyt­täjänä kirjaudu Finnaan Karelian verkko­tun­nuk­sillasi. Kirjaston tiloissa Karelian ulkopuo­li­silla asiak­kailla on verkkoai­neis­tojen paikalliskäyttöoikeus.

Painettuja aineistoja ovat esimer­kiksi kurssi­kirjat, yleis­ko­koelman kirjat ja lehdet. Laina-aika vaihtelee aineiston mukaan: Kurssi­kir­joilla laina-aika on 14 vrk, yleis­ko­koelman aineis­toilla 28 vrk ja paine­tuilla lehdillä 14 vrk. Tarkemmat tiedot laina-ajoista näet Karelia-Finnasta. Joistakin kurssi­kir­joista on myös käsikir­jas­to­kap­paleet, joita ei lainata. Käsikir­jas­to­kap­pa­leita voit lukea ainoastaan kirjaston tiloissa, niitä ei saa viedä kirjaston ulkopuolelle. 

Karelian opinnäy­tetyöt ovat luetta­vissa Theseuk­sessa. Vanhempien opinnäy­te­töiden tiedot löytyvät pääsään­töi­sesti Finnasta ja ne ovat lainat­ta­vissa kirjastosta.

E-kirjat

Kirjasto hankkii e-kirjoja Karelian opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan käyttöön. E-kirjoja hankitaan eri palve­lun­tar­joa­jilta kirja­pa­ket­teina tai yksit­täisinä kirjoina. Siksi niiden käyttö­oi­keudet, käyttö­tavat, laina-ajat, yhtäai­kaisten käyttäjien määrä, tulos­tus­mah­dol­li­suudet ja vaaditut lukuoh­jelmat vaihte­levat. Lisätietoja ja käyttö­ohjeet löydät e-kirja­pal­ve­lujen omilta sivuilta.

Ota yhteyttä kirjastoon e-kirjoihin liitty­vissä asioissa ja kysymyk­sissä. Voit myös ehdottaa e-kirjaa hankittavaksi.

Karelia-Finna on reitti e-kirjoihin

E-kirjat löydät Karelia-Finnasta. Etäkäyttö on mahdol­lista Karelian verkko­tun­nuk­silla. Osa e-kirjoista löytyy Finnasta kirjan nimellä tai aiheella hakiessa ja hakutu­lok­sissa on suora linkki e-kirjaan. Suurin osa e-kirjoista sisältyy johonkin tieto­kantaan ja löydät kirjat tieto­kan­nasta, esimer­kiksi EbookCent­ra­lista. Käyte­tyimpiä e-kirja­tie­to­kantoja on nostettu Karelia-Finnan pikava­likkoon ”Muita aineistoja”. Voit myös hakea e-kirja­pal­ve­luita niiden nimellä, esimer­kiksi kirjoit­ta­malla Karelia-Finnan hakuun tieto­kannan nimen, esimer­kiksi Oppiportti. 

E-kirjojen saata­vuu­desta kirjaston kautta

  • etenkin suomen­kie­lisiä kurssi­kirjoja on rajal­li­sesti tarjolla kirjastoille
  • joskus e-kirjaa myydään vain suoraan kuluttuja-asiak­kaille (yksityis­hen­ki­löille) eikä lainkaan kirjastoille
  • kustan­tajat saattavat myös rajoittaa uusimman painoksen saata­vuutta ja usein vain kirjan vanhemmat painokset ovat saatavina e-kirjana

E-aineis­tojen käyttöehdot

Kirjaston e-aineis­tojen käyttö­oi­keudet määri­tellään lisens­si­so­pi­muk­sissa. Yleensä käyttö on sallittua vain opetus-, opiskelu- ja tutki­mus­tar­koi­tukseen sekä yksityis­käyttöön. Mitään Karelian e-aineistoa ei saa käyttää kaupal­liseen tarkoi­tukseen. E-aineis­tojen yksityis­koh­taisia käyttö­ehtoja (linkki avautuu uuteen välilehteen). Sallittu ja kielletty käyttö löytyy kunkin aineiston nimen kohdalta.


Opiskelu kirjaston tiloissa

Opiske­li­joita lukemassa kirjoja hiljaisen työsken­telyn tilassa.

Hiljaisen työsken­telyn tilassa kirjas­tossa on muutama tietokone. Lisäksi tilassa on työpis­teitä, joilla voit käyttää omaa läppäriä tai opiskella ilman konetta. Tila on tarkoi­tettu hiljaiseen työsken­telyyn, ei ryhmä­töihin. Työsken­te­ly­paikkaa hiljaisen työsken­telyn tilassa ei voi varata. Jos tarvitset kuulok­keita, tuo omat mukanasi.

Kirjaston tiloissa toimii langaton verkko, joten voit työsken­nellä myös omalla laitteellasi. Kirjaudu Eduroam-verkkoon. Ohjeita Eduroamin käyttä­miseen löytyy Karelian opiskelijaintrasta.

Tutustu kirjaston tiloihin ja palve­luihin.