kirjastohenkilökunta opastaa asiakasta

Kirjaston neuvonta ja ohjaus

Neuvomme kirjaston ja sen kokoelmien käytössä sekä itsenäi­sessä tiedonhankinnassa. 

Voit kysyä neuvoa asiakaspalvelustamme:

 • kirjaston chatissa (Karelia-Finnassa, linkki avautuu uuteen välilehteen, tai Tuudossa)
 • sähkö­pos­titse: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi
 • puh./ WhatsApp: 050 311 9545 (vastaamme asiakaspalveluaikoina)
 • paikan päällä kirjas­tossa asiakas­pal­velun aukio­loai­koina (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kirjaston tekemät opasvideot voit katsoa kirjaston YouTube-kanavalta (linkit avautuvat uusiin välilehtiin).

Tarjoamme tiedonhaun opetusta ja ohjausta Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle (lisää asiasta alempana sivulla).


Tiedon­han­kinnan ohjaus opinnäy­tetyön tekijöille

Varaa aika henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen ajanva­raus­lo­makkeen kautta. 

 • Palvelu on tarkoi­tettu ihan kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedon­han­kinnan kanssa. 
 • Henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen voivat nimestä huoli­matta ilmoit­tautua myös opinnäy­te­työtä yhdessä tekevät parit/ryhmät. 
 • Ohjaus pidetään etänä Teamsissa. Lähiohjaus voidaan järjestää erikseen sovit­taessa.

Tieto­asian­tun­ti­joi­demme ohjausalat näet alla: 

Tieto­asian­tuntijaEnsisi­jainen alaMuut alat
Noora Kontturi sosiaali- ja terveys (amk)matkailu, media ja viestintä, liiketalous
Ari Koskela tekniikkaliike­talous
Pekka Malvela media ja viestintä, metsä­talous, tieto­jen­kä­sittely, IB, IMtekniikka, liike­talous, sosiaali- ja terveys
Jaana Rummu­kainen sosiaali- ja terveys (yamk)media ja viestintä, metsä­talous, tekniikka, liiketalous
Leena Väyrynen liike­talous, matkailu, IB, IMsosiaali- ja terveys, metsä­talous, tekniikka, tietojenkäsittely

Tiedon­han­kinnan työpajat verkossa sekä Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla

Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja!

TIKKARINNE | WÄRTSILÄ (lähito­teutus kampuksilla)

 • Wärtsilä: ti 3.10. klo 10–11, kampuksen pääaula
 • Tikka­rinne: to 9.11. klo 13–14, Solinan kabinetti E126

VERKOSSA

 • ke 20.9. klo 16.30–17.30 | Osallistu tästä.
 • ke 25.10. klo 16.30–17.30 | Osallistu tästä.
 • ke 29.11. klo 16.30–17.30 | Osallistu tästä.

Opiskele tiedon­han­kintaa itsenäisesti!

Saat apua pieniin ja suuriin tiedon­han­kinnan pulmiisi Etsi ja löydä – tiedon­ha­kijan matka -oppaasta.
Opas löytyy Karelian LibGuides -palve­lusta, jossa on myös mm. Karelian opinnäy­tetyön ohje.

Lisäksi tiedon­han­kintaa voi opiskella verkko­kurs­seilla (näitä Moodlen verkko­kursseja ei enää päivitetä):

Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurssin sisältö:

 • Karelian kirjasto ja sen palvelut
 • Karelia-Finnan perus­käyttö ja e-aineistot
 • tiedon­han­kinnan suunnittelu ja tiedonhaun toteutus
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja sen voi suorittaa itsenäi­sesti milloin vain. Kurssi suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opintojen 1. vuotena. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kinnan perusteet -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurssin sisältö:

 • tiedon­han­kinnan kertaus
 • tutki­mus­tieto ja tieteel­linen tieto
 • oman alan laadukkaat tiedonlähteet
 • tiedon arviointi ja eettinen käyttö

Verkko­kurssi soveltuu kaikkien koulu­tusa­lojen opiske­li­joille, ja se suosi­tellaan suori­tet­ta­vaksi opinnäy­te­työ­pro­sessin alussa. Verkko­kurs­sista ei tule opintopisteitä.

Linkki Tiedon­han­kintaa opparin tekijöille -verkko­kurs­sille (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Tiedon­han­kinnan ohjaus Karelia-amk:n henkilökunnalle

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika tästä linkistä. Kerro varauksen yhtey­dessä lyhyesti esim. mitkä aiheet kiinnos­tavat sinua, näin osaamme ohjata sinut käyttämään tarvitsemiasi/oman alasi tieto­kantoja ja aineistoja.

Lisätiedot: kirjasto(at)karelia.fi