Kirjas­ton kokoel­mat ja tilat

Kirjasto sijait­see Karelia-amk:n Tikka­rin­teen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä (E-talo). Asia­kas­pal­ve­lumme ja paine­tut kokoel­mamme ovat kirjas­ton alaker­rassa, sisään­käynti kirjas­toon löytyy Ravin­tola Solinan vierestä. Tutustu kirjas­ton tiloi­hin ja palve­lui­hin.

Kirjas­ton kokoel­mat Karelia-Finnassa

Kare­lian kirjas­ton verk­koai­neis­tot ja tiedot paine­tusta kokoel­masta löydät verk­ko­kir­jas­tos­tamme Karelia-Finnasta. Sieltä voit tarkis­taa esimer­kiksi paine­tun kirjan laina­ti­lan­teen tai sijain­nin kirjastossa. 

E-aineis­tot löydät Karelia-Finnasta. Siellä pääset käyt­tä­mään oman alasi koti- ja ulko­mai­sia tieto­kan­toja, e-kirjoja, verk­ko­leh­tiä, sana­kir­joja ja haku­teok­sia. Aineis­to­jen käyt­tö­oi­keus on ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­nalla ja opis­ke­li­joilla. Etäkäyt­tä­jänä kirjaudu Finnaan Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sil­lasi. Kirjas­ton tiloissa Kare­lian ulko­puo­li­silla asiak­kailla on verk­koai­neis­to­jen paikalliskäyttöoikeus.

Painet­tuja aineis­toja ovat esimer­kiksi kurs­si­kir­jat, yleis­ko­koel­man kirjat ja lehdet. Laina-aika vaih­te­lee aineis­ton mukaan: Kurs­si­kir­joilla laina-aika on 14 vrk, yleis­ko­koel­man aineis­toilla 28 vrk ja paine­tuilla lehdillä 14 vrk. Tarkem­mat tiedot laina-ajoista näet Karelia-Finnasta. Jois­ta­kin kurs­si­kir­joista on myös käsi­kir­jas­to­kap­pa­leet, joita ei lainata. Käsi­kir­jas­to­kap­pa­leita voit lukea ainoas­taan kirjas­ton tiloissa, niitä ei saa viedä kirjas­ton ulkopuolelle. 

Kare­lian opin­näy­te­työt ovat luet­ta­vissa Theseuk­sessa. Vanhem­pien opin­näy­te­töi­den tiedot löyty­vät pääsään­töi­sesti Finnasta ja ne ovat lainat­ta­vissa kirjastosta.

E-kirjat

Kirjasto hankkii e-kirjoja Kare­lian opis­ke­li­joi­den ja henki­lö­kun­nan käyt­töön. E-kirjoja hanki­taan eri palve­lun­tar­joa­jilta kirja­pa­ket­teina tai yksit­täi­sinä kirjoina. Siksi niiden käyt­tö­oi­keu­det, käyt­tö­ta­vat, laina-ajat, yhtä­ai­kais­ten käyt­tä­jien määrä, tulos­tus­mah­dol­li­suu­det ja vaadi­tut lukuoh­jel­mat vaih­te­le­vat. Lisä­tie­toja ja käyt­tö­oh­jeet löydät e-kirja­pal­ve­lu­jen omilta sivuilta.

Ota yhteyttä kirjas­toon e-kirjoi­hin liit­ty­vissä asioissa ja kysy­myk­sissä. Voit myös ehdot­taa e-kirjaa hankittavaksi.

Karelia-Finna on reitti e-kirjoihin

E-kirjat löydät Karelia-Finnasta. Etäkäyttö on mahdol­lista Kare­lian verk­ko­tun­nuk­silla. Osa e-kirjoista löytyy Finnasta kirjan nimellä tai aiheella hakiessa ja haku­tu­lok­sissa on suora linkki e-kirjaan. Suurin osa e-kirjoista sisäl­tyy johon­kin tieto­kan­taan ja löydät kirjat tieto­kan­nasta, esimer­kiksi EbookCent­ra­lista. Käyte­tyim­piä e-kirja­tie­to­kan­toja on nostettu Karelia-Finnan pika­va­lik­koon ”Muita aineis­toja”. Voit myös hakea e-kirja­pal­ve­luita niiden nimellä, esimer­kiksi kirjoit­ta­malla Karelia-Finnan hakuun tieto­kan­nan nimen, esimer­kiksi Oppiportti. 

E-kirjo­jen saata­vuu­desta kirjas­ton kautta

  • etenkin suomen­kie­li­siä kurs­si­kir­joja on rajal­li­sesti tarjolla kirjastoille
  • joskus e-kirjaa myydään vain suoraan kulut­tuja-asiak­kaille (yksi­tyis­hen­ki­löille) eikä lain­kaan kirjastoille
  • kustan­ta­jat saat­ta­vat myös rajoit­taa uusim­man painok­sen saata­vuutta ja usein vain kirjan vanhem­mat painok­set ovat saata­vina e-kirjana

E-aineis­to­jen käyttöehdot

Kirjas­ton e-aineis­to­jen käyt­tö­oi­keu­det määri­tel­lään lisens­si­so­pi­muk­sissa. Yleensä käyttö on sallit­tua vain opetus-, opis­kelu- ja tutki­mus­tar­koi­tuk­seen sekä yksi­tyis­käyt­töön. Mitään Kare­lian e-aineis­toa ei saa käyttää kaupal­li­seen tarkoi­tuk­seen. E-aineis­to­jen yksi­tyis­koh­tai­sia käyt­tö­eh­toja (linkki avautuu uuteen väli­leh­teen). Sallittu ja kiel­letty käyttö löytyy kunkin aineis­ton nimen kohdalta.


Opis­kelu kirjas­ton tiloissa

Opis­ke­li­joita luke­massa kirjoja hiljai­sen työs­ken­te­lyn tilassa.

Hiljai­sen työs­ken­te­lyn tilassa kirjas­tossa on muutama tieto­kone. Lisäksi tilassa on työpis­teitä, joilla voit käyttää omaa läppä­riä tai opis­kella ilman konetta. Tila on tarkoi­tettu hiljai­seen työs­ken­te­lyyn, ei ryhmä­töi­hin. Työs­ken­te­ly­paik­kaa hiljai­sen työs­ken­te­lyn tilassa ei voi varata. Jos tarvit­set kuulok­keita, tuo omat mukanasi.

Kirjas­ton tiloissa toimii langa­ton verkko, joten voit työs­ken­nellä myös omalla lait­teel­lasi. Kirjaudu Eduroam-verk­koon. Ohjeita Eduroa­min käyt­tä­mi­seen löytyy Kare­lian opiskelijaintrasta.

Tutustu kirjas­ton tiloi­hin ja palve­lui­hin.