kirjastohenkilökunta opastaa asiakasta

Kirjas­ton neuvonta ja ohjaus

Neuvomme kirjas­ton ja sen kokoel­mien käytössä sekä itse­näi­sessä tiedonhankinnassa. 

Voit kysyä neuvoa asiakaspalvelustamme:

 • kirjas­ton chatissa (Karelia-Finnassa, linkki avautuu uuteen väli­leh­teen, tai Tuudossa)
 • sähkö­pos­titse: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi
 • puh./ What­sApp: 050 311 9545 (vastaamme asiakaspalveluaikoina)
 • paikan päällä kirjas­tossa asia­kas­pal­ve­lun aukio­loai­koina (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kirjas­ton tekemät opas­vi­deot voit katsoa kirjas­ton YouTube-kana­valta (linkit avau­tu­vat uusiin välilehtiin).

Tarjoamme tiedon­haun opetusta ja ohjausta Kare­lian opis­ke­li­joille ja henki­lö­kun­nalle (lisää asiasta alem­pana sivulla).


Tiedon­han­kin­nan ohjaus opin­näy­te­työn tekijöille

Varaa aika henki­lö­koh­tai­seen ohjauk­seen ajan­va­raus­lo­mak­keen kautta. 

HUOM! Tällä hetkellä (27.2.2024) ajan­va­raus­lo­mak­keessa on meistä johtu­ma­ton bugi, jonka vuoksi asiak­kaalle tulee vara­tessa ilmoi­tus ”Yritä uudel­leen. Tapah­tui virhe. Tätä tapaa­mista ei voitu varata. Päivitä sivu ja yritä uudel­leen”. Tästä huoli­matta varauk­set tulevat perille, mutta vahvis­tusta asiasta ei tule sähkö­pos­tiin. Jos teet varauk­sen ja saat virheil­moi­tuk­sen, ota yhteyttä osoit­tee­seen asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi niin lähe­tämme vahvis­tuk­sen erikseen.

 • Palvelu on tarkoi­tettu ihan kaikille opin­näy­te­vai­heessa oleville opis­ke­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongel­mia opin­näy­te­työnsä tiedon­han­kin­nan kanssa. 
 • Henki­lö­koh­tai­seen ohjauk­seen voivat nimestä huoli­matta ilmoit­tau­tua myös opin­näy­te­työtä yhdessä tekevät parit/ryhmät. 
 • Ohjaus pide­tään etänä Team­sissa. Lähioh­jaus voidaan järjes­tää erik­seen sovit­taessa.

Tieto­asian­tun­ti­joi­demme ohjausa­lat näet alla: 

Tieto­asian­tun­tijaEnsi­si­jai­nen alaMuut alat
Noora Kont­turi tervey­sala, sosiaalialamatkailu, media ja vies­tintä, liiketalous
Ari Koskela tekniikkaliike­ta­lous
Pekka Malvela media ja vies­tintä, metsä­ta­lous, tieto­jen­kä­sit­tely, IB, IMtekniikka, liike­ta­lous, sosi­aali- ja terveys
Leena Väyry­nen liike­ta­lous, sosi­aa­liala, matkailu, IB, IMtervey­sala, metsä­ta­lous, tekniikka, tietojenkäsittely

Tiedon­han­kin­nan työpa­jat verkossa sekä Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla

Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja!

TIKKARINNE | WÄRTSILÄ (lähi­to­teu­tus kampuk­silla), ohjaus­kie­let suomi/englanti
Voit tulla kumman vain kampuk­sen työpa­joi­hin. Huom. Otathan oman läppä­risi mukaan, jotta saat parhai­ten vinkit mukaasi. 

Tarkis­tat­han ajat/paikat ennen työpa­jaa täältä, muutok­sia voi tulla loppu­ke­vään paikkoihin.

Wärt­silä: paik­kana Wärt­silä-kampuk­sen pääaula, jos ei toisin ilmoiteta

 • To 8.2. klo 9–11
 • Ti 9.4. klo 9–11
 • Ti 7.5. klo 9–11

Tikka­rinne: paik­kana Solinan kabi­netti E126, jos ei toisin ilmoiteta

 • To 1.2. klo 9–10.30
  Teema: Asia­sa­nat
 • Ti 19.3. klo 14-15.30
  Teema: Koti­mai­set artik­ke­lit (Finna, Medic, Journal.fi, Tiede ja tutki­mus, paine­tut lehdet + viitetiedot)
 • Ma 13.5. klo 15–16.30
  Teema: Kansain­vä­li­set artik­ke­lit (kv-artik­ke­li­haku, Ebsco, jne.) 
 • Ti 4.6. klo 14-15.30
  Teema­ton

VERKOSSA (Teams)

 • Ti 5.3. klo 12-13, linkki työpa­jaan
  Teema: Artik­ke­li­tie­don­haku (kieli: suomi)
 • To 21.3. klo 16.30–17.30, linkki työpa­jaan
  Teema: Article searc­hing (kieli: englanti)
 • Ti 23.4. klo 16.30–17.30, linkki työpa­jaan
  Teema: Alku­pe­räis­tut­ki­muk­set (kieli: suomi)

Opis­kele tiedon­han­kin­taa itsenäisesti!

Saat apua pieniin ja suuriin tiedon­han­kin­nan pulmiisi Etsi ja löydä – tiedon­ha­ki­jan matka -oppaasta.
Opas löytyy Kare­lian LibGui­des -palve­lusta, jossa on myös mm. Kare­lian opin­näy­te­työn ohje.

Voit testata oman tiedon­han­kin­nan osaa­mi­sesi Moodle-tentin avulla.


Tiedon­han­kin­nan ohjaus Karelia-amk:n henkilökunnalle

Varaa henki­lö­koh­tai­nen ohjausaika tästä linkistä. Kerro varauk­sen yhtey­dessä lyhyesti esim. mitkä aiheet kiin­nos­ta­vat sinua, näin osaamme ohjata sinut käyt­tä­mään tarvitsemiasi/oman alasi tieto­kan­toja ja aineistoja.

Lisä­tie­dot: kirjasto(at)karelia.fi